Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Birtokvédelem

Vonatkozó jogszabályok:

  • Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
  • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)

Eljárás feltétele – a döntés típusonkénti leírása:

A Kr. 2. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket hiánytalanul tartalmazó kérelem benyújtása esetén indul meg a birtokvédelmi eljárás. Az eljárás végén a jegyző, a rendelkezésre álló tények, adatok, bizonyítékok alapján hozza meg határozatát, amely a kérelemben foglaltaknak vagy helyt ad, vagy elutasítja azt.

Kérelem benyújtásának módja:

  • papír alapon – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon: NEM
  • ügyfélkapun keresztül – kötelezően alkalmazandó elektronikus űrlapon: NEM
  • személyesen (a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben)

A kérelem tartalmi elemei:

A kérelem kötelező tartalmi elemeit a Kr. 2. § (2) bekezdése határozza meg:

a) a birtokvédelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása
b) annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (ellenérdekű fél)
c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, – ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését
d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
e) a birtoksértés kezdő időpontjára történő utalás
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

A kérelemhez csatolni kell:

  • eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri
  • a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok,
  • képviselő eljárása esetén csatolni kell a meghatalmazást,
  • társasház közös képviselője esetén igazolni kell a képviseletei jogosultságot, az ezt igazoló iratot, továbbá a részére adott meghatalmazást szükséges csatolni.

A hatáskör gyakorlója, illetékesség:

A hatáskör gyakorlója a jegyző.

A jegyző döntése:

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

Az ügyintézési határidő:

15 nap.
Az ügyintézési határidőbe be nem számítható idők:

a másik fél részére megküldött beadvány hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig, vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő, legfeljebb 8 napos időtartam.

Az eljárás illetékmentes.

A döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

A birtokvédelem kérdésben hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik az Ákr. vonatkozó rendelkezései alapján.

A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

Jegyző döntése ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (1055 Budapest, Markó u. 25.) a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás. Ebben az esetben a keresetlevél benyújtásakor kötelező a megfelelő ÁNYK formanyomtatvány használata (P26-19-01 – Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben), amely a www.birosag.hu weboldalról letölthető.

A keresetlevél jegyzőhöz történő benyújtása esetén a jegyző, a keresetlevelet az ügy irataival együtt nyolc napon belül a bírósághoz felterjeszti.

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Ügyfélfogadás:

Hétfő:              12:30–17:00 óráig
Kedd:              NINCS
Szerda:            8:15–16:15 óráig
Csütörtök:      NINCS
Péntek:            8:15–11:30 óráig

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb