Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás – önkormányzat tulajdonában álló üres lakás értékesítéséről – 1024 Budapest, Keleti Károly utca 17. sz. 3. em. 4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanját

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, képviseli: Horváth Csaba polgármester) Képviselő-testülete egyfordulós pályázattal, nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti az alábbi lakást:

Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 17. sz. 3. em. 4.
Hrsz: 12869/0/A/20
Rendeltetés: lakás
Komfortfokozat: összkomfortos
Szobaszám: 1+2 fél
Alapterület: 60 m2
Minimálisan ajánlható vételár: 60.789.000,- Ft
Meghirdetés dátuma: 2022. 09. 05.
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2022. 10. 07.
Lakás megtekintési időpont: 2022. 09. 16., 09:30 – 10:00

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 26/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján:
„A vevőt terheli az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség, továbbá a tulajdonosváltozás, a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének a költsége.”

A pályázatok benyújtásának módja: Ajánlatok benyújthatók a „Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán (Bp. XIV. Bácskai utca 53.).

Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:

H: 8.15 – 12.00; 12.30 -17.00,
K, Cs: 8.15 – 12.00; 12.30 – 15.30,
Sz: 8.15 – 12.00; 12.30 – 16.00,
P: 8.15 – 11.30.

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL PÁLYÁZATRA”.
Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlan kizárólag a megjelölt időpontban tekinthető meg.

Az ajánlatok benyújtására személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség 2 példányban, 1 eredeti, minden oldalon eredeti cégszerű aláírással, magánszemély esetén eredeti aláírással vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva, és 1 másolati példányban.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2022. október 7. (péntek 11:30)

Egyéb információk kérése:

  • A részletes pályázati kiírás az Ügyfélszolgálaton, az Önkormányzat (zuglo.hu), valamint az ingatlan.com hirdetési felületén tekinthető meg.
  • A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen az Ügyfélszolgálaton, illetve a 06-1-872-9-275 telefonszámon hivatali időben.

Az eredmény közlésének módja és időpontja:
A benyújtott és érvényes ajánlatok értékelését a Gazdasági Bizottság által kijelölt 4 tagú értékelő bizottság végzi, 2022. október 19-én. Az Értékelő Bizottság akkor határozatképes, amennyiben ülésén legalább 3 tagja jelen van. A döntéshozatal egyszerű szótöbbséggel történik.
A pályázatok értékelése során kizárólag az ajánlati ár határozza meg a pályázók sorrendjét. A nyertes az, aki a legmagasabb árat ajánlja.

Az értékelés időpontját követő első Gazdasági Bizottsági ülésen kerül sor a pályázat határozattal történő elbírálására és a határozat kihirdetésére. A Gazdasági Bizottság ezzel kapcsolatos napirendi pontját nyilvános ülésen tárgyalja. A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

A kihirdetésre az Ajánlattevőket meg kell hívni.

A döntésről a kihirdetését követő 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell valamennyi pályázót.

Elővásárlási jog:

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1)-(2) bekezdései szerint:
39. § (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén lévő másik önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg.
(2) A fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg, amely az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási jogot megelőzi.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A Pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

Pályázati biztosíték:

A pályázaton való részvétel biztosíték (bánatpénz) adásához is kötött, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani.

A pályázati biztosíték összege: a jelen Pályázati Kiírásban szereplő, az adott ingatlanra vonatkozó minimálisan ajánlható vételár 5 (öt) százaléka.

A pályázati biztosítékot kizárólag banki átutalással és az alábbi címzettnek és számlaszámra kell teljesíteni: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 11784009-15514004.

A pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezve köteles a pályázó csatolni. Ennek hiányában a pályázat érvénytelennek minősül.

A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetőleg, ha a szerződéskötés a Kiíró oldalán felmerült okból hiúsul meg, a pályázatok elbírálása után – az alábbi kivételektől eltekintve – vissza kell adni.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejárta előtt vonta vissza ajánlatát.

A részletes pályázati kiírást IDE KATTINTVA olvashatja.
A részletes pályázati felhívást IDE KATTINTVA olvashatja.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt