Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 11. hétfő, Árpád

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

I. Tevékenység átfogó megnevezése

A jegyző hatáskörébe tartozó bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

II. Vonatkozó jogszabályok

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

III. Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:

A Kr. 6. § (1) bekezdésében és 1. melléklet A) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a jegyző az illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról és működő üzletekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a kereskedőt és az általa folytatott kereskedelmi tevékenységet.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A bejelentés benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

IV. A bejelentés adattartalma tételesen:

(A Kr. 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja szerint.)

A tevékenység a bejelentés megtételével megkezdhető.

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai:
1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
3. a kereskedő statisztikai száma;
4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
4.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;
4a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;
5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;
6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
6.2. tulajdonosa,
6.3. címe, helyrajzi száma,
6.4. használatának jogcíme,
6.5. elnevezése,
6.6. alapterülete (m2),
6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
6.8. a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,
6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén);
7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
7.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
7.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
8.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
8.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
9.2. kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:

(A Kr. 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja szerint.)

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;
 • az eljáráshoz szükséges illeték illetékbélyeg formájában (3.000,- Ft bejelentésenként);
 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás.

V. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a jegyző rendelkezik hatáskörrel.

1. A kereskedő székhelye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
A csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolti és üzleten kívüli formában történő kereskedelmi tevékenységet, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kereskedési formában folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.

2. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni:
Minden más kereskedelmi forma (üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, valamint közvetlen értékesítés).

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoportjához tartozik ezen ügyek elintézése.

A bejelentés megtételével a kereskedelmi tevékenység megkezdhető.

VI. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:

1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
2. Ha a bejelentés adattartalmában nem felel meg a meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett értesíti a kereskedőt bejelentésének nem megfelelt voltáról, valamint tájékoztatja, hogy bejelentése így meg nem tettnek minősül, továbbá a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről.
3. Ha a bejelentés adattartalmában megfelel a meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül Igazolás megküldésével értesíti az kereskedőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a jogszabályban meghatározott, az adott tevékenység esetén hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.
4. A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele után (kizárólag üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetében) az ügyintéző hitelesíti a vásárlók könyvét.
5. Ha a kereskedelmi tevékenység a szakhatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett szakhatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
Nincs, tekintettel arra, hogy a bejelentés elbírálása után annak közvetlenül vagy elutasítására, vagy elfogadására (és így a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére) kerül sor.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani

VII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.
Ugyanezen kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a kereskedőt. Tekintettel arra, hogy ez nem döntés – hiszen a nyilvántartásba vétel feltétele kizárólag az, hogy a Kr-ben felsorolt adatokat a bejelentés helyesen tartalmazza –, nincs lehetőség hiánypótlásra, illetve nem lehet ellene fellebbezést sem benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.

Egyéb esetben, amennyiben a jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a 3.000.- Ft illeték lerovását, akkor lehetőség van költségmentesség engedélyezését kérni a közigazgatási hatósági eljárásban, melynek részletes szabályait a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet határozza meg.

X. További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06-1-872-9234; 06-1-872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig


I. Tevékenység átfogó megnevezése

A jegyző hatáskörébe tartozó engedélyköteles kereskedelmi tevékenység, kereskedelmi engedélyezési eljárás

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)

III. A működési engedély kiadásának feltétele:

A Kr. 1. melléklet B) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le az adott engedélyköteles kereskedelmi tevékenység tekintetében.
Ennek során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról és működő üzletekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a kereskedőt és az általa folytatott engedélyköteles kereskedelmi tevékenységet.

IV. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – NEM; a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységekkel azonos nyomtatványon is benyújtható
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:
(A Kr. 1. melléklet B) pontja szerint.)

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai:
10. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
11. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
12. a kereskedő statisztikai száma;
13. az üzlet
4.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,
4.2. tulajdonosa,
4.3. címe, helyrajzi száma,
4.4. használatának jogcíme,
4.5. elnevezése,
4.6. alapterülete (m2);
14. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
5.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a Kr. 6. melléklete alapján, illetve ebből,
5.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
15. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
6.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
16. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:
(A Kr. 1. mellékletének B) pontja szerint.)

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;
 • az üzlet, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosának, társasház esetében a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének, lakásszövetkezet esetében szintén az elnök neve és címe;
 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás.

Az eljárás lefolytatásáért illeték és igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nem szükséges.

V. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására az üzlet helye szerint illetékes jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoporthoz tartozik ezen ügyek elintézése.

A kizárólag üzletben forgalmazható, engedélyköteles termékek forgalmazása kizárólag jogerős működési engedély birtokában folytatható!

A Kr. 3. mellékletében felsorolt termékek kizárólag üzletben forgalmazhatóak, engedélyköteles termékek:
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
nem veszélyes hulladék;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

VI. Az engedélyezési eljárás menete:

1. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően 8 napon belül a Ket. 29. § (1c) bekezdése szerint függő hatályú határozatot hoz, melyről értesíti az ügyfeleket, valamint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. Az eljárás során ügyfél a kereskedő, továbbá az eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, valamint – a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével – az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
2. A függő hatályú határozatban foglalt jogok kizárólag akkor gyakorolhatóak, ha az eljáró hatóság a kérelem beérkezését követő 60 nap elteltével az ügyben érdemben nem döntött, vagy az eljárást nem szüntette meg!
3. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi a kérelem adattartalmát. Amennyiben az hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a Ket. szabályai szerint 8 napon belül, a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.
Amennyiben az ügyfél a hiánypótlási felszólításban szereplő kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, valamint a határidő meghosszabbítását sem kéri, az ügyintéző a Ket. rendelkezései szerint megszünteti az eljárást.
4. Amennyiben a kereskedő kérelmében helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt, a Ket. előírásai alapján, 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző hivatalból szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.
5. A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján hozott, a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli az ügyfelekkel, valamint az eljárásban közreműködött hatóságokkal.
6. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi.
7. A jegyző nevében az ügyintéző hitelesíti a vásárlók könyvét.

Az ügyintézési határidő: 21 nap.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők különösen:
(A Ket. 33. § (3) bekezdése alapján.)

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

VII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Kr. 27. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A működési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Ket. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft.
A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához (1139 Budapest, Teve utca 1/A-C) kell címezni, azonban a megtámadni kívánt döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt a jegyző terjeszti fel a Kormányhivatalhoz.
A Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.
Egyéb esetben, a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet a Ket. 159. §-ában meghatározottak szerint.

X. További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06-1-872-9234; 06-1-872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentumok:

– Üzlet bejelentése

– Üzlet megszüntetése

Megosztás

Hozzászólások lezárva.