Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 12. kedd, Gabriella

Gépjárműadó

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Gépjárműadó

II. Konkrét megnevezése

Gépjárműadó bevallás

Vonatkozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 176. §, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Az adóhatóság az adót kivetéssel, a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg.

Az adózás rendjéről szóló törvény 176. § (1) bekezdése alapján a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében bevallásnak minősül.

Bevallás általános esetben nincs.

Gépjárműadó bevallást kell benyújtani az alábbi esetekben adómentesség címén ha:

a) az adóalany költségvetési szerv,
b) alapítvány, egyesület a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) tűzoltó szerkocsi,
fa) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve,
fb) súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve,
g) környezetkímélő gépkocsi,
h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja,
i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű
Szüneteltetés miatt, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

Bevallás benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (gépjárműadó bevallás)
b) személyesen vagy postai úton

III. Bevallás tartalma tételesen

Adóalany neve cégneve, születési helye, anyja születési családi és utóneve, adó/azonosító száma, vállalkozó statisztikai számjele, pénzintézeti számlaszáma, lakóhelye/székhelye, levelezési címe, gépjármű adatai, rendszám, alvázszám, adómentesség jogcímei, adómentességre való jogosultság kezdete/vége, súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személy, vagy a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személy adatai, az adófizetési kötelezettség szünetelése a gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén, dátum, aláírás.

IV. Csatolandó mellékletek

Amennyiben személyesen nem az adózó jár el, meghatalmazás. Az adómentesség jogcímét igazoló irat.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás hiányos bevallás esetén:
Az adóhatóság hiánypótlásra felszólítást küld, a hiánypótlásra nyitva álló határidő kézhezvételtől számított 15 nap.

Döntés formája:

Gépjárműadót fizetni a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell.

Az adó alanya főszabály szerint a gépjármű azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel.

Illetékes hatóság: Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el.

Az adó alapja:

 • a személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
 • az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
 • tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
 • nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke:

Személygépkocsik esetében, ha az adó alapja a teljesítmény, a gépjármű

 • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 12-15. naptári évben 185Ft/kilowatt,
 • gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

Az adó alapja a gépjármű önsúlya: minden megkezdett 100 kilogrammja után:

 • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 2013. július 1-től 850 Ft,
 • az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1 380 Ft.

Tételes adók:

 • az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 forint, míg a tehergépjármű után 46 000 forint, a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 forint adót kell fizetni.

Az adókötelezettség kezdete főszabály szerint a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja.

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. Az adóalany kérelmére csak akkor szünetelhet az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

Az adóhatóság a kapott hatósági adatszolgáltatás alapján határozatban írja elő a fizetendő adót és a törlendő adót.
 
VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A gépjárműadót a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Gépjárműadó beszedési számlájára 11784009-15514004-08970000 kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.
Abban az esetben ha, az adózó gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

Illeték:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése szerint az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke-, ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

b) Bírósági felülvizsgálat:
A másodfokú adóhatóság elutasító döntése ellen.

IX. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

– Bevallás a gépjárműadóról

Megosztás

Hozzászólások lezárva.