Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműadó alóli mentessége

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Gépjárműadó

II. Konkrét megnevezése

Súlyosan mozgáskorlátozottak gépjárműadó alóli mentessége

Vonatkozó jogszabályok:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
  • 102/2011 (VI.29.) Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

2013. január 1-jétől gépjárműadó mentességben az részesülhet, aki súlyos mozgáskorlátozottságát az adóhatóságnál az alábbi módon igazolja.

  • a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal, vagy
  • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal – amely a mozgásszervi fogyatékosságot igazolja, vagy
  • a 18. életév alatti gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) EszCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (gépjárműadó adatbejelentés)
b) személyesen vagy postai úton

III. Adatbejelentés tartalma tételesen

Adóalany neve cégneve, születési helye, anyja születési családi és utóneve, adó/azonosító száma, vállalkozó statisztikai számjele, pénzintézeti számlaszáma, lakóhelye/székhelye, levelezési címe, gépjármű adatai, rendszám, alvázszám, adómentesség jogcímei, adómentességre való jogosultság kezdete/vége, súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személy, vagy a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személy adatai, az adófizetési kötelezettség szünetelése a gépjármű jogellenes eltulajdonítása esetén, dátum, aláírás.

IV. Csatolandó mellékletek

A mozgáskorlátozott állapotot igazoló szakvélemény, hatósági határozat, igazolás.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző
Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Döntés formája:
A benyújtott igazolások alapján az adóhatóság megállapítja, hogy az adómentesség törvényi feltételei fenn állnak-e, és a megfelelő feltételek fennállása esetén az adómentesség tényét a nyilvántartásában rögzíti, erről határozatot nem hoz. Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalanyt az adóévi adó alól csak részleges mentesség 13 000 forint erejéig illeti meg, akkor az adóhatóság az adókedvezményről határozatot hoz.

Mentes a gépjárműadó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosító adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Eljárási illeték fizetési kötelezettség nincs.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye
Teljes mentesség esetén a gépjárműadó törlése, részleges mentesség esetén gépjárműadó törlése és a fizetendő adó összegének előírása.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

Illeték:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése szerint az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke-, ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

b) Bírósági felülvizsgálat:
A másodfokú adóhatóság elutasító döntése ellen.

IX. További információk
Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)
Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

– Adatbejelentés a gépjárműadóról

Megosztás

Hozzászólások lezárva.