Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Közterület-használat

T Á J É K O Z T A T Ó
A BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSÉTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSRÓL

Általános tudnivalók

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendeltetésétől eltérő célú használatára vonatkozó eljárások során az alkalmazandó jogszabály a Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és a rendjéről szóló 22/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.).

Az Ör. az alább helyen érhető el: https://www.zuglo.hu/kozterulet-egyseges-szerkezetu-rendeletek/

A közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulásról történő döntés önkormányzati hatósági ügy. A kérelemre induló hatósági eljárás lefolytatását követően a közterület rendeletetésétől eltérő használatához való hozzájárulás tárgyában az Önkormányzat határozathozatal helyett hatósági szerződést köt.

Az eljárás megindítása / kérelem benyújtása

A közterület-használati hatósági eljárás megindítására az Ör. 2. mellékletét képező formanyomtatvány szolgál, melyet az abban meghatározott kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt szükséges benyújtani.

A kérelem benyújtása az alábbi módokon történhet:

  • papír alapon (1145 Budapest, Bácskai utca 53. szám alatt található Ügyfélszolgálati irodán)
  • postai úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. számra címezve)
  • hivatali kapun keresztül (jogi személyek esetén kötelező)

Figyelem! A nem megfelelő módon, a nem megfelelő formanyomtatványon valamint a nem megfelelő határidőben benyújtott kérelmek, érdemi elbírálás nélkül visszautasításra kerülnek.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton köteles benyújtani a kérelmet a https://epapir.gov.hu szolgáltatás használatával az eljáró hatóságnál. A kérelemhez csatolt dokumentumokat az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással hitelesíthetik (https://niszavdh.gov.hu). Az elsőfokú hatóság KRID száma: 503296915.

A kérelem benyújtására vonatkozó határidők

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a kérelem benyújtására jogosultnak a használat tervezett megkezdése előtt legkésőbb 60 nappal szükséges benyújtania.

Amennyiben a közterület-használat tervezett időtartama a 30 napot, valamint mértéke az 50 m2 nagyságú területet nem haladja meg, a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a kérelem benyújtására jogosultnak a használat tervezett megkezdése előtt legkésőbb 8 nappal szükséges benyújtania.

Fennálló jogszerű közterület-használat esetén – amennyiben a jogosult a közterületet az érvényes hatósági szerződésben meghatározott befejező időpontot követően is igénybe kívánja venni – a szerződés időbeli hatályának befejező időpontját megelőző legkésőbb 45 nappal szükséges benyújtani.

A közterület-használati díj

A közterület használatáért a jogosult – a hatályos önkormányzati rendeletben foglalt kivétellel – közterület-használati díjat köteles fizetni.

A közterület-használati díj az Ör. „Közterületi övezetek besorolása” megnevezésű 1. számú melléklete valamint „A közterület-használati díjszabás” megnevezésű 3. számú melléklete alapján határozható meg.

Az Ör. 3. számú mellékletében található Ft/m2/nap díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületek hatósági szerződéssel történő hasznosítása során közhatalmi tevékenységet ellátó, közhatalommal felruházott jogalanynak minősül. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése értelmében nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet – az Önkormányzat – által ellátott közhatalmi tevékenység.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerint nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet – jelen hatósági szerződés tekintetében az Önkormányzat – által ellátott közhatalmi tevékenység.

A fentebb ismertetett szabályozás alapján tehát a közterület hasznosítása nem minősül gazdasági tevékenységnek, így általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

Ha a közterület az Ör. 3. számú melléklete szerinti több közterületi övezetbe is besorolható, a magasabb övezeti besorolás szerinti díjtétellel kell a díjat számítani.

A közterület-használat területének a megállapításakor a töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

Amennyiben a közterület-használat várakozási övezet területén lévő közúti várakozóhely igénybevételével jár, a fizetendő napi díj összege – nem parkolási céllal igénybe vett parkolóhelyenként – megegyezik a várakozási övezetben érvényes, a személygépjárművekre vonatkozó, 1 óra parkolási díj és a díjköteles időtartam szorzatának és a 3. mellékletben meghatározott, közterület-használati díjtétel összegével. A fizetendő közterület-használati díjat a kérelemben megjelölt közterület-használat mértékével arányosan kell megállapítani.

A közterület-használati díj számítása szempontjából minden megkezdett nap egy napnak számít.

A közterület-használati díjat a közterület használatához való jog tényleges gyakorlásának az időtartamára tekintet nélkül a hatósági szerződés szerinti időtartamra és módon kell megfizetni.

A 300 000 Ft-ot meg nem haladó közterület-használati díj esetén a közterület-használatról szóló hatósági szerződés megkötésének a feltétele a közterület-használati díj teljes összegének a szerződéskötést megelőző megfizetése.

Ha a fizetendő közterület-használati díj összege a 300 000 Ft-ot meghaladja, 300 000 Ft-ot egy összegben kell a szerződéskötést megelőzően megfizetni, a fennmaradó díjat pedig havi ütemezésben a közterület-használati díjról kiállított számlán feltüntetett határidőben kell a jogosultnak megfizetnie.

A kép kattintásra nagy méretben nyílik meg.

Óvadék

A 3 hónapot meghaladó közterület-használat esetén a közterület használója a használat feltételeként óvadékot köteles fizetni az Önkormányzatnak legkésőbb a közterület-használatra vonatkozó szerződés megkötéséig az állagmegóvási, karbantartási, helyreállítási, tisztántartási kötelezettség teljesítésének költségére és a közterület-használati díj megfizetésére vonatkozó megbízás teljesítésére.

Az óvadék mértéke a közterület-használati díj 30 napi összege, vagy ha a közterület-használat időtartama az egy évet meghaladja, 60 napi összege.

Az óvadék a szerződés megszűnésekor visszajár, ha a használó

a) az állagmegóvási, karbantartási kötelezettségének eleget tett,
b) a használatot megelőző, eredeti állapotot helyreállította, és
c) a használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A közterület jogellenes használatának a jogkövetkezményei

Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenységre vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületet használ, köteles az ellenőrzésre jogosult szerv felhívására a jogellenes közterület-használatot az előírt határidőben megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának a helyreállítására. Az ellenőrzésre jogosult szerv a jogellenes közterület-használat észlelése, vagy az e tényről való tudomásszerzést követően közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez.

A közterület jogellenes használatának jogkövetkezményeként természetes személy esetében kettőszázezer forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.