Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
február 21. csütörtök, Eleonóra

Építésügyi hatósági szolgáltatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Építésügyi hatósági eljárások

II. Konkrét megnevezése

Építésügyi hatósági szolgáltatás

1. Vonatkozó jogszabályok

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  (Itv)
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról (R312)
 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról (Rtt)
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
 • 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
 • 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
 • Budapest-Zugló Képviselő-testületének 19/2003. (VII.8.) sz. önkormányzati rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról
 • Főv. Kgy. 47/1998. (X. 15.) sz. rendelete a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról
 • Budapest-Zugló Képviselő-testületének 39/2004. (VI.23.) számú önkormányzati rendelete a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről
 • Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2010. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete az építtetők személygépkocsi elhelyezési kötelezettségéről
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI.23.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (V.27.) számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (V.27.) számú önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása

Az építtető az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az illetékes építésügyi hatósághoz elektronikusan vagy papír alapon.

Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti
a) annak vizsgálatát, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó előírásoknak,
b) tájékoztatást arról, hogy szükséges-e
ba) további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy
bb) további szakhatósági közreműködés,
c) tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről,
d) a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,
e) annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint
f) az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását.

Az építésügyi hatóság – függetlenül attól, hogy a szolgáltatás iránti kérelem milyen módon érkezett – az építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő munkanaptól számított tizenöt napon belül szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg, melynek tartalma nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmének benyújtásában és nem kötelezi az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtására.

Az építésügyi hatóság szakmai nyilatkozatát az elektronikus úton indított kérelem esetén, a tárhelyen vagy a kérelemben a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésnek megfelelően küldi meg az építtetőnek.

Az építésügyi hatósági szolgáltatást az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt többször is igénybe lehet venni.

Az építésügyi hatóságot a szolgáltatása körében kiadott szakmai nyilatkozata azokban a kérdésekben köti, amelyekről nyilatkozott, mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok vagy az engedély iránti kérelem típusa, tartalma és mellékletei nem változnak meg.

3. Kérelem benyújtás módja
a)  papír alapú (kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon)
b) elektronikus (párbeszédre épülő, online)

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani.
Az ÉTDR használatáról bővebb információ a www.etdr.gov.hu oldalon a tájékoztató az ügyfelek számára menüpontban, vagy a www.e-epites.hu/etdr/ugyfel oldalon érhető el.

III. Kérelem tartalma tételesen

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét,
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét

A kérelemben megadható az ügyfél elektronikus levélcíme, a telefax száma vagy a telefonos elérhetősége.

IV. Csatolandó mellékletek

A kérelem tartalmától függ.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Az első fokú építésügyi hatósági feladatok ellátására a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel.
Az építésfelügyeleti eljárások tekintetében a területi illetékességgel rendelkező építésfelügyeleti hatóság rendelkezik hatáskörrel.

Eljáró szerven belül:
Hatósági Osztály Építésügyi Hatósági Csoport 1-2.

Ügyintézési határidő:
15 nap

Eljárás hiányos kérelem esetén:
Nincs

Ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
Nincs

Döntés formája, tartalma:
Szakmai nyilatkozat

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

Nincs

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

Az építésügyi hatóságot a szolgáltatása körében kiadott szakmai nyilatkozata azokban a kérdésekben köti, amelyekről nyilatkozott, mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok vagy az engedély iránti kérelem típusa, tartalma és mellékletei nem változnak meg.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

Nincs
IX. Költségmentesség engedélyezése

Nincs

X. További információk

Telefon: (1) 06-1-872-9314

E-mail

Ügyfélfogadás:
Építési ügyekben az ügyfélfogadás a Pétervárad utca 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodán történik
Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.15 – 12.00 és 12.30 -17.00
Kedd: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8.15 -12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8.15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8.15 – 11.30

Megosztás

Hozzászólások lezárva.