Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység és telepengedélyezési eljárás

Ipari szolgáltató tevékenység
A jegyző hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)

Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:
A megfelelően benyújtott bejelentés alapján a bevásárlóközpont helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a bevásárlóközpont fenntartóját és az általa működtetett bevásárlóközpontot.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A bejelentés benyújtás módja:

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
A bejelentés adattartalmát és a csatolandó mellékleteket a Kr. 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja határozza meg. A bejelentés megtételére a tevékenység végzője jogosult. A bejelentés megtételével az ipari tevékenység megkezdhető (amennyiben a bejelentés vizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a Helyi Építési Szabályzat alapján a tevékenység az adott építési övezetben nem végezhető, úgy a tevékenységet a jegyző megtiltja és a telepet bezáratja).

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások lefolytatására az ipari telep helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:
Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek. Amennyiben megfelel, Igazolás megküldésével értesíti bejelentőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldi a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
15 nap.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.
Abban az esetben, ha az ipari tevékenység a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a bejelentőt. Az értesítés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség, új, hiánytalan bejelentés benyújtása szükséges.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a alapján.

További információk:
A jegyző által nyilvántartásba vett ipari telepekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
Telefon: 06 1 872-9234; 06 1 872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

A jegyző hatáskörébe tartozó telepengedély-köteles ipari tevékenység

Vonatkozó jogszabályok:

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbiakban: Ákr.)

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:
Telepengedély iránti kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le, mely során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek a szakhatósági hozzájárulások alapján – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén ipari telepekről vezetett nyilvántartásába azt bejegyzi.

Kérelem benyújtás módja:
A kérelem benyújtására a kereskedő jogosult. A kérelmet kizárólag a Kr. 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenységek folyatása esetén szükséges benyújtani. Engedélyköteles ipari tevékenység kizárólag jogerős telepengedély birtokában folytatható!

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:
A kérelem adattartalmát a Kr. 3. § (2) bekezdése határozza meg.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A telepengedélyt a telep helye szerinti település – Budapesten a kerületi önkormányzat – jegyzője adja ki.

Az ügyintézési határidő:
30 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1.§ (1) bekezdése értelmében a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban 5.000,- Ft. A díjat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal 11784009-15735777 számú fizetési számlára kell átutalni.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Ennek során a jegyző megkeresi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokat, állásfoglalásuk alapján kerül kiadásra a telepengedély. Ezzel egyidejűleg a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
Abban az esetben, ha az ipari tevékenység a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. A jogerős telepengedély hiányában végzett tevékenység esetén a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
A telepengedélyezési eljárás során keletkezett, Ákr. szerint fellebbezhető döntések ellen az Ákr. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke: 5.000 Ft. A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához kell címezni.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:
A jegyző által engedélyezett engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06 1 872-9148; 06 1 872-214; 06 1 872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:30–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig
Megosztás

Hozzászólások lezárva.