Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 20. szombat, Vendel

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

 

I. A jegyző hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:
A megfelelően benyújtott bejelentés alapján a Kr. szerinti illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a kereskedőt és az általa végzett kereskedelmi tevékenységet.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A bejelentés benyújtás módja:
A bejelentés benyújtására a kereskedő jogosult.
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
A bejelentés adattartalmát és a csatolandó mellékleteket a Kr. 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja határozza meg. A bejelentés megtételére a bevásárlóközpont fenntartója jogosult. A bejelentés megtételével a kereskedelmi tevékenység megkezdhető.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a jegyző rendelkezik hatáskörrel.

1. A kereskedő székhelye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
A csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolti és üzleten kívüli formában történő, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kereskedési formában folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

2. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
Minden más kereskedelmi forma (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, valamint közvetlen értékesítés).

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:
Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek. Amennyiben megfelel, Igazolás megküldésével értesíti bejelentőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldi a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Az ügyintézési határidő:
15 nap.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.
A kereskedelmi tevékenység vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a Kr. 27.§-ában meghatározott jogkövetkezményeket állapítja meg.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a bejelentőt. Az értesítés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség, új, hiánytalan bejelentés benyújtása szükséges.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a alapján.

További információk:

 • A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
 • Telefon: 06 1/872-9234; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

II. A jegyző hatáskörébe tartozó engedélyköteles kereskedelmi tevékenység, kereskedelmi engedélyezési eljárás

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

A működési engedély kiadásának feltétele:
Működési engedély iránti kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le, mely során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek a szakhatósági hozzájárulások alapján – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról és működő üzletekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a kereskedőt és az általa folytatott engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet.

Kérelem benyújtás módja:
A kérelem benyújtására a kereskedő jogosult. A kérelmet kizárólag a Kr. 3. mellékletében meghatározott üzletköteles termékek forgalmazása esetén szükséges benyújtani. Üzletköteles termékek kizárólag jogerős működési engedély birtokában forgalmazhatók!
a) papír alapon – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem; a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységekkel azonos nyomtatványon is benyújtható
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:
A kérelem adattartalmát a Kr. 1. melléklet B) pontja határozza meg.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A működési engedélyt az üzlet helye szerinti település – Budapesten a kerületi önkormányzat – jegyzője adja ki.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Ennek során a jegyző megkeresi az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokat, állásfoglalásuk alapján kerül kiadásra a működési engedély. Ezzel egyidejűleg a jegyző az üzletet nyilvántartásba veszi.

Az ügyintézési határidő:
25 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárás illeték- és szolgáltatásidíj-mentes.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Kr. 27. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Az eljárás során keletkezett, Ákr. szerint fellebbezhető döntések ellen az Ákr. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke: 5.000 Ft. A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához kell címezni.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:

 • A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
 • Telefon: 06 1/872-9148; 06 1/872-214; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.