Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás civil szervezetek részére – 2022. év

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének
Népjóléti Bizottsága pályázatot hirdet
a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek)
2022. évi programjainak és zuglói működési költségének támogatására

Pályázat célja: nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, egyházi alapítású civil szervezet) 2022-ben megvalósuló programjainak és zuglói működési költségeinek támogatása annak érdekében, hogy a zuglói lakosokért végzett tevékenységük hatékonysága és folytonossága fenntartható legyen.

Pályázók köre:
– azok a civil szervezetek – egyesületek, alapítványok- ideértve intézményi alapítványok, egyházi célú civil szervezetek, (de ide nem értve érdekvédelmi szervezetek és politikai tevékenységet folytató szervezetek, civil társaságok), amelyeket a törvényszék 2021. január 01. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és létesítő okiratának (alapszabály, alapító okirat) megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Egyéb jogosultsági feltételek:

 • a/l. a támogatható civil szervezetek Zuglóhoz kapcsolódó vagy zuglói lakosokat érintő nyitott programokat szerveznek és az önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy
 • a/2. más székhelyen bejegyzett, de tevékenységét kizárólag, vagy elsősorban igazolhatóan Zugló polgárainak érdekében végzi,
 • a pályázó szervezet(nek):
  • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;
  • a korábbi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és határidőre elszámolt;
  • nincs az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
  • nincs lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása;
  • a pályázó szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény 19.-20. §-a szerinti beszámolási kötelezettségének 2016-2020 között maradéktalanul eleget tett

Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott határidőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető)
Civil szervezet alapító okiratában megjelölt céljának megfelelő tevékenységek és a civil szervezet működési költségei finanszírozásának támogatása.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A támogatás keretösszege 20.000.000 Ft. Egy pályázó legfeljebb 800.000 Ft támogatást nyerhet. A támogatási összeg a 2022. május 1. és 2022. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel.
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30. nap, de legkésőbb 2023. január 31.

Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, annak mértékét fel kell tüntetni.

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívás kizárólag a pályázók köréhez tartozó szervezetek programjainak megvalósítása során felmerült költségek és működési kiadások finanszírozására fordítható.
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, csak közvetlenül a programokhoz kapcsolódó költségek során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére. Azon pályázó szervezet, amely a megpályázott programját valamely önkormányzati tulajdonú szervezetnél, vagy annak tagintézményében tartja, illetve az önkormányzattal együttműködik, a pályázat elbírálása során előnyt élvez.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöltésével, valamint meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok letölthetők a https://www.zuglo.hu/az-onkormanyzat-altal-kiirt-palyazatok/ oldalról vagy a lap alján található felsorolásból.

A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban, zárt borítékban személyesen a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlottan a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan a civil kapcsolati referensnek címezve (fabis.laura@zuglo.hu) megküldheti. A borítékra/tárgy mezőbe kérjük feltüntetni: „Civil pályázat 2022

Pályázat benyújtásának határideje:

 • postán és/vagy e-mailen benyújtva: legkésőbb 2022. június 10. (bélyegzőnapja)
 • személyesen benyújtva: 2022. június 10. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet);
 • a hatályos létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata;
 • 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat;
 • 30 napnál nem régebbi NAV ,.0”-ás igazolás; vagy a NAV honlapjáról a Köztartozásmentes adózói adatbázisról való lekérdezés: http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
 • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet);
 • átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
 • ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet);
 • országos vagy budapesti hatáskörű civil szervezet esetében, tagszervezeti igazolás;
 • a szervezet 2021 .évi, vagy ha a pályázat benyújtására 2022. május 30.-a előtt kerül sor, a 2020. évi beszámolója és a civil törvényben (2011. évi CLXXV. törvény) nevesített közhasznúsági melléklete

Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtatható meg,
minden sora kitöltendő!

Pályázat kezelése:
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése (e-mail vagy e-mail cím hiányában postai tértivevényes levél) alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Népjóléti Bizottság, alapítványok esetében a Képviselő-testület dönt.
A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az elnyert összeg nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az Önkormányzat hivatalos honlapján – www.zuglo.hu – valamint hirdetőtábláján is közzéteszi.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, ami feltétele a támogatás megfizetésének. Pályázati támogatást az Önkormányzat csak bankszámlára utalással teljesít. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendeletének 20. § (2) bekezdése szerint: nem folyósítható támogatás azon személy vagy szervezet részére, amelynek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolója letétbe helyezését nem teljesítette. (A támogatási szerződés megkötésének feltétele a 2021. évi beszámoló letétbe helyezése).

A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen keresztül, annak hiányában postai úton – tértivevényes levél – történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a civil kapcsolati referenstől kérhető az alábbi e-mail címen: fabis.laura@zuglo.hu

Budapest, 2022. május 3.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb