Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység és telepengedélyezési eljárás

I. Ipari szolgáltató tevékenység

A jegyző hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)

Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:

A Kr. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles bejelenteni az által folytatott a Kr. 1. melléklete szerinti ipari szolgáltató tevékenységét a jegyzőhöz.

A bejelentés alapján a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző hiánytalan és a fenti követelménynek megfelelő bejelentés alapján az illetékességi területén ipari szolgáltató tevékenységet folytatókról és ipari telepekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi az üzemeltetőt és az általa folytatott ipari tevékenységet.

Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A bejelentés benyújtás módja:

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
(A Kr. 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja szerint.)

 • az ipari tevékenység végzőjének adatai
 • az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
 • a telep tulajdonosa
 • a telep címe, helyrajzi száma
 • a telep használatának jogcíme
 • a telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
 • használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen/Nem
  • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem
  • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen/Nem
  • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem
 • a telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)

Csatolandó okiratok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

Az ipari szolgáltató tevékenységek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a telep helye szerinti település – Budapesti kerület – jegyzője rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoportjához tartozik ezen ügyek elintézése.

A tevékenység a bejelentés megtételével megkezdhető.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:

Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és interneten közzéteszi.

A nyilvántartásba vételről értesül a kérelmező, az illetékes szakhatóságok, az illetékes munkaügyi és munkavédelmi hatóság és az illetékes rendőrhatóság. A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:

Nincs, tekintettel arra, hogy a bejelentés elbírálása után annak közvetlenül vagy elutasítására, vagy elfogadására (és így a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére) kerül sor.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

 • ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
 • ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

Ugyanezen kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről az üzemeltetőt. Tekintettel arra, hogy ez nem döntés – hiszen a nyilvántartásba vétel feltétele kizárólag az, hogy a Kr-ben felsorolt adatokat a bejelentés helyesen tartalmazza –, nincs lehetőség hiánypótlásra, illetve nem lehet ellene fellebbezést sem benyújtani.

Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.

Egyéb esetben, amennyiben a jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a 3.000.- Ft illeték lerovását, akkor lehetőség van költségmentesség engedélyezését kérni a közigazgatási hatósági eljárásban, melynek részletes szabályait a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet határozza meg.

További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06 1/872-9234; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig

II. Ipari szolgáltató tevékenység

A jegyző hatáskörébe tartozó telepengedély-köteles ipari tevékenység

A telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában végezhető.

A működési engedély kiadásának feltétele:

A Kr. 1. melléklet B) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le az adott engedélyköteles ipari tevékenység tekintetében.
Ennek során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén ipari tevékenységet folytatókról és működő telepekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi az üzemeltetőt és az általa folytatott engedélyköteles ipari tevékenységet.

Kérelem benyújtás módja:

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem; a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységekkel azonos nyomtatványon is benyújtható
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:
(A Kr. 4. melléklete szerint.)

az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma

 • a telep tulajdonosa
 • a telep címe, helyrajzi száma
 • a telep használatának jogcíme
 • a telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
 • Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem
  • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen/Nem
  • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem
  • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen/Nem
  • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgázüzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem
 • 4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével
 • 5. Környezetvédelmi tervfejezet

Csatolandó okiratok

 • a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen melléklet II. pont 3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője), a kérelmező aláírása (bélyegzője)

Az eljárás menete:

 • Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően 8 napon belül a Ket. 29. § (1c) bekezdése szerint függő hatályú határozatot hoz, melyről értesíti az ügyfeleket, valamint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. Az eljárás során ügyfél a kérelmező, továbbá eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
 • A függő hatályú határozatban foglalt jogok kizárólag akkor gyakorolhatóak, ha az eljáró hatóság a kérelem beérkezését követő 60 nap elteltével az ügyben érdemben nem döntött, vagy az eljárást nem szüntette meg!
 • Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül. A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság. Az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
 • Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap: a kérelmező, a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.
 • A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján hozott, a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli az ügyfelekkel, valamint az eljárásban közreműködött hatóságokkal.
 • A jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi.

Illetékesség: a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője.

Igazgatási szolgáltatási díj:

A BM rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban: 5.000,- Ft

A díjat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 11784009-15735777 számú fizetési számlára kell befizetni átutalással.

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja (az átutalás tényét a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges):

 • Fővárosi Kormányhivatal XIV. Kerületi Népegészségügyi Osztály 10023002-00301253-00000000 számú fizetési számlára átutalással: 19.400,- Ft
 • Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 10023002-00335728-00000000 számú fizetési számlára átutalással: 23.000-, Ft
 • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000 számú fizetési számlára átutalással: 13.000-, Ft
 • Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 10023002-00302216-00000000 számú fizetési számlára átutalással: 26.000,- Ft

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők különösen:
(A Ket. 33. § (3) bekezdése és a Kr. 5. § (1) bekezdése alapján.)

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Kr. 27. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A működési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Ket. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke a BM rendelet értelmében 6.000 Ft.

A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához (1139 Budapest, Teve utca 1/A-C) kell címezni, azonban a megtámadni kívánt döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt a jegyző terjeszti fel a Kormányhivatalhoz.

A Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.
Egyéb esetben, a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet a Ket. 159. §-ában meghatározottak szerint.

További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06 1/872-9234; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.