Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
február 24. szombat, Mátyás

Társasházak feletti törvényességi felügyelet

A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

A társasház fekvési helye szerinti Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Átruházás esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nincs helye hatáskör átruházásnak, kizárólagos jegyzői hatáskör

Illetékességi területe

A társasház fekvési helye szerinti Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének illetékességi területe

Jogszabályok jegyzéke

  • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Tt.) 27/A.
  • A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25 Korm. rendelet
  • Az adatkezelésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

  • írásos bejelentés a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását megalapozó tények, körülmények előterjesztésével
  • a Bejelentő tulajdonjogát igazoló, legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat,
  • amennyiben a Bejelentő nm személyesen jár el, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,
  • a közös képviselő bejelentése esetén a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat

Eljárási illetékek

Illetékmentes eljárás

Alapvető eljárási szabályok

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző ellenőrzi, hogy a társasház:

  • alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
  • működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító – okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
  • működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

A bejelentést postai úton írásban lehet eljuttatni, vagy személyesen, az Ügyfélszolgálati Irodán (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) lehet leadni.

Ügyintézés határideje (fellebbezési határidő is)

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

A jegyző eljárásában nincs helye jogorvoslatnak.

Ügymenet rövid leírása

A jegyző a bejelentést –amennyiben annak jogszabályi feltételei adottak- megvizsgálja. Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.
A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt. A jegyző az eljárás során postai vagy elektronikus úton bekérheti vagy a társasház működésével kapcsolatos iratokat. Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani. Ha az eljárásra okot adó körülmény mulasztásban nyilvánul meg és a jegyző szükségesnek tartja, a jegyző a közös képviselőt személyesen meghallgathatja, illetve tőle írásbeli nyilatkozatot kérhet. A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn.
Ha jegyző a működés társasházi törvénybe ütközését állapítja meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani és a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályai szerint lefolytatni. A per a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és őt terhelő kötelezettségekről

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére!

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.