Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

Szálláshely üzemeltetési és nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatás eljárás

Szálláshely-üzemeltetés
Üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)

A Kr. hatálya alá tartozó szálláshelytípusok:

 • szálloda,
 • panzió,
 • kemping,
 • üdülőház,
 • közösségi szálláshely,
 • falusi szálláshely
 • egyéb szálláshely.

Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:
A megfelelően benyújtott bejelentés alapján a szálláshely helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a szálláshelyet.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A bejelentés benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
A bejelentés adattartalmát és a csatolandó mellékleteket a Kr. 6. § (1) bekezdése határozza meg. A bejelentés megtételére a szálláshely üzemeltetője jogosult. A bejelentés megtételével a bevásárlóközpont működtetése megkezdhető.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A szálláshelyek nyilvántartásba vételével a szálláshely helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:
Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek. Amennyiben megfelel, Igazolás megküldésével értesíti bejelentőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldi a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

Az ügyintézési határidő:
15 nap.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.
A szálláshely üzemeltetése vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a Kr. 14. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket állapítja meg.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a bejelentőt. Az értesítés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség, új, hiánytalan bejelentés benyújtása szükséges.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a alapján.

További információk:

 • A jegyző által nyilvántartásba vett üzleti célú szálláshelyekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
 • Telefon: 06 1/872-9234; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Szálláshely-üzemeltetés
Nem üzleti célú szálláshelyek üzemeltetési engedélyezési eljárása

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbiakban: Ákr.)

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:
A benyújtott kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le, mely során – amennyiben a nem üzleti célú szálláshely megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá a nem üzleti célú szálláshelyekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a szálláshely-szolgáltatót és az általa üzemeltetett szálláshelyet.

Nem üzleti célú szálláshelynek minősül:
a) alkalmi szálláshelynek minősül
1. a bivakszállás,
2. a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás;

b)  rövid idejű tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1. a nomád táborhely,
2. a hegyi menedékházból a kulcsosház és a matracszállás,
3. a pihenőházból a vendégszállás;

c) átmeneti tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1. az üdülő,
2. a gyermek- és ifjúsági tábor,
3. a hegyi menedékházból a turistaház,
4. a pihenőházból a munkásszállás,
5. a diákotthon, kollégium.

Kérelem benyújtás módja:
A kérelem benyújtására a szolgáltató jogosult, azonban diákotthon és kollégium a nyilvántartásba vételét az Oktatási Hivatal útján is kérelmezheti
a) papír alapon – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben).

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. (Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet véglegessé vált döntéssel elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.)

A kérelem adattartalma tételesen:
A kérelem adattartalmát a Kr. 14/A. § (1) bekezdése határozza meg.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a szálláshely helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

Az engedélyezési eljárás:
Az Ákr. alapján – kérelemre induló eljárás lefolytatására kerül sor. Ennek során a jegyző helyszíni szemlét tart, mely alapján kiadásra kerül a szálláshely-üzemeltetési engedély. Ezzel egyidejűleg a jegyző a szálláshelyet a nyilvántartásba veszi.

Az ügyintézési határidő:
60 nap, mely határidő meghosszabbítására lehetőség nincs. Az ügyintézési határidőbe be nem számítható határidőkre az Ákr. szabályait kell alkalmazni.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni illetékbélyeg formájában.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Kertv. 9. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a jegyző megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Az eljárás során keletkezett, Ákr. szerint fellebbezhető döntések ellen az Ákr. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke: 5.000 Ft. A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához kell címezni.

Költségmentesség engedélyezése:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a, az Ákr. 130. §-a alapján, valamint a az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályai szerint.

További információk:

 • A jegyző által nyilvántartásba vett nem üzleti célú szálláshelyekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.
 • Telefon: 06 1/872-9148; 06 1/872-214; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.