Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Tájékoztató a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Képviselő-testülte megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletét, amely 2013. június 01. napján lépett hatályba. E rendeletet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő szándékos és gondatlan magatartások jogkövetkezményeinek tekintetében egyaránt alkalmazni kell. A jogsértés megállapítása esetén a hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a lakosság által elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata biztosítottá váljon.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelők, a kerületőrök, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői ellenőrzik.
Jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

A Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez címzett bejelentésnek tartalmaznia kell:

– az elkövetés pontos idejét és helyét
– az elkövető megnevezését, vagy annak beazonosíthatóságára alkalmas lényeges információkat
– az elkövetett cselekmény részletes leírását
– amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezését
– a bejelentő személyes adatait, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) eljárási szabályait kell alkalmazni.

Az eljárási törvény alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a  Ket. pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A végrehajtást az elsőfokú hatóság, a jegyző foganatosítja.

A rendelet szabályait sértő magatartások köre különösen:

– Az állatbetegség elleni védekezés elmulasztása, állattartási szabályok megszegése
– Zajvédelem szabályainak megszegése
– Közterület használatára vonatkozó szabályok megszegése
– Hirdetés, hirdetmény jogosulatlan elhelyezése
– Szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése
– Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata
– Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének megszegése
– Az önkormányzat jelképeinek, valamint a „Zugló” név jogosulatlan használata

A tényállás tisztázása során a bejelentő által benyújtott irat megvizsgálása során beszerzésre kerül a jogsértés lehetséges elkövetőjének jognyilatkozata. Amennyiben a bejelentő és tanúk meghallgatásával a hatóság az érdemi döntéshez szükséges tényállást kétséget kizáróan nem tudja tisztázni, tárgyalás tartására, illetve helyszíni szemlére kerülhet sor. Megalapozott bejelentés esetén az eljáró hatóság az elkövetőt vagy mulasztó személyt közigazgatási bírsággal sújthatja. A határozatban foglaltak teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében kerül sor a teljesítés kikényszerítésére.

A határozat ellen az érintett jogorvoslattal élhet, amelynek elbírálása Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.