Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 12. kedd, Gabriella

Szálláshely üzemeltetési és nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatás eljárás

I. Tevékenység átfogó megnevezése

Üzleti célú szálláshelyek üzemeltetési engedélyezési eljárása

II. Vonatkozó jogszabályok

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)

A Kr. hatálya alá tartozó szálláshelytípusok:

 • szálloda,
 • panzió,
 • kemping,
 • üdülőház,
 • közösségi szálláshely,
 • falusi szálláshely
 • egyéb szálláshely.

Az egyes szálláshelytípusokra vonatkozó előírásokat, követelményeket a Kr. mellékletei tartalmazzák.

III. Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:

A Kr. 6. § (1) bekezdésében és 1. melléklet A) pontjában meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a jegyző az illetékességi területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzi a szálláshely-szolgáltatót és az általa üzemeltetett szálláshelyet.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

IV. A bejelentés benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:

(A Kr. 6. § (1) bekezdése szerint.)

 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 • a szálláshely befogadóképességét:
  – a vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma, és
  – az ágyak száma,
 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A bejelentéshez mellékelni kell

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

V. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A szálláshelyek nyilvántartásba vételével a szálláshely helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoportjához tartozik ezen ügyek elintézése.

A szolgáltató a bejelentés benyújtásának időpontjától megkezdheti a szolgáltatás nyújtását.

VI. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:

1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
2. Ha a bejelentés adattartalmában nem tartalmazza az összes előírt adatot és mellékletet, az ügyintéző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett értesíti a szálláshely-szolgáltatót bejelentésének nem megfelelt voltáról, valamint tájékoztatja, hogy bejelentése így meg nem tettnek minősül, továbbá a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről.
3. Ha a bejelentés adattartalmában megfelel a meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül Igazolás megküldésével értesíti az szálláshely-szolgáltatót a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a jogszabályban meghatározott, az adott tevékenység esetén hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:

Nincs, tekintettel arra, hogy a bejelentés elbírálása után annak közvetlenül vagy elutasítására, vagy elfogadására (és így a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételére) kerül sor.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

az eljárásért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani

VII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.
Ugyanezen kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A szálláshely üzemeltetése vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a Kr. 14. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket állapítja meg.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a szálláshely-szolgáltatót. Tekintettel arra, hogy ez nem döntés – hiszen a nyilvántartásba vétel feltétele kizárólag az, hogy a Kr-ben felsorolt adatokat a bejelentés helyesen tartalmazza –, nincs lehetőség hiánypótlásra, illetve nem lehet ellene fellebbezést sem benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.
Egyéb esetben, a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet a Ket. 159. §-ában meghatározottak szerint.

X. További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett üzleti célú szálláshelyekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Telefon: 06-1-872-9234; 06-1-872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig


I. Tevékenység átfogó megnevezése

Nem üzleti célú szálláshelyek üzemeltetési engedélyezési eljárása

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)

III. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

A Kr. 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a jegyző engedélyezési eljárást folytat le.
Ennek során – amennyiben a nem üzleti célú szálláshely megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá a nem üzleti célú szálláshelyekről vezetett nyilvántartásába bejegyzi a szálláshely-szolgáltatót és az általa üzemeltetett szálláshelyet.

IV. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – nem
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

V. A kérelem adattartalma tételesen:

(A Kr. 14/A. § (1) bekezdése szerint.)

A kérelem benyújtására a szolgáltató jogosult, azonban a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 13. §-ának (1) bekezdése szerinti diákotthon és kollégium a nyilvántartásba vételt az Oktatási Hivatal útján is kérelmezheti, illetve a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást az Oktatási Hivatal útján is bejelentheti.

A szolgáltató a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben feltünteti, illetve a kérelemhez csatolja
a) a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
b) a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
c) a szálláshely minősítését [8. § (2) bek.],
d) azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
e) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,
f) az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
g) a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,
h) a szolgáltatás megkezdésének időpontját.

Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:

(A Kr. 1. mellékletének B) pontja szerint.)

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;
 • az eljáráshoz szükséges 3.000.- Ft illeték illetékbélyeg formájában,
 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás,
 • az építményjegyzék alapján lakóépületnek minősülő épületben kiegészítő vagy melléktevékenységként nyújtott nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás esetén az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot kell csatolni a kérelemhez.

VI. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a szálláshely helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoporthoz tartozik ezen ügyek elintézése.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. (Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.)

Nem üzleti célú szálláshelynek minősülnek az alábbiak (az igénybevétel időtartama szerint):
a) alkalmi szálláshelynek minősül
1. a bivakszállás,
2. a hegyi menedékházban kialakított szükségszállás;
b)  rövid idejű tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1. a nomád táborhely,
2. a hegyi menedékházból a kulcsosház és a matracszállás,
3. a pihenőházból a vendégszállás;
c) átmeneti tartózkodást biztosító szálláshelynek minősül
1. az üdülő,
2. a gyermek- és ifjúsági tábor,
3. a hegyi menedékházból a turistaház,
4. a pihenőházból a munkásszállás,
5. a diákotthon, kollégium.

VII. Az engedélyezési eljárás:

1. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően 8 napon belül a Ket. 29. § (1c) bekezdése szerint függő hatályú határozatot hoz, melyről értesíti az ügyfeleket, valamint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.
2. A függő hatályú határozatban foglalt jogok kizárólag akkor gyakorolhatóak, ha az eljáró hatóság a kérelem beérkezését követő 60 nap elteltével az ügyben érdemben nem döntött, vagy az eljárást nem szüntette meg!
3. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi a kérelem adattartalmát. Amennyiben az hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a Ket. szabályai szerint 8 napon belül, a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.
4. Amennyiben az ügyfél a hiánypótlási felszólításban szereplő kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, valamint a határidő meghosszabbítását sem kéri, az ügyintéző a Ket. rendelkezései szerint megszünteti az eljárást.
5. Az ügyintéző helyszíni szemlét tart, ahol az adott nem üzleti célú szálláshely tekintetében megvizsgálja a jogszabályi előírásoknak (besorolással és minősítéssel kapcsolatos szabályok) történő megfelelést.
6. Amennyiben a helyszíni szemle során az ügyintéző nem tárt fel hiányosságot, szálláshely-üzemeltetési engedélyt ad ki, mellyel egyidőben nyilvántartásba veszi a szálláshely-szolgáltatót és a szálláshelyet.
7. Az ügyintéző a nyilvántartásba vételről és az engedély kiadásáról értesíti az adott nem üzleti célú szálláshely-típus tekintetében illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. Az értesített társhatóságok az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül helyszíni ellenőrzést tartanak, mely eredményéről és a megtett intézkedésekről értesítik a jegyzőt.

Az ügyintézési határidő:

a jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról 21 napon belül dönt.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők különösen:
(A Ket. 33. § (3) bekezdése alapján.)

a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
a szakhatóság eljárásának időtartama,
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

az eljárásért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani

VIII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Kertv. 9. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a jegyző megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
A nem üzleti célú szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Ket. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft.
A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához (1139 Budapest, Teve utca 1/A-C) kell címezni, azonban a megtámadni kívánt döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt a jegyző terjeszti fel a Kormányhivatalhoz.
A Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.
Egyéb esetben, a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet a Ket. 159. §-ában meghatározottak szerint.

X. További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett nem üzleti célú szálláshelyekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

A szolgáltató – az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével – köteles évente, a tárgyévet követően az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről című kérdőívén, az abban meghatározottak szerint adatokat szolgáltatni. A szolgáltató az adatszolgáltatással egyidejűleg köteles a kérdőív egy példányát a jegyző számára megküldeni.

Telefon: 06-1-872-9234; 06-1-872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig

 

Letölthető dokumentum:

– Kérelem szálláshely üzemeltetéshez

Megosztás

Hozzászólások lezárva.