Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény civil szervezetek 2023. évi környezetvédelmi programjainak támogatására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi alapítású civil szervezetek) 2023. évi környezetvédelmi programjainak támogatására

Pályázat célja:
A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A helyi civil szervezetek számára szeretnénk keretet nyújtani a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket. Célja a kerület polgárai életminőségét javító környezetvédelmi intézkedések, beruházások, programok elősegítése.
A pályázat kiírása a nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, egyházi alapítású civil szervezet) 2023-ban megvalósításra kerülő környezetvédelmi  programjainak támogatása érdekében történik.

Pályázók köre:
azok a civil szervezetek – egyesületek, alapítványok – ideértve intézményi alapítványok, egyházi alapítású civil szervezetek (ide nem értve: érdekvédelmi szervezetek és politikai tevékenységet folytató szervezetek, civil társaságok), amelyeket a törvényszék 2022. január 01. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és létesítő okiratuknak (alapszabály, alapító okirat) megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Egyéb jogosultsági feltételek:

1. A támogatható civil szervezetek

a) Zuglóhoz kapcsolódó vagy zuglói lakosokat érintő nyitott programokat szerveznek és az Önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek vagy
b) más székhelyen bejegyzettek, de tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban, igazolhatóan Zugló polgárainak érdekében végzik.

2. A pályázó szervezet(nek):

 • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;
 • a korábbi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és határidőre elszámolt;
 • nincs az Önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
 • nincs lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása;
 • a 2011. évi CLXXV. törvény 19.-20. §-a szerinti beszámolási kötelezettségének 2017-2021 között maradéktalanul eleget tett.

3. Azok a pályázó civil szervezetek, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott határidőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem teljesítik vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak.

Támogatható tevékenységek (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető):
Zuglói illetőségű civil szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységének és projektjeinek anyagi támogatása.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A támogatás keretösszege 15.000.000 Ft. A támogatási összeg a 2023. május 1. és 2023. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel. Egy pályázó maximum 800.000 forint támogatásban részesülhet.
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30. nap, de legkésőbb 2024. január 31.
Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, annak mértékét fel kell tüntetni.

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívás kizárólag a pályázók köréhez tartozó szervezetek programjainak megvalósítása során felmerült költségek és működési kiadások finanszírozására fordítható.
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, csak közvetlenül a programokhoz kapcsolódó költségek során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére. Azon pályázó szervezet, amely a megpályázott programját valamely önkormányzati tulajdonú szervezetnél vagy annak tagintézményében tartja, illetve az Önkormányzattal együttműködik, a pályázat elbírálása során előnyt élvez.

A Környezetvédelmi  Alap felhasználásának céljai:

 • környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása,
 • környezet-egészségügyi megelőzési célok,
 • a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása,
 • a környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezése,
 • hulladékgyűjtési akcióval felmerülő költségek fedezése,
 • a környezetvédelemmel, a klímaváltozással, a lég- és zajszennyezéssel kapcsolatos helyi programok támogatása,
 • a környezettudatos gondolkodást és cselekvést segítő lakossági programok, pályázatok támogatása.

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöltésével, valamint meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok letölthetők a bejegyzés alján megtalálható “Letölthető dokumentumok” felsorolásból.

A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban, zárt borítékban személyesen a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlottan a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan a köznevelési és környezetvédelmi referensnek címezve (varga.laszlo@zuglo.hu) megküldheti.

A borítékon/tárgy mezőben kérjük feltüntetni: “Civil pályázat környezetvédelmi célokra 2023”

Pályázat benyújtásának határideje:

 • postán és/vagy e-mailen benyújtva: legkésőbb 2023. április 30. (bélyegzőnapja),
 • személyesen benyújtva: 2023. május 2. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet);
 • b) a hatályos létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata;
 • c) 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat;
 • d) 30 napnál nem régebbi NAV “0”-ás igazolás; vagy a NAV honlapjáról a Köztartozásmentes adózói adatbázisról való lekérdezés,
 • e) közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet);
 • f) átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
 • g) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet);
 • h) országos vagy budapesti hatáskörű civil szervezet esetében tagszervezeti igazolás.

Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtatható meg, minden sora kitöltendő!

A pályázat kezelése:
A pályázatokat az Önkormányzat iktatja és archiválja.
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak, az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az Önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét, összegét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az Önkormányzat nem küldi vissza.

A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, ami feltétele a támogatás kifizetésének. Pályázati támogatást az Önkormányzat csak bankszámlára utalással teljesít. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének 20. § (2) bekezdése szerint: nem folyósítható támogatás azon személy vagy szervezet részére, amelynek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolója letétbe helyezését nem teljesítette. (A támogatási szerződés megkötésének feltétele a 2022. évi beszámoló letétbe helyezése).

A kapcsolattartás elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen keresztül, annak hiányában postai úton – tértivevényes levél – történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a köznevelési és környezetvédelmi referenstől kérhető az alábbi e-mail címen: varga.laszlo@zuglo.hu

Budapest, 2023. március 30.


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb