Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 21. vasárnap, Orsolya

Jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörei

Jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskörei

A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem az a törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg.

Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék a Ht. 31. § szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól a Ht. 61. § (1) bekezdésében foglaltak megsértésével vált meg, akkor a hulladéktulajdonosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlan használót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.

Az ingatlanhasználó, illetve közszolgáltató mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén, illetve közterületen elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 • a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.)
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről,

Hatósági tevékenység átfogó megnevezése:
Az elhagyott hulladékok ügyében lefolytatott hatósági eljárás.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a jegyző.

Bejelentés benyújtás módja:

 • papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)
 • elektronikus úton

Bejelentés tartalma tételesen:
Tartalmazza a hulladék elhelyezésének pontos megjelölését (cím és/vagy hrsz.), hulladék körülbelüli mennyisége, összetétele, a hulladék birtokosának, termelőjének neve.

Az engedélyezési eljárás:
A hivatalból lefolytatott eljárás során a jegyző ellenőrzi a bejelentésben szereplő állítások tényszerűségét, mely alapján döntést hoz.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj-mentes eljárás.

Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A fentiek be nem tartása esetén – annak kikényszerítése érdekében – az önkormányzat jegyzője a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által előírt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik.

Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
A hulladékgazdálkodási bírság elleni fellebbezési eljárás után fizetendő illeték mértékére vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése rendelkezik, mely szerint az, a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,-Ft- ja után 400,- Ft., de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- forint.
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni. A lakossági közérdekű bejelentés illetékmentes.

Költségmentesség engedélyezése
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk
Telefon: +36 1 872-9321
E-mail: szommer@zuglo.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig
Megosztás

Hozzászólások lezárva.