Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház nyílt pályázata a 2021/2022. tanév második félévére

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
(a továbbiakban: Romano Kher)
nyílt pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév második félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre
az alábbi feltételek szerint

A pályázat kiírója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

Lebonyolítója: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

A pályázat lebonyolításának ütemezése:

 • a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. január 4.
 • a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. január 24. 16 óra
 • hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. február 1. 16 óra
 • döntés a pályázatokról: 2022. február 4.
 • a pályázók értesítésének határideje: 2022. február 7.
 • a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. február 18.
 • az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. március 10.

Az ösztöndíj összege, keretszáma, folyósítása:

 • Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
 • Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. február hónaptól június hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (Ösztöndíj szerződés) alapján.
 • Az ösztöndíj megítéléséről szakértő bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
 • Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára, amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
 • Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas tanuló a pályázat benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg.

Pályázatot nyújthat be:

 • alapfokú köznevelési intézményben felső tagozaton, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló,
 • Budapesten állandó lakcímmel rendelkező,
 • a roma nemzetiséghez tartozó tanuló,
 • akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév (2020/2021) végén a 3,00 tanulmányi átlageredményt elérte,
 • más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,
 • és valamely budapesti székhelyű/telephelyű tanoda programjában részt vesz.

Az elbírálás során előnyt jelent:

 • a minél jobb tanulmányi eredmény,
 • ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy hátrányos helyzetű,
 • ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, sportban kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi versenyen),
 • ha a tanuló csatolja mentorának/az általa látogatott tanoda képviselőjének ajánlását.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt Adatlap (letölthető az oldal alján)
 • a tanuló 2020/2021-es tanév végi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
 • iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás
 • tanulói szerződés a tanodai programban való részvételről,
 • kézzel írt fogalmazás abban a témában, hogy miért jelentkezik az ösztöndíjra, melyek a jövőbeli tanulmányi tervei, elképzelései arról, hogy mivel szeretne majd foglalkozni, illetve milyen tantárgyból/területen ért el kiemelkedő eredményt. A fogalmazás terjedelme: egy oldal A/4-es oldalon,
 • aláírt adatkezelési nyilatkozat (letölthető az oldal alján)

további csatolható dokumentumok:

 • hátrányos helyzetet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat másolata,
 • tanodai mentor ajánlása.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – kell benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel:

postai úton:

ÉSZGSZ
1555, Budapest 136.
Pf. 71.
„Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat”

vagy
személyesen

ÉSZGSZ
1134 Budapest, Róbert Károly krt.49-51. Titkárság
hétfőtől péntekig 8-13 óra között

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:

 • • a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
 • • a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
 • • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a kézbesítést követő 3 napon belül van lehetőség.

Érdeklődni emailben lehet: romapalyazat@eszgsz.hu


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb