Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 18. csütörtök, Lukács

Telekalakítási szakhatósági eljárás

I. Tevékenység átfogó megnevezése
Telekalakítási szakhatósági eljárás

A telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző szakhatóságként vesz részt a telekalakítási eljárásokban. A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a telekalakítási szakhatósági eljárásokban a jegyző megbízásából a Főépítészi Csoport jár el.

II. A szakhatósági állásfoglalás megkérésének módja
A szakhatósági eljárás az ingatlanügyi és telekalakítási hatóság megkeresésére indul. Az ügyfélnek a telekalakítási eljárás megindítása előtt lehetősége van 6 hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére.

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

 • a telekalakítással érintett bármelyik földrészlet bármelyik tulajdonosa,
 • közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik tulajdonostárs,
 • aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
 • az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,
 • a tulajdonostársaknak a földrészlet területnagyság szerinti többsége, ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, valamint
 • az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.

A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat;
 • gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét;
 • a telekalakítással érintett földrészlet vagy földrészletek helyrajzi számát, a földrészlet vagy földrészletek fekvése szerinti település megjelölésével;
 • a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését;
 • a telekalakítás célját, amely lehet:
  • telekcsoport újraosztása,
  • telekfelosztás,
  • telekegyesítés,
  • telekhatárrendezés;
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

III. Csatolandó mellékletek

 • záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás,
 • telekalakítási helyszínrajz,
 • 3.000,- Ft eljárási illeték (illetékbélyeg formájában).

A telekalakítási dokumentációt ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő vagy jogszabályban meghatározott egyéb szakképzettséggel rendelkező személy készítheti. Ez utóbbi esetben a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőséget ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek tanúsítania kell.

IV. Eljárási határidő
15 nap, melybe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében meghatározott határidők nem számítanak be.

V. Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során a jegyző szakhatóságként vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.
Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.
Ha a szakhatóság megállapítja illetékessége hiányát, a megkeresést a megérkezésétől számított nyolc napon belül az ügy összes iratával együtt az illetékességgel rendelkező hatósághoz – a hatóság egyidejű tájékoztatása mellett – átteszi.

Ha a szakhatóság megállapítja, hogy változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett a megkeresés szerinti ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelemről – az előzetes szakhatósági hozzájárulás kivételével – korábban szakhatósági állásfoglalást adott ki, haladéktalanul megküldi a hatóságnak a korábbi szakhatósági állásfoglalását, és megszünteti a szakhatósági eljárást. Nincs lehetőség a megkeresésnek a korábbi szakhatósági állásfoglalás megküldésével történő teljesítésére újrafelvételi eljárásban.

A szakhatóság szükség esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet, amiről a hatóságot haladéktalanul értesíti. Ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely – ha az eljárás hivatalbóli folytatásának nincs helye – az eljárást megszünteti.

VI. A döntés elleni jogorvoslat
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az engedélyező hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VII. Vonatkozó jogszabályok

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
 • helyi építési szabályzat (Budapest XIV. kerületi ingatlan esetében: Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelete)
Megosztás

Hozzászólások lezárva.