Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Telekalakítási szakhatósági eljárás

A leírás frissítve – 2021. november 25.

I. Tevékenység átfogó megnevezése

Telekalakítási szakhatósági eljárás

A telekalakítás helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző szakhatóságként vesz részt a telekalakítási eljárásokban. A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a telekalakítási szakhatósági eljárásokban a jegyző megbízásából a Főépítészi Iroda jár el.

II. A szakhatósági állásfoglalás megkérésének módja

A szakhatósági eljárás az ingatlanügyi és telekalakítási hatóság megkeresésére indul. Az ügyfélnek a telekalakítási eljárás megindítása előtt lehetősége van 1 évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére.

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

 • a telekalakítással érintett bármelyik földrészlet bármelyik tulajdonosa,
 • közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik tulajdonostárs,
 • aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
 • az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,
 • a tulajdonostársaknak a földrészlet területnagyság szerinti többsége, ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, valamint
 • az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.

A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat;
 • gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét;
 • a telekalakítással érintett földrészlet vagy földrészletek helyrajzi számát, a földrészlet vagy földrészletek fekvése szerinti település megjelölésével;
 • a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését;
 • a telekalakítás célját, amely lehet:
  • telekcsoport újraosztása,
  • telekfelosztás,
  • telekegyesítés,
  • telekhatár rendezés;

III. Csatolandó mellékletek

 • záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás
 • telekalakítási helyszínrajz

A telekalakítási dokumentációt ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő vagy jogszabályban meghatározott egyéb szakképzettséggel rendelkező személy készítheti. Ez utóbbi esetben a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőséget ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek tanúsítania kell.

IV. Eljárási határidő

15 nap. Az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni.

V. Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során a jegyző szakhatóságként vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

VI. A döntés elleni jogorvoslat

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az engedélyező hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VII. Vonatkozó jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • helyi építési szabályzat (Budapest XIV. kerületi ingatlan esetében: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete Zugló építési szabályzatáról)
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Nagyítás
Kontraszt