Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
július 7. kedd, Appolónia

Veszélyhelyzeti krízistámogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli, természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Veszélyhelyzeti krízistámogatás

III. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 • a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
 • Veszélyhelyzeti krízistámogatásról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló   Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelete

1.      Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

– bejelentett zuglói lakcím – 2020. január 1-jét megelőzően -,

– akinek a foglalkoztatási jogviszonya a veszélyhelyzet időtartama alatt szűnt meg és keresőtevékenységet 30 napot meghaladóan nem folytat, vagy

– akinek a veszélyhelyzet időtartama alatt 30 napot meghaladó fizetésnélküli szabadságát a munkáltató mérlegelési jogkörben engedélyezte,

– akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg a 114 000 Ft-ot,

–  egy háztartásból egy személy részére állapítható meg a támogatás.

Nem részesülhet támogatásban: az a személy, akinek öregségi nyugellátásra, rokkantsági ellátásra vagy táppénzre jogosult.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon,
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ szám,
 • állampolgársága,
 • a kérelmezőre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok.

IV. Csatolandó mellékletek:

 • kérelmező, valamint vele közös háztatásban élők, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolása, és
 • munkáltató igazolása a munkaviszony megszűnéséről vagy a fizetésnélküli szabadság engedélyezéséről.

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő 15 napon belül
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, elutasítása)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

– a határozatban megállapított pénzbeli támogatás

– A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) A döntés ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

illeték: nincs

igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysérelemre való hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset-levélen illetéket nem leróni.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 872-9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye:

Zuglói Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Csoport
1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00, 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.