Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A Településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályai

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
/egységes szerkezetben a 12/2023. (III. 31.) rendelettel/

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a településterv (településfejlesztési terv és településrendezési terv), a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítésének, módosításának eljárásaira és az azokban résztvevőkre.
(2) A helyi partnerségi egyeztetést le kell folytatni a jelen rendeletben és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tttkr.) előírtak alapján a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása során.
(3) A (2) bekezdés szerinti helyi partnerségi egyeztetést a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezettel, vallási közösséggel (a továbbiakban: partnerekkel) kell lefolytatni.

2. Településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítés, módosítás

2. § (1) A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását a polgármester döntése alapozza meg, mely együttesen tartalmazza:
a) a készítés vagy módosítás tényét,
b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az építési törvényben foglalt követelményeknek való megfelelést,
c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és
d) a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó feljegyzés elfogadását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatásának és az egyeztetések – a Tttkr. 65. § (1)
szerinti – önkormányzati kapcsolattartója és felelőse a főépítész.
(3) A polgármester – (1) bekezdés szerinti – településterv, kézikönyv, településképi rendelet
készítésére vagy módosítására vonatkozó szándékát a főépítész az E-TÉR felületen a megfelelő
tervezési folyamat indításával kezdeményezi, az egyeztetési eljárást megelőzően.

3. Helyi partnerségi egyeztetés szabályai

3. §* (1) A véleményezési szakaszban településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítés, módosítás elfogadása előtt a polgármester nevében a főépítész feltölti az E-TÉR  felületre a véleményezendő tervezetet „pdf/A” formátumban, emellett a www.zuglo.hu honlapon előzetesen értesíti a véleményezésre jogosult partnereket az egyeztetési eljárás megindulásáról és a véleményezendő tervezet elérhetőségéről, a vélemény-nyilvánítás módjáról és határidejéről.
(2) Az egyeztetési eljárás során – a véleményezésre nyitva álló időszakban – az E-TÉR által biztosított digitális egyeztető felületre feltöltött vagy az (5) bekezdés szerint adott – a partnerségi vélemények tartalmi előírásainak megfelelő – partnerségi véleményeket lehet figyelembe venni.
(3) A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.
(4) A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.
(5) Lakossági fórumot a (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban kell tartani. A (7) bekezdés b) pontja szerinti eljárásokban a zuglo.hu honlapon meghirdetett – az E-TÉR-által biztosított digitális egyeztetőfelületén véleményezésre adott határidőn belül – a partnerseg@zuglo.hu e-mailcímen adható vélemény.
(6) Azt a partnert, aki az egyeztetési eljárás során véleményét határidőn belül véleményt nem ad, vagy a véleménye nem felel meg a (3) és (4) bekezdésben foglalt követelményeknek, az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
(7) A véleményezést követően a (2) bekezdés szerint adott vélemények és egyeztetés során tett észrevételek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról
a) általános eljárásában a Városfejlesztési Bizottság véleményének ismeretében a Gazdasági Bizottság dönt,
b) egyszerűsített és rövid eljárások eseteiben a polgármester dönt.
(8) Az általános egyeztetési eljárásban a záró szakasz kezdeményezéséhez a főépítész az E-TÉR felületre feltölti a véleményezésre jogosult szervek és a partnerek elfogadott véleménye alapján véglegesített tervezetet „pdf/A” formátumban.
(9) A Képviselő-testület a partnerségi vélemények ismeretében hoz döntést.

*Módosította a 12/2023. (III. 31.) rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése

4. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testülete 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

Horváth Csaba                     dr. Tiba Zsolt
polgármester                                jegyző


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól  /egységes szerkezetben a 12/2023. (III. 31.) rendelettel/

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb