Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Birtokvédelem

Birtokvédelem

Vonatkozó jogszabályok:

 • Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
 • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)

Tevékenység feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

A Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem esetén indul meg a birtokvédelmi eljárás. Az eljárás végén a jegyző a rendelkezésre álló tények, adatok, bizonyítékok alapján hozza meg határozatát, amely a kérelemben foglaltaknak vagy helyt ad, vagy elutasítja azt.

Kérelem benyújtás módja:

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

Kérelem tartalma tételesen:
A kérelem adattartalmát a Kr. 2. §-a határozza meg:

a) a birtokvédelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása,
b) annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (ellenérdekű fél),
c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése,- ideértve a cselekmény leírását-, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
e) a birtoksértés kezdő időpontjára történő utalást,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelemhez csatolni kell:

 • eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri
 • a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok,
 • képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást,
 • társasház közös képviselője esetén igazolni kell a képviseletei jogosultságot, az ezt igazoló iratot, továbbá a részére adott meghatalmazást szükséges csatolni.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a jegyző.

Az engedélyezési eljárás:
A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

Az ügyintézési határidő:
15 nap. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:

 • a másik fél részére megküldött beadvány hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
 • az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig, vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő, legfeljebb 8 napos időtartam.

Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárás illetéke 3000.- Ft, melyet bélyeg formájában kell leróni.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A birtokvédelem kérdésben hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik az Ákr. vonatkozó rendelkezései alapján.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Jegyző döntése ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartó fél, az ellenérdekű féllel szemben a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül keresetet indíthat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (1055 Budapest, Markó u. 25., http://birosag.hu/torvenyszekek/jaras-birosag/pesti-kozponti-keruleti-birosag), amelyben kérheti a határozat megváltoztatását, végrehajtásának felfüggesztését. A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő illetve, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a jegyzőnél. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevétele helyett, a gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. (Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben: http://birosag.hu/uke-bunteto-nyomtatvanyok/urlap-keresetlevel-beterjesztesehez-jegyzo-birtokvedelmi-hatarozatanak) A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. (A szükséges .jar kiterjesztésű nyomtatványt IDE KATTINTVA tudja letölteni.)

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:
Telefon: 06 1 872-9118
E-mail: dravai@zuglo.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.