Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 17. szerda, Hedvig

Társasházak feletti törvényességi felügyelet

A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete

Vonatkozó jogszabályok:

 • A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Tt.) 27/A.
 • A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25) Korm. rendelet

Tevékenység nyilvántartásba vételének feltétele:
A bejelentés alapján a jegyző megvizsgálja, hogy törvényességi felügyeleti eljárás indítható-e. Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

A bejelentés benyújtás módja:

 • a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
 • b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
Írásos bejelentés a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását megalapozó tények, körülmények előterjesztésével, melyhez csatolni kell

 • a Bejelentő tulajdonjogát igazoló, legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat,
 • amennyiben a Bejelentő nem személyesen jár el, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás,
 • a közös képviselő bejelentése esetén a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonat.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A társasház fekvési helye szerinti Polgármesteri Hivatal Jegyzője. Kivételt képez, ha az eljárás alá vont társasházban önkormányzati ingatlan van, vagy annak közös képviselete, illetve a társasház kezelője az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szerv.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás:
Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző ellenőrzi, hogy a társasház:

 • alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
 • működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító – okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
 • működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díj-mentes.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
Ha az eljárás nem szüntethető meg, mert a társasház

a) a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy
b) törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn,

akkor, a jegyző a Tt. 27/A. § (4) bekezdésének megfelelően bírósághoz fordulhat.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
A jegyző eljárásában nincs helye jogorvoslatnak.

További információk:
Telefon: 06 1/872-9308
E-mail: pecho@zuglo.hu

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:00–17:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:00 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.