Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
augusztus 18. péntek, Ilona

Pályázati felhívás – végrendeleti meghagyás

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testülete 167/2017. (III. 30.) Öh. számú határozata alapján a Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyeket támogatni kívánja, a támogatási összeg megszerzéséhez az alábbi pályázati lehetőséget biztosítja:

1. A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró okok:

Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyek.
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme meghaladja a 68.400.-Ft-ot, azonban a 85.500.- Ft-ot nem haladja meg, és különös méltánylást érdemlő speciális helyzetét, egészségi állapotát, speciális gondját, vagy más tartós élethelyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja. Egy családból egy személy nyújthat be kérelmet.
Nem részesülhet támogatásban, így pályázat benyújtására sem jogosult az a személy, aki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesterétől vagy a Szociális Bizottságtól szociális kölcsönben részesült, azonban visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán megtalálható formanyomtatványon kell személyesen beadni vagy postán a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 2017. augusztus 1. és 2017. október 15. között, a határidő jogvesztő. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Szociális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

3. A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • különös méltánylást érdemlő speciális élethelyzetet, egészségi állapotot, speciális gondot, vagy más tartós élethelyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat

Jövedelemigazolás:

 • Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény,
 • Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról,
 • Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban részesül, a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás,
 • aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres pénzellátásának az igazolása,
 • időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres pénzellátásának az igazolása,
 • Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum,
 • Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói ítélet vagy nyilatkozat,
 • Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében – határidő megjelölésével, – hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
 • GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.

Egyéb igazolások:

 • Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
 • Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló igazolás,
 • Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bírósági döntés,
 • családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
 • Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás).

4. A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el. A Bizottság szociális rászorultság megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a családjában élők jövedelmi viszonyait. A bizottság határozatban dönt a támogatásban részesülők köréről és a támogatás mértékéről, illetve határozatban dönt az elutasításáról, a döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázatok elbírálásának és a pályázók kiértesítésének a határideje: 2017. december 15.
A támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, azonban legfeljebb 80.000.- Ft lehet.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

Megosztás

Hozzászólások lezárva.