Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Bejelentés-köteles ipari tevékenység

I. Tevékenység átfogó megnevezése

A jegyző hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység

II. Vonatkozó jogszabályok

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)

III. Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:

A Kr. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles bejelenteni az által folytatott a Kr. 1. melléklete szerinti ipari szolgáltató tevékenységét a jegyzőhöz.
A bejelentés alapján a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A jegyző hiánytalan és a fenti követelménynek megfelelő bejelentés alapján az illetékességi területén ipari szolgáltató tevékenységet folytatókról és ipari telepekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi az üzemeltetőt és az általa folytatott ipari tevékenységet.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

IV. A bejelentés benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

V. A bejelentés adattartalma tételesen

(A Kr. 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja szerint.)

 • az ipari tevékenység végzőjének adatai
 • az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
 • a telep tulajdonosa
 • a telep címe, helyrajzi száma
 • a telep használatának jogcíme
 • a telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
 • használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
  – külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem
  – külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen/Nem
  – ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem
  – legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen/Nem
  – nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem
 • a telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

Csatolandó okiratok

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

VI. A hatáskör gyakorlója, illetékesség

Az ipari szolgáltató tevékenységek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a telep helye szerinti település – Budapesti kerület – jegyzője rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoportjához tartozik ezen ügyek elintézése.

A tevékenység a bejelentés megtételével megkezdhető.

VII. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás

Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és interneten közzéteszi.

A nyilvántartásba vételről értesül a kérelmező, az illetékes szakhatóságok, az illetékes munkaügyi és munkavédelmi hatóság és az illetékes rendőrhatóság. A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők

Nincs, tekintettel arra, hogy a bejelentés elbírálása után annak közvetlenül vagy elutasítására, vagy elfogadására (és így a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére) kerül sor.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani

VIII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.
Ugyanezen kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről az üzemeltetőt. Tekintettel arra, hogy ez nem döntés – hiszen a nyilvántartásba vétel feltétele kizárólag az, hogy a Kr-ben felsorolt adatokat a bejelentés helyesen tartalmazza –, nincs lehetőség hiánypótlásra, illetve nem lehet ellene fellebbezést sem benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.

Egyéb esetben, amennyiben a jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a 3.000.- Ft illeték lerovását, akkor lehetőség van költségmentesség engedélyezését kérni a közigazgatási hatósági eljárásban, melynek részletes szabályait a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet határozza meg.

X. További információk

A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06-1-872-9234; 06-1-872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentumok

– Telephely megszüntetése
– Telephely létesítése iránti kérelem

Megosztás

Hozzászólások lezárva.