Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdon értékesítésére – Angol utca 83.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
önkormányzati tulajdon értékesítésére

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 18/2016. (III. 04.) számú rendelete alapján a következő felhívást adja ki:

1. A pályázat Kiíró neve, székhelye:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Pályázat kiírására a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 288/2021. (VI. 14.) számú önkormányzati határozata alapján kerül sor.

2. A pályázat Lebonyolító neve, székhelye:
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ingatlanhasznosítási Osztály – 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

3. A pályázat célja:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező,

31746/0/A/32 helyrajzi szám alatt felvett, a Budapest XIV. kerület, Angol utca 83. szám alatti ingatlan, (továbbiakban: Ingatlan) értékesítése.

A pályázat jellege:
A Nyilvános egyfordulós pályázati eljárás.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Az ingatlan helye:

Budapest XIV. ker., Angol utca 83. I. emelet 18. ajtó

Helyrajzi száma:

31746/0/A/32

Alapterület:

24 m² (felmért terület: 32 m2)

Tulajdonos

Bp. Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(1145 Bp. Pétervárad u. 2.)

Tulajdoni hányad:

1/1

Kikiáltási ára:

7 900 000,- Ft + ÁFA

Teher

Per-, teher- és igénymentes

 

5. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje:
A 6. pontban megfogalmazott követelményekkel rendelkező Pályázati Ajánlatokat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyfélszolgálata Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. postacímre kell a benyújtási határidőn belül megküldeni, vagy ugyanezen címen munkaidőben az ügyfélszolgálaton előre egyeztetett időpontban, személyesen kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2021. október 20. napjának 12:00 órája.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat 1 db eredeti és 2 db másolati példányban a 5. pontban meghatározott címre postai úton, tértivevényes küldemény formájában kell megküldeni, vagy ugyanezen a címen munkaidőben az ügyfélszolgálaton, előre egyeztetett időpontban, átadás-átvételi elismervény ellenében, személyesen kell benyújtani. Az eredeti példány minden oldalát eredeti aláírással, vagy a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét, mely okiratot a pályázat részeként továbbítani szükséges.

A pályázatot és mellékleteit folyamatos oldalszámozással (lapszámozással), oldalanként (laponként) cégszerű aláírással ellátva, oldalszámozott (átfűzött és lepecsételt) kötésben kell benyújtani.

A postai feladásra szánt ajánlat esetén a megcímzett borítékban az ajánlatot egy belső, lezárt borítékba kell csomagolni, amely megfelel az ajánlatok benyújtásának módjára előírt követelményeknek.

A borítékon/belső borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni:

„Pályázati ajánlat a Budapest XIV. kerület 31746/0/A/32 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására
CSAK A BONTÓBIZOTTSÁG ÁLTAL BONTHATÓ”

A pályázatok beérkezését a postai tértivevény, vagy az átadás-átvételi elismervény igazolja.
Lezáratlan vagy sérült borítékot Átvevő nem vesz át. Kiíró a beadási határidőn túl beérkezett ajánlatot nem fogad el.
A késve érkezett, illetve a fenti, 6. pont szerinti formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot a Kiíró érvénytelennek minősíti.
Egy ajánlattevő az Ingatlanra/ egy ingatlanra érvényesen csak egy ajánlatot tehet. Az ajánlat feltételhez nem köthető.

6. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
A pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők 2021. október 18. napjának 12. órájáig a palyazatok@zugloizrt.hu e-mail címen.

A pályázó kérésére és részére a pályázati feltételek pontosítása céljából, a fenti határidőben, a pályázati felhívásban foglalt tájékoztatáson túl is adható felvilágosítás, de csak olyan tartalommal, mely nem sérti a többi pályázó esélyegyenlőségét és az ajánlatok értékeléséig az azok kezelésére vonatkozó előírásokat. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti az eredeti pályázati feltételek módosítását. A felvilágosítás kérés elektronikus levélben történhet, a kérdéseket pdf és egyidejűleg word formátumban meg kell küldeni a Kiírónak. A válaszokat a Kiíró pdf formátumban megküldi a felvilágosítást kérőnek, valamint minden érdeklődőnek, aki a pályázati kiírást megvásárolta, úgy, hogy az érdeklődők egymás kilétéről ne szerezzenek tudomást.


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt