Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény – az önkormányzat tulajdonában álló üres lakások értékesítéséről

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata értékesítésre meghirdeti (kiírja) az alábbi ingatlanjait:

Cím: Hrsz.: rendeltetés komfortfokozat alapterület Minimálisan ajánlható vételár Lakás megtekintési időpontok
1 1149 Budapest, Egressy út 18/B. 2. emelet 25A. 32366/0/A/25 lakás szükséglakás 11 m2 7.160.000,-Ft 2024.04.09. 9:00-9:30
2 1147 Budapest, Szentes utca 60. alagsor 3. 30623/2/A/3 lakás szükséglakás 32 m2 8.810.000,-Ft 2024.04.09. 11:00-11:30
3 1147 Budapest, Telepes utca 5. földszint 19. 31252/0/C/5 lakás szükséglakás 10 m2 5.100.000,-Ft 2024.04.09. 12:30-13:00

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III. 04.) rendelete 36. §-a szerint:

(2) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a (8) bekezdés kivételével – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításávalkell
a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a bruttó 10 millió forintot,”

“(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.”

A jelen Hirdetmény kiírója Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

A jelen Hirdetményre érkezett ajánlatok értékelése során az ajánlati ár összegének a mértéke határozza meg az ajánlattevők egymást követő sorrendjét, akként, hogy a legmagasabb ajánlati ár összegét sorrendben követik az alacsonyabb ajánlati árak. A nyertes az, aki a legmagasabb árat, az összességében a legelőnyösebb ajánlatként ajánlja. Összességében legelőnyösebb ajánlatnak azon ajánlat minősül, amely a legmagasabb ajánlati összegnek egy összegben történő megfizetését nem köti egyéb feltételhez, illetve ahhoz nem kér részletfizetést. Amennyiben azonos legmagasabb ajánlati összeget tartalmazó, több olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az ajánlati összeg megfizetését feltételhez köti, illetve részletfizetést kér, akkor legelőnyösebb ajánlatnak azt az ajánlatot kell tekinteni, amely szerint a legmagasabb ajánlati összegnek megfelelő vételár teljes összege az Önkormányzat részére a legkorábbi időpontban megfizetésre kerül.

A jelen Hirdetménnyel kapcsolatos döntéseket Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága hozza meg.

Amennyiben a hirdetmény nyertesével a szerződés megkötése meghiúsulna, a jelen Hirdetmény kiírója jogosult a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevővel szerződést kötni.

A vevőt terheli az adásvételi szerződés megkötésével összefüggő minden költség, továbbá a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével felmerülő összes költség.

Elővásárlási jog:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő, vagy azt meghaladó összegre.

Az ajánlatok benyújthatóak a “Kérelem Bejelentő Nyomtatvány Önkormányzati tulajdonú lakások nem műszaki és pénzügyi jellegű ügyintézéséhez” formanyomtatvány kitöltésével, mely átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Bácskai utca 45.), illetve letölthető a www.zuglo.hu honlapról.

Az ügyfélszolgálat félfogadási ideje:

H: 8.15 – 12.00; 12.30 -17.00, K és Cs: 8.15 – 12.00; 12.30 – 15.30, Sz: 8.15 – 12.00; 12.30 – 16.00, P: 8.15 – 11.30.

Az Ajánlattevők ajánlataikat személyesen, írásban, zárt, feladót, vagy más feladóra utaló jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: “AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot az Ügyfélszolgálat nem vesz át.

Az ingatlanok kizárólag a jelen Hirdetményben megjelölt időpontban tekinthetőek meg.

A jelen Hirdetmény kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja; valamint a hirdetményi eljárást eredménytelennek nyilváníthassa, illetve a Hirdetményt visszavonhassa.

A Hirdetmény kifüggesztésre kerül Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, és közzétételre kerül Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata hivatalos honlapján (www.zuglo.hu).

Hirdetményi biztosíték:

A hirdetményi eljárásban való részvétel biztosíték (bánatpénz) adásához kötött, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg kell Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint a jelen Hirdetmény kiírója rendelkezésére bocsátani.

A hirdetményi biztosíték összege: a jelen Hirdetményben szereplő, az adott ingatlanra vonatkozó minimálisan ajánlható vételár 5 (öt) százaléka.

A hirdetményi biztosítékot KIZÁRÓLAG banki átutalással és az alábbi címzettnek és számlaszámra kell teljesíteni: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 11784009-15514004. Az átutalás közlemény rovatában meg kell jelölni az ingatlant és azt, hogy az összeg hirdetményi biztosíték jogcímén került átutalásra.

A hirdetményi biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlatot tartalmazó zárt borítékban elhelyezve köteles az ajánlattevő csatolni.
Ennek hiányában az ajánlat érvénytelennek minősül.

A biztosítékot a hirdetmény visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetőleg, ha a szerződéskötés a Kiíró oldalán felmerült okból hiúsul meg, a hirdetményre érkezett ajánlatok elbírálása után – az alábbi kivételektől eltekintve – vissza kell adni.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejárta előtt vonta vissza ajánlatát.

Annak a hirdetményi ajánlattevőnek a letétbe helyezett biztosítékát be kell számítani a vételárba, akivel az adott ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés joghatályosan megkötésre kerül.

A többi letevőnek a biztosítékot az adott ingatlanra vonatkozó joghatályos adásvételi szerződés megkötését követő 30 (harminc) napon belül vissza kell fizetni; azzal, hogy a biztosíték összege után Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kamatot nem fizet. A visszafizetést a letevőnek a biztosítéka átutalásában szereplő bankszámlaszámára kell teljesíteni.

Szerződéskötés megtagadása, illetve a hirdetményi eljárás eredménytelennek nyilvánítása esetén valamennyi letevőnek a biztosítékot a szerződéskötés megtagadásától, illetve a hirdetményi eljárás eredménytelennek nyilvánításától számított 30 (harminc) napon belül vissza kell fizetni, azzal, hogy a biztosíték összege után Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kamatot nem fizet. A visszafizetést a letevő a biztosítéka átutalásában szereplő bankszámlaszámára kell teljesíteni.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlanokról a részletes leírás és a képek az alábbi országos, online ingatlan-közvetítő oldalra mutató linkekre kattintva érhetők el:


A részletes hirdetmény teljes szövegét IDE KATTINTVA olvashatja el.

Letölthető dokumentum:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb