Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Pályázati felhívás civil szervezetek részére – 2023. év

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek)
2023. évi programjainak és zuglói működési költségének támogatására

Pályázat célja:
nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, egyházi alapítású civil szervezet) 2023-ben megvalósuló programjainak és zuglói működési költségeinek támogatása annak érdekében, hogy a zuglói lakosokért végzett tevékenységük hatékonysága és folytonossága fenntartható legyen.

Pályázók köre:
azok a civil szervezetek – egyesületek, alapítványok – ideértve intézményi alapítványok, egyházi célú civil szervezetek, (de ide nem értve érdekvédelmi szervezetek és politikai tevékenységet folytató szervezetek, civil társaságok), amelyeket a törvényszék 2022. január 01. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és létesítő okiratuknak (alapszabály, alapító okirat) megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Egyéb jogosultsági feltételek:

 • a/1. a támogatható civil szervezetek Zuglóhoz kapcsolódó vagy zuglói lakosokat érintő nyitott programokat szerveznek és az önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy
 • a/2. más székhelyen bejegyzett, de tevékenységét kizárólag, vagy elsősorban igazolhatóan Zugló polgárainak érdekében végzi,
 • a pályázó szervezet (nek):
  • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;
  • a korábbi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és határidőre elszámolt;
  • nincs az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
  • nincs lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása;
  • a pályázó szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28.-30. §-a szerinti beszámolási kötelezettségének 2016-2020 között maradéktalanul eleget tett

Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott határidőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető)
Civil szervezet alapító okiratában megjelölt céljának megfelelő tevékenységek és a civil szervezet működési költségei finanszírozásának támogatása. Működési költségek vonatkozásában pályázni az alábbi célokra lehet: internet- és telefonköltségek, közüzemi díj, bérleti díj, weboldal fenntartásának költségei.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A támogatás keretösszege 20.000.000 Ft. Egy pályázó legfeljebb 800.000 Ft támogatást nyerhet. A támogatási összeg a 2023. május 1. és 2023. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel.

A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30. nap, de legkésőbb 2024. január 31.

Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, annak mértékét fel kell tüntetni. Támogatási igény a megvalósítandó programra önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít.

Támogatási alapelvek: 
Jelen pályázattal elnyerhető támogatás kizárólag a pályázók köréhez tartozó szervezetek programjainak megvalósítása során felmerült költségek és működési kiadások finanszírozására fordítható.
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, csak közvetlenül a programokhoz kapcsolódó költségek során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére. Azon pályázó szervezet, amely a megpályázott programját valamely önkormányzati tulajdonú szervezetnél, vagy annak tagintézményében tartja, illetve az önkormányzattal együttműködik, a pályázat elbírálása során előnyt élvez.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöltésével, valamint meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok letölthetők a bejegyzés alján található “Letölthető dokumentumok” felsorolásból.

A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban, zárt borítékban személyesen a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Bácskai utca 53.) vagy postai úton ajánlottan a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan a civil kapcsolati referensnek címezve (fabis.laura@zuglo.hu) megküldheti.

A borítékra/tárgy mezőbe kérjük feltüntetni: “Civil pályázat 2023

Pályázat benyújtásának határideje:

 • postán és/vagy e-mailen benyújtva: legkésőbb 2023. június 26. (bélyegzőnapja)
 • személyesen benyújtva: 2023. június 26. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:

a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet);
b) 30 napnál nem régebbi kivonat a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól
c) 30 napnál nem régebbi NAV ,.0”-ás igazolás; vagy a NAV honlapjáról a Köztartozásmentes adózói adatbázisról való lekérdezés: https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet); átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
d) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet);
e) országos vagy budapesti hatáskörű civil szervezet esetében, tagszervezeti igazolás;
f) a szervezet 2020. évi és 2021. évi beszámolója és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben (2011. évi CLXXV. törvény) nevesített közhasznúsági melléklet

Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtatható meg, minden sora kitöltendő!

Pályázat kezelése:
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.

Hiánypótlásra a kiíró e-mailben történő értesítése alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület dönt.
A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az elnyert összeg nagyságát az Önkormányzat hivatalos honlapján – www.zuglo.hu – közzéteszi.

Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, ami feltétele a támogatás megfizetésének. A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben korábbi támogatásával maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az önkormányzat felé egyéb lejárt köztartozása nincs, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolója letétbe helyezését teljesítette. (A támogatási szerződés megkötésének feltétele a 2022. évi beszámoló letétbe helyezése).

Pályázati támogatást az Önkormányzat csak bankszámlára utalással teljesít.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen keresztül, vagy postai úton – tértivevényes levél – történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a civil kapcsolati referenstől kérhető az alábbi e-mail címen: fabis.laura@zuglo.hu

Budapest, 2023. május 25.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testülete


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb