Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyintézés

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyintézés

2012. szeptember 19. napjától a lakáscélú állami támogatás felfüggesztésével, valamint átjegyzésével kapcsolatos ügyek intézésére – jogszabályváltozás következtében – a Magyar Államkincstár, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala rendelkezik hatáskörrel.

A 2012. szeptember 19. napja előtt elidegenítésre került ingatlanokra juttatott állami támogatás felfüggesztésének megszüntetése és másik ingatlanra történő bejegyzése ügyében hatáskörrel továbbra is a Jegyző rendelkezik.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a hatályát vesztett lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm.rendelet
 • a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)

A kérelem benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:

 • a vásárlás esetén: ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási bejegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolat, a vásárolt ingatlanra vonatkozó („bármilyen”) értékbecslés
 • építkezés esetén: jogerős használatbavételi engedély, építkezéskor keletkezett és támogatott fél nevére szóló számlák)
 • pénzintézet és bankszámlaszám megjelölése a támogatás összegének visszautalása céljából

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A hatáskör gyakorlója a jegyző.

A kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, úgy a jegyző hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
A felfüggesztés megszüntetésének és annak másik ingatlanra történő bejegyzésére akkor van lehetőség, ha a lakás tulajdonosa a felfüggesztés határidejének lejártáig hitelt érdemlően igazolja, hogy a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt az új lakás megszerzésére fordította. A felfüggesztés megszüntetéséről a jegyző határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a tulajdonosnak kifizethető összeget.

Amennyiben a tulajdonos a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minősül. Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítéséből származó bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, úgy a támogatásnak az eladási és a vételár különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. Ebben az esetben a jegyző a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási hányadra jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra a Magyar Állam javára bejegyezteti.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Az eljárás során keletkezett, Ákr. szerint fellebbezhető döntések ellen az Ákr. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke: 5.000 Ft. A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához kell címezni.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.