Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Bérlettámogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli, természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Bérlettámogatás (utalvány formájában)

III. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • aki 15. életévét betöltötte tárgyév április 1-jén és augusztus 31-én a 26. életévét nem töltötte be, és
 • alap, közép-vagy felsőfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, valamint aki a budapesti helyi tömegközlekedési eszközöket már nem veheti díjmentesen igénybe és
 • akinek a lakóhelye Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási terültén van és egyidejűleg egyéb településen tartózkodási hellyel nem rendelkezik és
  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot.
 • Az utalványok tanulmányi félévre illetve szemeszterre kerülnek megállapításra.
 • Az utalványok átvételére a önkormányzati rendeletben szabályozottak és a polgármesteri tájékoztató levélben foglaltak szerint van lehetőség.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon,
b) személyesen

Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ szám,
 • állampolgársága,
 • jövedelemre vonatkozóan nyilatkozat.

IV. Mellékletek csatolása:

A jogosultság érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolás és lakcímkártya ügyintéző részére történő bemutatásával kerül megállapításra, amely a kérelem formanyomtatvány benyújtásával egy időben történik.

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • eljáró szerven belül: Humánszolgáltatási Főosztály, Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő 15 napon belül
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: ügyiratra történő feljegyzés, (természetbeni juttatás megállapítása esetén) jogosultság hiánya esetén – alakszerű határozattal elutasítás

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) A döntés ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysérelemre való hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset-levélen illetéket nem leróni.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk:

Telefon: 872-9100

Ügyfélfogadás és kérelem benyújtásának helye:
1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás rendje:

 • Hétfő: 8.15 – 12.00 – 12.30 -17.00
 • Kedd: 8.15 – 12.00 – 12.30 – 15.30
 • Szerda: 8.15 -12.00 – 12.30 – 16.00
 • Csütörtök: 8.15 – 12.00 – 12.30 – 15.30
 • Péntek: 8.15 – 11.30

Osztási időszak:
2024. március 18. és április 30. között


Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb