Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítés: Negyedévente

Megőrzés : Az előző állapot törlendő

A közérdekű adatok egyedi igénylésének és teljesítésének szabályai:

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal alábbi elérhetőségein.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Írásban: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati és Iratkezelési Csoport
1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Elektronikusan: Központi e-mail cím: adatvedelem@zuglo.hu, info@zuglo.hu
Szóban, írásban: az ügyfélfogadás rendje szerint:

Hétfő: 13.30-18.00 óráig,
Szerda: 08.15-16.30 óráig,
Péntek: 08.15-11.30 óráig,

Szervezeti egység neve: Hatósági Osztály

adatvédelmi tisztviselő: dr. Drávai Bernadett

elérhetőség: adatvedelem@zuglo.hu, 06 1 872 9118

A közérdekű adatigényléshez az adatigénylőnek szükséges feltüntetnie:

– nevét;

– nem természetes személy igénylő esetén megnevezését;

– azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására. A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja.

Az igénylő a Polgármesteri Hivatal tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a megadott határidőn belül köteles az adatkezelő részére megfizetni. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a Hivatalhoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az adatigénylésnek a Hivatal nem köteles eleget tenni, ha

– az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

– ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 15 napon belül írásban, vagy – ha az igényben az elektronikus levelezési címét is közölte– elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért, amely soron kívül jár el, továbbá az Infotv. 52.§-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított 1 éven belül.

A Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: www.naih.hu
email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 12.:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb