Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás – önkormányzat tulajdonában álló üres lakások értékesítéséről

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) tulajdonában álló lakások vonatkozásában:

Pályázati felhívás - önkormányzat tulajdonában álló üres lakások értékesítéséről - táblázat

A kép kattintásra nagy méretben nyílik meg.

A pályázat célja: az ingatlanok értékesítése egyfordulós pályázat útján a magasabb ajánlatot tevő részére.

Elővásárlási jog:
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1)-(2) bekezdései szerint:

39. § (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén lévő másik önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra elővásárlási jog illeti meg.

(2) A fővárost a kerület, a kerületet a főváros tulajdonában lévő ingatlan tekintetében elővásárlási jog illeti meg, amely az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási jogot megelőzi.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:
Ajánlatok a “Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatványon nyújthatóak be, amely átvehető a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakáshasznosítási Osztály ügyfélszolgálatán.  (Bp. XIV. Bácskai utca 53.)

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen vagy meghatalmazott útján írásban, zárt, sértetlen, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet:  
„AJÁNLATTÉTEL PÁLYÁZATRA”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

A benyújtási határidő: 2022. október 7. (péntek 11:30)

Az ajánlatokat személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani 2 példányban, 1 eredeti, minden oldalon eredeti cégszerű aláírással, magánszemély esetén eredeti aláírással vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva, és 1 másolati példányban.
Kiíró a beadási határidőn túli ajánlatot nem fogad el.

Egy ajánlattevő egy ingatlanra érvényesen csak egy ajánlatot tehet.

Egyéb információk kérése a pályázat vonatkozásában:
A pályázó kérésére és részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati kiírásban foglaltakon túl is adható felvilágosítás.

Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja, jelen lévők megnevezése:
A pályázatok bontására 2022. október 12. napján 9.00 órakor kerül sor a Zuglói Polgármesteri Hivatal (Budapest XIV. Pétervárad u. 2-4.) 218. számú tárgyalójában.

Az ajánlatok felbontásánál jelen kell lennie a bontó bizottság tagjainak, akik:

 • Lakáshasznosítási Osztály vezetője
 • a Gazdasági Bizottság elnöke
 • a Polgármesteri Hivatal kijelölt 2 fő munkatársa

Az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek az ajánlattevők, illetve érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjuk.

A bontás napján a Bontó Bizottság dönt a benyújtott ajánlatok érvényességéről. A pályázat abban az esetben érvényes, ha megfelel Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelete, illetve annak 1. mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat, valamint a pályázati kiírás követelményeinek, így különösen:

 • a pályázati határidőn belül került benyújtásra;
 • a meghatározott formanyomtatványon került benyújtásra;
 • írásban, megcímzetlen, feladót vagy más jelet nem tartalmazó, zárt, sértetlen borítékban került benyújtásra, „AJÁNLATTÉTEL PÁLYÁZATRA” szöveggel;
 • az ajánlat magyar nyelven, személyesen vagy meghatalmazott útján, 2 példányban, 1 eredeti, minden oldalon eredeti aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával ellátva, és 1 másolati példányban került benyújtásra;
 • tartalmazza a pályázó azon nyilatkozatát, hogy tudomással bír arról, hogy a pályázati kiírás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelete, illetve annak 1. mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat alapján történt, melynek rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja;
 • a pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot az Ajánlattevő az előírtaknak megfelelően, a pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezve a Kiíró rendelkezésére bocsátotta.

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az ajánlatok elbírálására vonatkozó időtartam, az elbírálásra jogosult megnevezése
A benyújtott és érvényes ajánlatok értékelését a Gazdasági Bizottság által kijelölt 4 tagú értékelő bizottság végzi, 2022. október 19-én. Az Értékelő Bizottság akkor határozatképes, amennyiben ülésén legalább 3 tagja jelen van. A döntéshozatal egyszerű szótöbbséggel történik.

A pályázatok értékelése során kizárólag az ajánlati ár határozza meg a pályázók sorrendjét. A nyertes az, aki a legmagasabb árat ajánlja.

Az értékelés időpontját követő első Gazdasági Bizottsági ülésen kerül sor a pályázat határozattal történő elbírálására és a határozat kihirdetésére. A Gazdasági Bizottság ezzel kapcsolatos napirendi pontját nyilvános ülésen tárgyalja. A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

A kihirdetésre az Ajánlattevőket meg kell hívni.
A döntésről a kihirdetését követő 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell valamennyi pályázót.
A lakások megtekintésének időpontjai: A pályázati kiírásban meghatározott időpontok szerint.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A pályázó bármely, a pályázati kiírást követően a pályázattal összefüggő, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelete, illetve annak 1. számú mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat hatálya alá eső magatartásával a kiírás és a Versenyeztetési Szabályzat, illetve annak alapját képező önkormányzati rendelet szabályait magára kötelező erejűnek ismeri el, és vállalja az azok alapján fennálló kötelezettségei megtartását.

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

Pályázati biztosíték:
A pályázaton való részvétel biztosíték (bánatpénz) adásához is kötött, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani.

A pályázati biztosíték összege: a jelen Pályázati Kiírásban szereplő, az adott ingatlanra vonatkozó minimálisan ajánlható vételár 5 (öt) százaléka.

A pályázati biztosítékot kizárólag banki átutalással és az alábbi címzettnek és számlaszámra kell teljesíteni: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 11784009-15514004.

A pályázati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a pályázatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezve köteles a pályázó csatolni. Ennek hiányában a pályázat érvénytelennek minősül.

A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetőleg, ha a szerződéskötés a Kiíró oldalán felmerült okból hiúsul meg, a pályázatok elbírálása után – az alábbi kivételektől eltekintve – vissza kell adni.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejárta előtt vonta vissza ajánlatát.

A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helye:

 • A pályázati kiírás Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat), az Önkormányzat (zuglo.hu), valamint az ingatlan.com hirdetési felületén tekinthető meg.
 • A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők személyesen az Ügyfélszolgálaton, illetve a 06-1-872-9-275 telefonszámon – hivatali időben.

Az Ügyfélszolgálat címe: Budapest XIV. kerület, Bácskai utca 53.
Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:

H: 8.15 – 12.00; 12.30 -17.00,
K és Cs: 8.15 – 12.00; 12.30 – 15.30,
Sz: 8.15 – 12.00; 12.30 – 16.00,
P: 8.15 – 11.30.

A részletes pályázati kiírást IDE KATTINTVA olvashatja.
A részletes pályázati felhívást IDE KATTINTVA olvashatja.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb