Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 13. szerda, Luca

Vásár- és piactartás engedélyezési, bevásárlóközpont nyitvatartásba vételi eljárás

I. Tevékenység átfogó megnevezése

A jegyző hatáskörébe tartozó vásár, piac engedélyezési eljárás

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.)
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)

III. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

A Kr. 4. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a vásár, piac helye szerint illetékes jegyző engedélyezési eljárást folytat le.
Ennek során – amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek – engedélyt ad ki, továbbá az illetékességi területén működő vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartásába bejegyzi a fenntartót és az általa működtetett vásárt, piacot.

IV. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A kérelem adattartalma tételesen:
(A Kr. 4. § (3) bekezdése szerint.)

A kérelem benyújtására a vásár, piac fenntartója jogosult.

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben – a Szolgtv. 22. § (1) bekezdésében meghatározottakkal együtt – tartalmazza:

a) a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
b) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;
c) az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;
d) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
e) a vásár, piac címét, helyrajzi számát;
f) a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével;
g) a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét (a Kr. 8. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint);
h) a vásár, piac működésének rendjét;
i) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:
(A Kr. 1. mellékletének B) pontja szerint.)

 • a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 • az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat,
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • az üzemeltetőnek a vásár, piac üzemeltetésére való jogosultságot igazoló iratát, dokumentumát;
 • vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;
 • az eljáráshoz szükséges illeték illetékbélyeg formájában (3.000.- Ft kérelmenként), továbbá az engedélyezési eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságok eljárásáért fizetendő szolgáltatási díjak befizetéséről szóló bizonylatok;
 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti. A biztonsági terv tartalmazza:
a) a vásár, piac helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
b) szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének kötelezettségét.

V. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A vásár, piac nyilvántartásba vételével és engedélyezésével kapcsolatos eljárások lefolytatására a vásár, piac helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoporthoz tartozik ezen ügyek elintézése.

Vásár, piac működtetése kizárólag jogerős üzemeltetési engedély birtokában folytatható!

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

VI. Az engedélyezési eljárás:

1. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően értesíti az engedélyezési eljárás megindításáról a kérelmezőt.
2. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi a kérelem adattartalmát. Amennyiben az hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a Ket. szabályai szerint 8 napon belül, a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.
Amennyiben az ügyfél a hiánypótlási felszólításban szereplő kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, valamint a határidő meghosszabbítását sem kéri, az ügyintéző a Ket. rendelkezései szerint megszünteti az eljárást.
3. A jegyző hivatalból megkeresi a Fővárosi Kormányhivatalt a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés, valamint az élelmiszer-higiénia és állategészségügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében a szakhatósági állásfoglalások kiadása iránt.
4. A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján hozott, a vásár, piac üzemeltetési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezővel, valamint az eljárásban közreműködött hatóságokkal.
5. A jegyző a vásár, piac üzemeltetési engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot nyilvántartásba veszi.

Az ügyintézési határidő:
15 nap, mely egyszeri alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
(A Ket. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.)

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

 • az eljárásért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani;
 • Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv szakhatósági állásfoglalásáért 3.000.- Ft eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában külön ívre ragasztva kell benyújtani;
 • az állategészségügyi szakhatósági eljárás illetékmentes.

VII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Kertv. 9. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a jegyző megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését.

A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni.
Az állandó vásár, piac esetében az üzemeltető köteles az állandó vásár, piac bejáratánál a vásár, piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, amelyen köteles feltüntetni naprakészen a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységeket, helyszíneket.
Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni.

Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági ellenőrzésben közreműködni.
Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A vásár, piac üzemeltetési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Ket. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft.
A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához (1139 Budapest, Teve utca 1/A-C) kell címezni, azonban a megtámadni kívánt döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt a jegyző terjeszti fel a Kormányhivatalhoz.
A Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.
Egyéb esetben, a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet a Ket. 159. §-ában meghatározottak szerint.

X. További információk:

A jegyző által engedélyezett és nyilvántartásba vett vásárokról, piacokról vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06-1-872-9234; 06-1-872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig


I. Tevékenység átfogó megnevezése

Helyi termelői piac nyilvántartásba vételi eljárás

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

III. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

A Kr. 4/B. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a helyi termelői piac helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a helyi termelői piac fenntartóját és az általa működtetett helyi termelői piacot.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

IV. A bejelentés benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
(A Kr. 4/B. § (2) bekezdése szerint.)

A bejelentés megtételére a helyi termelői piac fenntartója jogosult.

A fenntartónak a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentése – a Szolgtv. 22. § (1) bekezdésében meghatározottakkal együtt – tartalmazza:
a) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
b) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat,
c) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
d) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
e) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,
f) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
g) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,
h) a területhasználatának jogcímét,
i) a piac nyitva tartási idejét (a Kr. 8. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint).

Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • az üzemeltetőnek a helyi termelői piac üzemeltetésére való jogosultságot igazoló iratát, dokumentumát;
 • vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;
 • az eljáráshoz szükséges illeték illetékbélyeg formájában (3.000,- Ft bejelentésenként);
 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás.

V. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A helyi termelői piac nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások lefolytatására a helyi termelői piac helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoporthoz tartozik ezen ügyek elintézése.

A bejelentés megtételével a helyi termelői piac működtetése megkezdhető.

VI. Engedélyezési eljárás:
1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
2. Ha a bejelentés adattartalmában nem felel meg a meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett értesíti a bejelentőt bejelentésének nem megfelelt voltáról, valamint tájékoztatja, hogy bejelentése így meg nem tettnek minősül, továbbá a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről.
3. Ha a bejelentés adattartalmában megfelel a meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül Igazolás megküldésével értesíti bejelentőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi az alábbi szakhatóságoknak:
a) a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
b) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak,
c) az illetékes rendőrkapitányságnak és
d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
Nincs, tekintettel arra, hogy a bejelentés elbírálása után annak közvetlenül vagy elutasítására, vagy elfogadására (és így a helyi termelői piac nyilvántartásba vételére) kerül sor.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani.

VII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.
Ugyanezen kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelő
a) nevéről és címéről,
b) gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről,
c) regisztrációs számáról, és
d) által árusított termékekről
napi nyilvántartást vezet, amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági ellenőrzésben közreműködni.
Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a bejelentőt. Tekintettel arra, hogy ez nem döntés – hiszen a nyilvántartásba vétel feltétele kizárólag az, hogy a Kr-ben felsorolt adatokat a bejelentés helyesen tartalmazza –, nincs lehetőség hiánypótlásra, illetve nem lehet ellene fellebbezést sem benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.

Egyéb esetben, amennyiben a jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a 3.000.- Ft illeték lerovását, akkor lehetőség van költségmentesség engedélyezését kérni a közigazgatási hatósági eljárásban, melynek részletes szabályait a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet határozza meg.

X. További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett helyi termelői piacokról vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06 1/872-9234; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig


 

I. Tevékenység átfogó megnevezése

Bevásárlóközpont nyilvántartásba vételi eljárás

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
 • a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.)
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet
 • a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet

III. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

A Kr. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően benyújtott bejelentés alapján a bevásárlóközpont helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásába veszi a bevásárlóközpont fenntartóját és az általa működtetett bevásárlóközpontot.
Hiányos bejelentés esetén az elutasításra kerül, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül.

IV. A bejelentés benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igen – NEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

A bejelentés adattartalma tételesen:
(A Kr. 4/A. § (1) bekezdése szerint.)

A bejelentés megtételére a bevásárlóközpont fenntartója jogosult.

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentése – a Szolgtv. 22. § (1) bekezdésében meghatározottakkal együtt – tartalmazza:
a) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
b) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat,
c) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
d) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,
e) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,
f) a bevásárlóközpont elnevezését,
g) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
h) a terület használatának jogcímét,
i) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá
j) az üzletek, más árusítóhelyek számát.
Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • az üzemeltetőnek a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló iratát, dokumentumát;
 • vállalkozói igazolvány vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonat vagy a cégnyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés és aláírási címpéldány;
 • az eljáráshoz szükséges illeték illetékbélyeg formájában (3.000,- Ft bejelentésenként);
 • ha nem a kérelmező jár el, eredeti írásbeli meghatalmazás.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű bevásárlóközpont esetén annak üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni, mely tartalmazza a bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét.

V. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:
A bevásárlóközpont nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások lefolytatására a bevásárlóközpont helye szerinti jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoporthoz tartozik ezen ügyek elintézése.

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A bejelentés megtételével a bevásárlóközpont működtetése megkezdhető.

VI. Engedélyezési eljárás
1. Az ügyintéző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
2. Ha a bejelentés adattartalmában nem felel meg a meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett értesíti a bejelentőt bejelentésének nem megfelelt voltáról, valamint tájékoztatja, hogy bejelentése így meg nem tettnek minősül, továbbá a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeiről.
3. Ha a bejelentés adattartalmában megfelel a meghatározott követelményeknek, az ügyintéző a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül Igazolás megküldésével értesíti bejelentőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi az alábbi szakhatóságoknak:
a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
b) a munkavédelmi hatóságnak,
c) az illetékes rendőrkapitányságnak.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:
Nincs, tekintettel arra, hogy a bejelentés elbírálása után annak közvetlenül vagy elutasítására, vagy elfogadására (és így a bevásárlóközpont nyilvántartásba vételére) kerül sor.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárásért 3.000.- Ft általános eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a bejelentő lapra ragasztani

VII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:
A Szolgtv. 25. § (2) bekezdése értelmében, ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.
Ugyanezen kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint, ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege az (1) bekezdésben meghatározott bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:
Amennyiben a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, az ügyintéző értesíti erről a tényről a bejelentőt. Tekintettel arra, hogy ez nem döntés – hiszen a nyilvántartásba vétel feltétele kizárólag az, hogy a Kr-ben felsorolt adatokat a bejelentés helyesen tartalmazza –, nincs lehetőség hiánypótlásra, illetve nem lehet ellene fellebbezést sem benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.

Egyéb esetben, amennyiben a jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a 3.000.- Ft illeték lerovását, akkor lehetőség van költségmentesség engedélyezését kérni a közigazgatási hatósági eljárásban, melynek részletes szabályait a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet határozza meg.

X. További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06-1-872-9234; 06-1-872-9318

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:00–17:00 óráig
Kedd: NINCS
Szerda: 08:15–16:30 óráig
Csütörtök: NINCS
Péntek: 08:15–11:30 óráig

Megosztás

Hozzászólások lezárva.