Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 23. kedd, Gyöngyi

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Frissítés: Folyamatosan

Megőrzés : Legalább 1 évig archívumban tartásával

Hirdetmények

– A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2014. október 3. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az “A”, mind a “B”típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az “A”és a “B”típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után mind az “A”, mind a “B” típusú pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-Bursa rendszerben. /A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára szabályzat 5.§/

– A települési önkormányzat 2014. december 19-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok “A” és “B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók személyének azonosítására. /A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára szabályzat 14.§/

– A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. /Nkt. 19.§ (3)/

– Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. / Nkt. 67.§ (8)/

– A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését. (Nkt. 85.§ (3)/

– Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában, a helyben szokásos módon. /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)/

Megosztás

Hozzászólások lezárva.