Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
augusztus 20. vasárnap, István

Településrendezési előírások megváltoztatása (kerületi építési szabályzat készítése)

I. Tevékenység átfogó megnevezése: településrendezési előírások megváltoztatása (kerületi építési szabályzat készítése)

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 • Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
 • 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve
 • Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelete
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelete
 • Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építtetők személygépkocsi elhelyezési kötelezettségéről szóló 33/2010. (XI.24.) önkormányzati rendelete
 • 503/2013. (VI.20.) határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai
 • vonatkozó ágazati jogszabályok

III. Kezdeményezés benyújtás módja:

A hatályos településrendezési eszközben foglalt előírások megváltoztatásához szükséges kezdeményezés elektronikus úton, személyesen vagy postán nyújtható be.

IV. Kezdeményezés tartalma tételesen:

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és címét, valamint az érintett terület lehatárolását, az előírások megváltoztatásának célját és várható hatását, nyilatkozatot a kerületi építési szabályzat készítésének költségviseléséről és településrendezési szerződés megkötéséről. A kezdeményezéshez telepítési tanulmánytervet és annak részeként beépítési tervet kell csatolni.

V. Csatolandó mellékletek:

Telepítési tanulmányterv és annak részeként beépítési terv. A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv részletes tartalmi követelményeit a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. melléklete tartalmazza. A tervezési feladat jellegének megfelelően az egyes tartalmi elemek – meghatározott kivételekkel – összevonhatók vagy elhagyhatók. A beépítési terv tartalmazza legalább a beépítés javaslatát, a telkeken belüli és a határoló közterületek zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását, közlekedési és parkolási rendjét és közműveinek felszíni építményeit.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

A hatályos településrendezési eszközben foglalt előírások megváltoztatásának kezdeményezése illeték- és díjmentes.

VII. A hatályos településrendezési eszközben foglalt előírások megváltoztatásának leírása:

A hatályos településrendezési eszközben (Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendeletben) foglalt előírások megváltoztatására kerületi építési szabályzat készíttetésével van mód (módosításra a vonatkozó jogszabály alapján már nincs lehetőség).

A kerületi építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készül. Eltérés igénye esetén a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat módosításáról előzetesen kell dönteni.

A kerületi építési szabályzatot a kerületi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.

A kerületi építési szabályzat mellékletét képezi az 1:4000 vagy annál nagyobb méretarányú szabályozási terv.

A kerületi építési szabályzatban az egyes településszerkezeti egységekre vonatkozó előírások egy-egy fejezetbe csoportosíthatóak.

A kerületi építési szabályzat – meghatározott kivételekkel – készülhet:

 • a kerület teljes közigazgatási területére,
 • az együtt tervezendő területekre – amelyek összességében a kerület teljes közigazgatási területét lefedik –,
 • külön az együtt tervezendő területre vagy területekre, és külön az együtt tervezendő területen, területeken kívüli kerületi közigazgatási területre, vagy
 • külön a meghatározott telektömbre, és külön a telektömbön kívüli kerületi közigazgatási területre.

Kerületi építési szabályzat telektömbre csak kivételesen készíthető, és akkor is csak 1:1000 méretarányú szabályozási tervvel, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetében:

 • a szomszédos telektömb beépítése már kialakult, változtatást nem igényel,
 • az adott telektömb meglévő területfelhasználása eltér a környezetre jellemző, kialakult beépítéstől, vagy a környező lakosságot szolgáló intézmény,
 • a telektömb tervezett felhasználása a környezeti elemek állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenül, valamint
 • nem együtt tervezendő településszerkezeti egység területén helyezkedik el.

A településrendezési eszközt a területfejlesztési tervekkel összhangban, az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai előírások figyelembevételével, továbbá azok elkészítéséről szóló, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint kell elkészíteni.

A településrendezési eszközt a települési önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítéséről és elfogadásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a megállapításuk előtt véleményezteti.

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása lehet teljes, egyszerűsített vagy tárgyalásos eljárás. Településrendezési eszköz készítése és módosítása során – meghatározott esetek kivételével – teljes eljárást kell lefolytatni.

