Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés : Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról

30. § (1) A rendes ülésre szóló meghívót és a napirendi javaslatban szereplő előterjesztést az ülés napját megelőzően legalább hét nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket pedig legalább három nappal megelőzően az előterjesztések kezelésére szolgáló elektronikus rendszeren meg kell jeleníteni.
(2) Az előterjesztések kezelésére szolgáló elektronikus rendszeren a zárt ülés napirendjére tervezett előterjesztést csak azok számára lehet hozzáférhetővé tenni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

31. § (1) A képviselő-testület ülésének az időpontjáról, tervezett napirendi pontjairól a lakosságot a 30. § (1) bekezdése szerinti határidőnek megfelelően tájékoztatni kell:
a) a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és
b) a www.zuglo.hu internetes honlapon való közzétételével.
(2) A honlapon közzé kell tenni – a zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés kivételével – a tervezett napirendi pont előterjesztését is.

32. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) a képviselőt,
b) a jegyzőt, az aljegyzőt,
c) azt az alpolgármestert, aki a képviselő-testületnek nem tagja, valamint az állandó bizottság nem képviselő tagját,
d) Budapest Főváros XIV. kerületében székhellyel rendelkező egyéni országgyűlési választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőt,
e) a XIV. kerületi nemzetiségi önkormányzat elnökét,
f) az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szerv vezetőjét,
g) a könyvvizsgálót,
h) a kerületi rendőrkapitányt,
i) akinek a meghívását jogszabály kötelezővé teszi,
j) a napirenden lévő előterjesztés előkészítésében részt vett vagy a nyilvános társadalmi vitájában véleményt nyilvánító, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett, zuglói székhellyel vagy telephellyel rendelkező társadalmi szervezetet, továbbá
k) a helyi hírközlő szervek képviselőit.

55. § (1) A tanácskozási joggal meghívott számára – a szólásra jelentkezés sorrendjében – napirendi pontonként két alkalommal az ülésvezető ad szót, első alkalommal legfeljebb három perc, második alkalommal legfeljebb két perc időtartamra.
(2) Ha a képviselő-testület a felszólaláshoz hozzájárul, a hallgatóság soraiból legfeljebb három percben lehet felszólalni a napirendhez. A döntésre az ülésvezető tesz javaslatot, a képviselő-testület vita nélkül határoz. A határozatot jegyzőkönyvi határozatként, számozás nélkül kell rögzíteni.

Helyi közügyekben való részvétel
27. A helyi közösség részvétele a döntések előkészítésében

77. § (1) A lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatásának, a lakosság széles körét érintő döntések előkészítésébe való bevonásának a színtere:
a) a várospolitikai lakossági fórum, valamint
b) a képviselői fogadóóra.
(2) A várospolitikai lakossági fórum összehívásáról a képviselő-testület határoz.
(3) A várospolitikai lakossági fórumon elhangzott vélemények összefoglalóját az önkormányzat honlapján 15 napon belül közzé kell tenni.
(4) Ha a képviselő-testület a várospolitikai lakossági fórumot követő második ülésszak végéig tárgyal a várospolitikai fórum témáját képező helyi közügy tárgyában benyújtott előterjesztést, az előterjesztésben a fórumon kialakított álláspontokat ismertetni, a javaslatokat értékelni kell.

28. A közmeghallgatás

78. § (1) A közmeghallgatás a képviselő-testület ülésének a lakosság közvetlen bevonásával történő sajátos formája, amelyet a helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok megfogalmazásának a fórumaként évente egy alkalommal, az év negyedik negyedévében kell megtartani.
(2) A közmeghallgatást a polgármester a képviselő-testület ülésére meghívandók számára a képviselő-testületi üléssel azonos formában hívja össze. A lakosság számára a közmeghallgatás témáját, helyszínét és időpontját a képviselő-testület üléséről szóló meghívóval azonos módon közzétett meghívóval kell összehívni azzal, hogy a közmeghallgatás meghívóját az időpontját megelőző legalább 15 nappal közzé kell tenni.
(3) A közmeghallgatásra a helyi közügyet érintő kérdést vagy javaslatot a közmeghallgatást megelőző munkanap 12 óráig lehet benyújtani a polgármesterhez. A közmeghallgatáson elhangzott kérdésre helyben vagy az el nem hangzott kérdésekkel együtt 15 napon belül írásban a polgármester vagy az az alpolgármester ad választ, akinek az ügy a feladatkörébe tartozik.

29. Nyilvánosság

79. § (1) A képviselő-testület munkatervét a benyújtása napján elektronikusan kereshető formátumban közzé kell tenni a zuglo.hu honlap nyitóoldalán, a „Képviselő-testület” linkről elérhető oldalon szereplő „Testületi ülések” linkről elérhető oldalon.
(2) A képviselő-testület ülésére szóló meghívót, a napirendi javaslatot és az írásos előterjesztéseket – a zárt ülésre javasolt előterjesztés kivételével – legkésőbb a meghívó kiküldésével egyidejűleg elektronikusan kereshető formátumban közzé kell tenni az (1) bekezdésben meghatározott oldalon.
(3) A közérdekből nyilvános adatok kivételével a zárt ülés vagy az ülés zárt része napirendi pontjához készült előterjesztés kivételével az előterjesztésben szereplő személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni. A zárt ülés vagy az ülés zárt része napirendi pontjához készült előterjesztésben a közérdekből nyilvános adatok kivételével csak a képviselő-testület döntéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adat szerepelhet.
(4) A képviselő-testület ülésének nem zárt részéről készített hangfelvételt, valamint az ülés jegyzőkönyvét a Fővárosi Kormányhivatal részére történő megküldéstől számított öt munkanapon belül – a jegyzőkönyv esetében elektronikusan kereshető formátumban – közzé kell tenni az (1) bekezdésben meghatározott oldalon.
(5) A honlapról az (1)-(4) bekezdésben meghatározott adatok a közzétételt követő tíz év elteltével távolíthatóak el.
80. § (1) Az állandó bizottságra a 79. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közzétételi kötelezettséget a zuglo.hu honlap nyitóoldalán, a „Képviselő-testület” linkről elérhető oldalon szereplő „Bizottsági ülések” linkről elérhető oldalon kell teljesíteni.


1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

79. § (1) Az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.”


1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

8. § (2) A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településrendezési eszközöket a települési önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítéséről és elfogadásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a megállapításuk előtt véleményezteti.

(3) A településrendezési eszköz – a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott kivétellel – legkorábban az elfogadásától számított 30. napon léptethető hatályba.

(4) A polgármester (főpolgármester) gondoskodik

a) a településrendezési eszközök nyilvánosságáról,

b) amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak, a településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint

c) az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.”


314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

38. § (1) A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell.
(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült – papír vagy pdf formátumú – tervezetet véleményezteti *
a) *  a partnerekkel, a 29/A. §-ban rögzítettek szerint,
b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel,
c) településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá
d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.
(3) *  A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül – a partnerek a 29/A. § szerint – adhatnak írásos véleményt.
(4) A véleménynek tartalmaznia kell:
a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,
b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá
c) *  a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket.
(5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól


A testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Képviselő-testületi ülések

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb