Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 17. vasárnap, Lázár

Birtokvédelem

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Birtokvédelem

II. Konkrét megnevezése: Jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás

1. Vonatkozó jogszabályok:
– Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  (továbbiakban: Ptk.)
– A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)
– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:
A Korm.rendelet 2. §-ban meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem esetén indul meg a birtokvédelmi eljárás. Az eljárás végén a jegyző a rendelkezésre álló tények, adatok, bizonyítékok alapján hozza meg határozatát, amely a kérelemben foglaltaknak vagy helyt ad, vagy elutasítja azt.

3. Kérelem benyújtás módja
– papír alapú
– kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – nem)
– elektronikus
– személyesen (ügyfélszolgálaton)

III. Kérelem tartalma tételesen
A Kr. 2.§ szerint a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a birtokvédelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása
b) annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (ellenérdekű fél)
c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése,- ideértve a cselekmény leírását-, a birtokvitával érintett dolog megjelölését
d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást
e) a birtoksértés időpontjára történő utalást
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet

IV. Csatolandó mellékletek
– eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri
– a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok
– képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást
– társasház közös képviselője esetén igazolni kell a képviseletei jogosultságot, az ezt igazoló iratot, továbbá a részére adott meghatalmazást szükséges csatolni

V. Az engedélyezési eljárás
– hatáskör gyakorlója :  jegyző
– eljáró szerven belül:    hatósági osztály vezetője/ügyintéző
– ügyintézési határidő: 15 nap
– eljárás hiányos kérelem esetén: amennyiben kérelmező az eljárás illetékét nem rótta le, – de kérelme egyebekben megfelel a Kr. 2-ában foglaltaknak-, úgy az illeték lerovására felhívó levelet kap az ügyfél
ügyintézési határidőbe be nem számítható idők
– a másik fél részére megküldött beadvány hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam
– az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig, vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő, legfeljebb 8 napos időtartam

Döntés formája, tartalma
 – határozat:
A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.
A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha:
a) a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak
b) megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát
c) valamely fél halála vagy jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált
d) a birtokvédelmet kérő a kérelem valamennyi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott
e) a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének- az illetékről szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően- nem tett eleget
f) a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő
g) ha  birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében a jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel

A határozat tartalmazza:
a) az eljáró szerv megnevezése, az eljáró ügyintéző neve és az ügy száma
b) a felek neve továbbá lakcíme vagy székhelye
c) az ügy tárgyának megjelölése
d) a rendelkező részben
da) a döntést, a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást,
db) a  kérelemnek helyt adó határozat esetén a  kötelezettség teljesítése elmaradásának jogkövetkezményeit,
dc) a birtokvédelmi eljárásban felmerült eljárási költség megfizetésre vonatkozó döntést,
e) az indokolásban
ea) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat
eb) a fél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
ec) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az eljáró szerv a határozatot hozta,
ed) az eljáró szerv hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást,
f) a határozathozatal helyét és idejét,
g) a határozat kiadmányozójának nevét, aláírását, és az  eljáró szerv bélyegzőlenyomatát

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
Az eljárás illetéke 3000.- Ft, melyet bélyeg formájában kell a beadványra felragasztani

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye
A birtokvédelem kérdésben hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik a Ket. vonatkozó rendelkezései alapján.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai
Jegyző döntése ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

IX. Költségmentesség engedélyezése
Amennyiben a jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a 3.000.- Ft illeték lerovását, akkor lehetőség van költségmentesség engedélyezését kérni a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján:

Költségmentességet lehet engedélyezni, ha az ügyfél:
– és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik
– aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, valamint aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
– pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
– hajléktalan személy,
– menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult
– különösen indokolt esetben költségmentesség engedélyezhető, illetve részleges költségmentességet lehet engedélyezni továbbá, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.
– kivételes esetben – az ügyfélnek nyilatkozata alapján – költségmentesség engedélyezhető akkor is, ha a fentebb leírt feltételek nem vagy csak részben állnak fenn, de az eljáró hatóság az ügyfél egyéb különös méltánylást érdemlő körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy az ügyfél és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.

Amennyiben költségmentességet kér, kérelméhez csatolja a saját és az Önnel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, illetve nyugdíjas esetén a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy a nyugdíj folyószámlára történő utalása esetén az utolsó havi bankszámlakivonatot.
Amennyiben munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme van, akkor köteles ezen jövedelmekről szóló postai szelvényt, bankszámlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot csatolni. Ha pedig nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor nyilatkozzon a kérelmében e tényről. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

X. További információk:
telefon: 872-9118
e-mail: dravai@zuglo.hu

A jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartó fél, az ellenérdekű féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül keresetet indíthat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (1055 Budapest, Markó u. 25., http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/pesti-kozponti-keruleti-birosag), amelyben kérheti a határozat megváltoztatását, végrehajtásának felfüggesztését. A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő illetve, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a jegyzőnél. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás
igénybevétele helyett, a gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. (Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben: http://birosag.hu/uke-bunteto-nyomtatvanyok/urlap-keresetlevel-beterjesztesehez-jegyzo-birtokvedelmi-hatarozatanak)

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A szükséges .jar kiterjesztésű nyomtatványt IDE KATTINTVA tudja letölteni.

Ügyfélfogadás:
H:   13.30-18.00
SZ: 08.15-16.30
P:   08:15-11.30

Megosztás

Hozzászólások lezárva.