Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 21. vasárnap, Orsolya

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Frissítés: A változásokat követően azonnal

Megőrzés : Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

32. § (2) A képviselő-testület és a bizottsága ülésére, az érintett napirend tárgyalására kötelező meghívni azon zuglói székhelyű vagy telephelyű önszerveződő közösségek képviselőit, akik az előterjesztés szakmai előkészítésében vagy társadalmi megvitatásában részt vettek, valamint a tevékenységi körükben érintett kamarák képviselőit.”

33. § (1) Az ülésen részt vevő meghívottak azon napirendi pont vitájában szólalhatnak fel, amelyek tárgyalására meghívójuk kifejezetten vonatkozik.”

„(2) A hallgatóság tagjainak a felszólalására a 39. § (3) bekezdés szabályait kell alkalmazni.”
39. § (1) A tanácskozási joggal meghívottaknak – szólásra jelentkezésük alapján – két alkalommal az elnök ad szót első alkalommal legfeljebb öt perc, második alkalommal legfeljebb három perc időtartamra. A jegyző bármikor szót kérhet, és az ülésvezető a szót köteles a jegyző részére megadni.”
„(2) A képviselő-testület a vita alatt felszólalási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévőknek is egy alkalommal legfeljebb 2 percben. E kérdésben a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.”
„(3) A hallgatóság soraiból az elnök javaslatára 5 percben lehet felszólalni a napirendhez tartozó témában. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz.„

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

79. § (1) Az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.”

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

8. § (2) A településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településrendezési eszközöket a települési önkormányzat a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítéséről és elfogadásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a megállapításuk előtt véleményezteti.

(3) A településrendezési eszköz – a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott kivétellel – legkorábban az elfogadásától számított 30. napon léptethető hatályba.

(4) A polgármester (főpolgármester) gondoskodik

a) a településrendezési eszközök nyilvánosságáról,

b) amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak, a településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint

c) az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.”

314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

38. § (1) A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell.

(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült tervezetet véleményezteti

a) a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint,

b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel,

c) településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.

(3) A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt.”

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 503/2013. (VI.20.) határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ,
AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján az alábbiakban határozza meg a partnerségi egyeztetés szabályait:
1. A partnerségi egyeztetés szabályait a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárása során egyaránt alkalmazni kell.
2. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése, módosítása során partnerek a kerület lakossága, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a kerületben működő egyházak.
3. A partnerek tájékoztatása a készítendő vagy módosítandó településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról, településrendezési eszközről, valamint ezek tervezetéről az Önkormányzat honlapján és a Zuglói Lapokban történik.
4. A készítendő vagy módosítandó településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról, településrendezési eszközről szóló tájékoztatóban meg kell jelölni azt az időpontot, amíg az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az Önkormányzat polgármesteréhez benyújtott írásbeli kérelemmel az adott véleményezési eljárásba bejelentkezhet. Továbbá tájékoztatást kell adni arról, hogy a bejelentkezésnek mit kell tartalmaznia (a szervezet neve, képviselője, postai címe és e-mail címe, a véleményezési eljárás tárgya, továbbá civil szervezet esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okirat és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzés). Az Önkormányzat polgármesteréhez bejelentkezett szervezeteket a főépítész regisztrálja, nyilvántartásba veszi.
5. A készítendő településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával, településrendezési eszközzel, valamint ezek tervezetével kapcsolatban az Önkormányzat honlapján és a Zuglói Lapokban megjelent tájékoztatásban meghatározott időpontig a partnerek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyeket nevük és lakcímük megadása mellett benyújthatnak papíralapon vagy a tájékoztatóban megadott e-mail címre.
6. A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, véleményeket az Önkormányzat főépítésze (továbbiakban: főépítész) nyilvántartásba veszi, összesíti és az adott ügy ügyiratához csatolja, továbbá megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek.
7. Településfejlesztési koncepció esetén a polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben ismerteti az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását.
8. Integrált településfejlesztési stratégia esetén a polgármester a beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján átdolgozott stratégiát ismerteti a Képviselő-testülettel.
9. Településrendezési eszköz esetén a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a Képviselő-testülettel. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.
10. Az elfogadott és az el nem fogadott véleményeket, valamint utóbbiak indokolását a főépítész összesíti és az adott ügy ügyiratához csatolja.
11. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a főépítész gondoskodik.
12. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésének, módosításának eljárása során a tájékoztatások megjelentetéséről és a közzétételekről a főépítész gondoskodik.

A testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

Képviselő-testületi ülések

Megosztás

Hozzászólások lezárva.