Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Fakivágási engedélykérelem nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fásszárú növény kivágására

I. Hatósági tevékenység megnevezése

Környezetvédelmi hatósági eljárás
A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágásának engedélyezése (kivéve gyümölcsfa)

Vonatkozó jogszabályok:

 • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 62/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
 • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm. rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Kérelem benyújtás módja:

 • papír alapú
  – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon (igen – nem)

II. Kérelem tartalma tételesen

Fakivágási engedélykérelem (nem közterület)

III. Csatolandó mellékletek

– társasházak esetén a fás szárú növény kivágása/pótlása vonatkozásában társasház tulajdonosainak hozzájárulását (tulajdonostársak írásos jognyilatkozata, vagy társasházi közgyűlési jegyzőkönyv másolata),

– a társasház képviseletére felhatalmazó képviseleti jogot alátámasztó iratot.

IV. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: polgármester
 • eljáró szerven belül: Hatósági Osztály –Általános Hatósági Csoport
 • ügyintézési határidő: 21 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlás
 • ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. §. (3) bekezdése alapján:
  a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
  c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
  d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
  e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
  f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
  g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
  h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
  i) –
  j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
  k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
 • döntés formája, tartalma: határozat, tartalmát a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 62/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete írja elő.

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

3000 Ft (illetékbélyegen)

 • Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
  A nem közterület megnevezésű ingatlanon lévő fa kivágását követő 1 éven belül a tulajdonos köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A szakszerű pótlás teljesítését a Hatósági Osztály –Környezetvédelmi és Közterület- hasznosítási Csoport munkatársa ellenőrzi.
  Ha a fa pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt megelőző évben –nem hajt ki, a pótlás eredménytelennek tekintendő. Eredménytelen pótlás esetén a fakivágásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ideértve az újabb pótlási kötelezést is.
  Amennyiben az ingatlan adottságai nem teszik lehetővé a kivágott fának az ingatlanon helyben történő pótlását, akkor a fapótlási kötelezettség kompenzálásának határozatban előírt összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

VI. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen

 • illeték: 5.000 Ft.
 • igazgatási szolgáltatási díj: –

b) bírósági felülvizsgálat

 • illeték

VII. Költségmentesség engedélyezése

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján.

VIII. További információk

 • telefon +36-1-872-9141
 • e-mail: ilniczky.margo@zuglo.hu
 • ügyfélfogadás
  Hétfő: 13.30. – 18.00
  Szerda:  8.15. – 16.30
  Péntek: 8.15. – 11.30

Ellenőrzési terv – Fakivágási eljárások 2015.

Ellenőrzési ütemterv – Fakivágási eljárások 2015.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.