A településrendezési eszköz egyeztetése akkor történhet az egyszerűsített eljárás szerint, ha a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek:

 • a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
 • nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja,
 • nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

Fentieken túl a településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, ha arra országos közérdekből vagy kiemelt nemzetgazdasági érdekből van szükség. (Ilyen esetben a pénzügyi fedezetnek az éves központi költségvetésben történő tervezéséről a Kormány gondoskodik.)

A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítás

 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,
 • a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt,
 • magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik, vagy
 • elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik.

Az önkormányzat bármely településrendezési eszköz készítése során alkalmazhatja a teljes eljárást, illetve indíthatja az eljárást az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.

A fővárosi településrendezési eszköz módosítását igénylő kerületi építési szabályzat készítése esetén a kerületi önkormányzatnak kezdeményeznie kell a fővárosi önkormányzatnál a fővárosi településszerkezeti terv módosítását. Az erre vonatkozó kérelem fővárosi önkormányzathoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a fővárosi önkormányzat:

 • dönt az eljárás megindításáról és erről 8 napon belül értesíti a kerületi önkormányzatot, vagy
 • elutasítja a kérelmet és indokolt döntését 8 napon belül megküldi a kerületi önkormányzatnak.

A fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meg kell, hogy előzze a kerületi építés szabályzat elfogadását.

A fővárosi településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során a fővárosi önkormányzat a kerületi, a kerületi önkormányzatok a fővárosi településrendezési eszköz véleményezésében az adott eljárás minden szakaszában részt vesznek, az elfogadást kivéve.

A teljes eljárás előzetes tájékoztatási, véleményezési, végső szakmai véleményezési, valamint elfogadási és hatálybaléptetési szakaszból áll.

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.

Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi

 • a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereknek,
 • a meghatározott államigazgatási szerveknek, és
 • az érintett kerületi önkormányzatnak.

Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy az érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban:

 • a partner a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;
 • az államigazgatási szerv:
 1. ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat,
 2. nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,
 3. teljesíti az előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, és
 4. felhasználásra biztosítja a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat;
 • az érintett területi, települési önkormányzat tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, a települési önkormányzat a rendezést befolyásoló terveiről.

Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban a megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült tervezetet véleményezteti

 • a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint,
 • az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel,
 • településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá
 • a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.

A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt.

A véleménynek tartalmaznia kell:

 • az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,
 • a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá
 • a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezteti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz a döntés dokumentálásával és közzétételével zárul le.

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított

 • 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy
 • 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.

Záró szakmai vélemény akkor adható, ha valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és – meghatározott kivétellel – a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. Amennyiben a településrendezési feladathoz adatok beszerzése szükséges, a polgármester az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől. A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközt véleményezteti:

 • a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint,
 • a meghatározott államigazgatási szervvel, továbbá
 • az érintett kerületi önkormányzattal.

A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt. Az egyszerűsített eljárás ezt követően a teljes eljárásban meghatározottak szerint folytatódik.

Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni.

A partnerségi egyeztetés lezárását követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz megküldésével meghívja:

 • a meghatározott valamennyi államigazgatási szervet,
 • az érintett kerületi önkormányzatot, továbbá
 • a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereket.

Amennyiben a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – az egyeztető tárgyalás összehívásával egyidejűleg – az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kér az érintett államigazgatási szervtől.

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.

A településrendezési eszköz legkorábban:

 • teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon,
 • az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon,
 • a tárgyalásos eljárás esetén az elfogadást követő napon lép hatályba.

A polgármester a településrendezési eszközt – az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt – a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.

Amennyiben az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz nyilvánosságáról.

VIII. További információk:

A hatályos településrendezési eszköz ( Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelet) megtalálható a www.zuglo.hu honlapon.

Tájékoztatás kérhető telefonon, illetve személyesen:

 • telefon: 872 93 39, 872 92 39
 • ügyfélfogadás:
  hétfő: 13:30–18:00 óráig,
  szerda: 08:15–16:30 óráig,
  péntek: 08:15–11:30 óráig
 • főépítész ügyfélfogadása:
  hétfő 13:30–18:00 óráig (előzetes időpont-egyeztetés szükséges)
Megosztás

Hozzászólások lezárva.