Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
február 21. csütörtök, Eleonóra

Egyszerű bejelentés

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Elsőfokú építésügyi hatóság

II. Konkrét megnevezése

Egyszerű bejelentés

1. Vonatkozó jogszabályok

 • 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
 • Budapest-Zugló Képviselő-testületének 19/2003. (VII.8.) sz. önkormányzati rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról
 • Főv. Kgy. 47/1998. (X. 15.) sz. rendelete a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
 • Budapest-Zugló Képviselő-testületének 39/2004. (VI.23.) számú önkormányzati rendelete a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről
 • Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2010. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete az építtetők személygépkocsi elhelyezési kötelezettségéről
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI.23.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (V.27.) számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (V.27.) számú önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása

A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén
a) az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal – kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a megnevezésének és székhelyének megjelölésével bejelenti az építésügyi hatóságnak,
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,
c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt kell mellékelni,
d) az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérést be kell jelenteni.

A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentést (a továbbiakban: bejelentés) az építtető azon – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként kijelölt – jegyzőhöz, főjegyzőhöz (a továbbiakban együtt: jegyző) nyújtja be, amelynek az építésügyi hatásköre tekintetében irányadó illetékességi területén az építési tevékenységet végezni tervezik.

3. Kérelem benyújtás módja

A bejelentést papír alapon vagy elektronikus úton az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet kérelem benyújtására vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával, az Országos Építésügyi Nyilvántartás használatával kell benyújtani.

III. Kérelem tartalma tételesen

Az építtető

 • neve
 • lakcíme,
 • szervezet esetén a megnevezése és székhelye.

IV. Csatolandó mellékletek

A bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú egyszerű bejelentési dokumentációt kell mellékelni, melyek az alábbiak:

1. Helyszínrajz M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:

a) helyi építési szabályzat szerinti építési hely és építési mód feltüntetése,
b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő építményei földhivatali adatszolgáltatás alapján,
c) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett domborzata, növényzete,
d) a tervezett épület tetőidommal, csapadékelvezetés módjának feltüntetésével,
e) a tervezett építmények,
f) a tervezett tereprendezés, térburkolatok és felszíni vízelvezetés,
g) a tervezett és meglévő közműcsatlakozások helye és kapacitása,
h) a tervezett közterület-csatlakozás,
i) az égéstermék-elvezető rendszerek feltüntetése,
j) vízszintes és magassági méretezés,
k) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

2. Utcakép M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:

a) utcafronttal párhuzamosan felvett utcahosszmetszet lejtésekkel,
b) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok jogi határai és meglévő épületei, építményei homlokzattal földhivatali adatszolgáltatás, helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
c) az építéssel érintett telek és a közvetlenül szomszédos ingatlanok meglévő és tervezett domborzata, növényzete, tereptárgyai helyszíni felmérés és/vagy fotódokumentáció alapján,
d) a tervezett épület utcafronti tervezett nézete a tervezett színekkel és anyagokkal, kerítéssel,
e) vízszintes és magassági méretezés,
f) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

3. Nézetrajzok M=1:200 méretarányban, amely tartalmazza a következőket:

a) a tervezett épület szomszédok felé forduló homlokzatai egész telken átmenő terepmetszettel,
b) a tervezett növényzet, térburkolatok,
c) a tervezett tereprendezés,
d) vízszintes és magassági méretezés,
e) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

4. Műszaki leírás, amely tartalmazza a következőket:

a) tervezői nyilatkozat az alapvető követelményeknek való megfelelőségről,
b) az építési telek terheléseinek összefoglalása,
c) beépítési %, épületmagasság, összes hasznos alapterület,
d) anyagok, színek ismertetése,
e) leírás a környezethez való illeszkedés bemutatásával,
f) helyiséglista és terület-kimutatás,
g) közműellátás ismertetése,
h) gépészeti rendszerek összefoglaló leírása,
i) az építtető és az építészeti-műszaki tervező aláírása.

V. Az engedélyezési eljárás (Az egyszerű bejelentés nem minősül közigazgatási eljárásnak)

Hatáskör gyakorlója:
Az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátására a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel.

Eljáró szerven belül:
Hatósági Osztály Építésügyi Hatósági Csoport 1-2.

Ügyintézési határidő:
Az építtető az építési tevékenységet az Étv. szerinti – az e §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentés benyújtását követő naptól számított – tizenöt napos határidő elteltét követően kezdheti meg az építési naplóval kapcsolatos szabályokra figyelemmel, amennyiben az elsőfokú építési hatóság nem tájékoztatja arról, hogy az építési tevékenység bejelentése nem minősül bejelentésnek, és az építési tevékenység jogszerűen nem kezdhető meg.

Eljárás hiányos kérelem esetén:
A hiányos bejelentés esetén a jegyző nyolc napon belül tájékoztatja az építtetőt
a) arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül az R456 1. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentésnek,
b) az építési tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről, valamint
c) a bejelentés vagy a melléklete hiányairól.

Döntés formája, tartalma (Az ügy érdemében döntés nem kerül kibocsájtásra.)

VI. A bejelentés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

A bejelentés illeték és igazgatási szolgáltatási díj mentes, azonban a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt kérelemre az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző állítja ki.
A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus építési napló összesítő lapját, az energetikai tanúsítványt, valamint – ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni – az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének igazolását.

A

B

1.

A bejelentéstől számított évek száma

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

2.

0–3

díjmentes

3.

3–4

200 000 forint

4.

4–5

400 000 forint

5.

5–6

600 000 forint

6.

6–7

800 000 forint

7.

7–8

1 000 000 forint

8.

8–9

1 200 000 forint

9.

9–10

1 400 000 forint

 

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

Az épületet a bejelentéstől számított tíz éven belül fel kell építeni és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.
Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem építették fel az épületet, az elkészült építményt le kell bontani.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

Mivel az ügy érdemében az építési hatóság döntési jogkörrel nem rendelkezik, így jogorvoslatra nincs lehetőség.

IX. Költségmentesség engedélyezése

A bejelentés illeték és igazgatási szolgáltatási díj mentes, így költségmentesség nem kérhető.

X. További információk

Telefon: 06-1-872-9314

E-mail

Ügyfélfogadás
Építési ügyekben az ügyfélfogadás a Pétervárad utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodán történik
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.15 – 12.00 és 12.30 -17.00
Kedd: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8.15 -12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8.15 és 11.30

Megosztás

Hozzászólások lezárva.