Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése:

Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése:

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.),

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

 • november 1-je és március 15-ei közötti időszakra támogatás nyújtása a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére
 • támogatásban részesülhet
 • zuglói lakcímmel rendelkező háztartás,
 • a háztartásnak legalább az egyik tagja az alábbi ellátások valamelyikében részesül:
  a) öregségi nyugdíj
  b) rokkantsági ellátás
  c) házastársi pótlék
  d) rehabilitációs ellátás
  e) rokkantsági járadék vagy
  f) korhatár alatti ellátás
  g) hozzátartozói ellátás
 • a kérelmező jövedelme nem haladja meg a 200 000 Ft-ot
 • a háztartás egyik tagja sem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 1-je és október 31. napja között nyújtható be.

A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1-jétől a következő év március 15. napjáig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg. Háztartásonként egy személy részére kerül megállapításra a támogatás.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon, (Ör. 4a. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ-száma,
 • állampolgársága,
 • családi állapota,
 • részesül-e fogyatékossági támogatásban,
 • a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám,

IV. Csatolandó mellékletek:

 • kérelmező jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónapról)

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben eljár: polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, megváltoztatása, elutasítása, eljárás megszüntetése)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatás,
 • a meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

Illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

 • Telefon: 06 1 872 9139
 • Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
 • Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoport 1145 Budapest, Bácskai utca 53
 • Ügyfélfogadás rendje:
  Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
  Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
  Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
  Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
  Péntek: 08.15.-11.30
 • Szükség esetén eljáró ügyintéző: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2, tárgyaló

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb