Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 14. csütörtök, Szilárda

Zenés, táncos rendezvények engedélyezési eljárása

I. Tevékenység átfogó megnevezése

A jegyző hatáskörébe tartozó zenés, táncos rendezvények engedélyezése

II. Vonatkozó jogszabályok:

 • 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

III. Tevékenység engedély kiadás feltétele:

A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

A rendeletet nem kell alkalmazni
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az eljárás kérelemre indul. Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható!

A jogszabály hatálya kiterjed: olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet

 • 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, építményen tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, illetőleg amelyen bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható, vagy
 • a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
Rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.
Alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.
Alapterület: a látogatók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterület (az alapterület beépített bútorokkal csökkentve).

A kérelmet

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője
 • szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújthatja be.

IV. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – kötelezendően alkalmazandó nyomtatványon: igenNEM
b) személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy a Hatósági Osztály Általános Igazgatási és Kereskedelmi Csoport ügyintézőinél ügyfélfogadási időben)

V. A kérelem adattartalma tételesen:

(A Kr. 5. § (1) bekezdése szerint)

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges adatokat (cím, helyrajzi szám), továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
 • a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
 • a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,
 • a biztonsági tervet,
 • amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
 • az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.

Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője).

Csatolandó mellékletek:

 • vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról;
 • gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt;
 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét (bérleti szerződés stb.);
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében a használat jogcímére vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb., a tulajdoni lap kivételével);
 • képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást.

VI. A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A rendezvénytartási engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti település – Budapesten a kerületi önkormányzat – jegyzője adja ki.

A polgármesteri Hivatal szervezetén belül a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály Általános Hatósági Csoporthoz tartozik ezen ügyek elintézése.

Az engedélyezési eljárás:

1. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően 8 napon belül a Ket. 29. § (1c) bekezdése szerint függő hatályú határozatot hoz, melyről értesíti az ügyfeleket, valamint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.
2. A függő hatályú határozatban foglalt jogok kizárólag akkor gyakorolhatóak, ha az eljáró hatóság a kérelem beérkezését követő 60 nap elteltével az ügyben érdemben nem döntött, vagy az eljárást nem szüntette meg!
3. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi a kérelem adattartalmát. Amennyiben az hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a Ket. szabályai szerint 8 napon belül, a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.
4. Amennyiben az ügyfél a hiánypótlási felszólításban szereplő kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, valamint a határidő meghosszabbítását sem kéri, az ügyintéző a Ket. rendelkezései szerint megszünteti az eljárást.
5. Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt, a Ket. előírásai alapján, 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és a szakhatóságokat valamint az Országos Mentőszolgálatot.
6. A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli az ügyfelekkel, valamint az eljárásban közreműködött hatóságokkal. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt az 1.melléklet szerinti nyilvántartásba veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki.

A tevékenység megszüntetését a 2. melléklet szerinti igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Az ügyintézési határidő: 20 nap.

Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők különösen:
(A Ket. 33. § (3) bekezdése alapján.)

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

 • Az eljárásért 3.000,- Ft eljárási illetéket kell leróni, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelem lapra ragasztani
 • a népegészségügyi szakhatósági eljárásért 3.000-, Ft-t kell leróni külön íven, illetékbélyeg formájában
 • a tűzvédelmi szakhatósági eljárási díja 13.000.- Ft (a fizetés módja: 10023002-00319566-00000000 számú fizetési számlára átutalással)
 • az építéshatósági szakhatósági eljárási díja – mely kizárólag akkor fizetendő, ha a rendezvény építményben lesz megtartva – 20.000,- Ft (a fizetés módja: 11784009-15735777 számú fizetési számlára átutalással)

VII. A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult hatóságok:
a) a jegyző;
b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság;
c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít.

Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze.
Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

 • az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;
 • a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
 • az engedély hiánya;
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

Az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértések esetén köteles a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

 • az engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;
 • a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
 • az engedély hiánya;
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;
 • a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

A rendezvénytartási engedély kiadása során keletkezett döntések ellen a Ket. előírásai alapján Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet fellebbezést benyújtani, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke: 5.000 Ft.
A fellebbezést az azt elbíráló Budapest Főváros Kormányhivatalához (1139 Budapest, Teve utca 1/A-C) kell címezni, azonban a megtámadni kívánt döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt a jegyző terjeszti fel a Kormányhivatalhoz.
A Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 4-6. §-a tartalmazza az illetékmentességben részesülők felsorolását.
Egyéb esetben, a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet a Ket. 159. §-ában meghatározottak szerint.

X. További információk:

A jegyző által nyilvántartásba vett bejelentés-köteles, valamint engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás nyilvános, elérhető a www.zuglo.hu internetes oldalon.

Telefon: 06 1/872-9234; 06 1/872-9318

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 13:30–18:00 óráig
 • Kedd: NINCS
 • Szerda: 08:15–16:30 óráig
 • Csütörtök: NINCS
 • Péntek: 08:15–11:30 óráig

Letölthető dokumentum:

– Űrlap zenés-táncos rendezvények engedélyezéséhez

Megosztás

Hozzászólások lezárva.