Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Babacsomag

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli, természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Babacsomag

Vonatkozó jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény,
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • 2019. december 31-ét követően született gyermek, aki a csomag átvételéig bejelentett zuglói lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkezik,
 • gyermek születését követő 6 hónapon belül lehet átvenni,
 • akinek – örökbefogadás esetén –  az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülője, a gyermek születését vagy a gyermek hat hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően, legalább hat hónapja a kerületben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott él,
 • a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250 000 Ft-ot,
 • átvételre az anya, illetve meghatalmazottja jogosult.

Nem részesülhet támogatásban: az gyermek, aki 2020. január 1-jét megelőzően született, és a gyermek lakóhelye nem Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén van.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon,
b) személyesen vagy postán.

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a bejelentő, átvevő  és a gyermek természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ szám,
 • állampolgársága,

IV. Csatolandó mellékletek:

 • születési anyakönyvi kivonat,
 • örökbefogadást engedélyező gyámhivatal által az örökbefogadás tényéről kiállított hatósági bizonyítvány,
 • meghatalmazás, amennyiben nem az anya veszi át

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • eljáró szerven belül: Ügyfélszolgálati Osztály, Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő:  csomag átvétele esetén azonnal
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (babacsomagra való jogosultság elutasítása esetén)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • Jogosultság esetén a babacsomag átadása személyesen történik
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Elutasító döntés ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysérelemre való hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) kell benyújtani. A kereset-levélen illetéket nem leróni.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk:

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye:

Zuglói Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Osztály
1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00, 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb