Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Egyéni érdeksérelemre történő hivatkozással benyújtott felülbírálati, illetve jogszabálysértésre történő hivatkozással benyújtott kérelem

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző

Ügymenet leírása:

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az óvoda, az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést:

– a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem,

– az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője, települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző jár el.

– A jegyző megvizsgálja az első fokú határozatba foglaltakat és másodfokú döntést hoz.

– A jegyző az eljárásban a kérelmet elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

– A másodfokon meghozott jegyzői döntés a közléssel válik jogerőssé. A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték.

Vonatkozó jogszabályok:

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,

– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb