Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Eseti szociális segély

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Pénzbeli, természetbeni szociális ellátás

II. Konkrét megnevezése: Települési támogatás, eseti szociális segély

1. Vonatkozó jogszabályok

 • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása

 • a háztartásban, az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 95 000 Ft-ot, és
 • a család tagjainak egyike sem rendelkezik az Ör. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyonnal, – kérelmező Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • kérelmező krízis helyzetének igazolása,
 • a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatár nem haladja meg 110 000 Ft-ot, illetve haláleset esetén – temetési költségekhez történő támogatás esetén – az egy fogyasztási egységre jutó  jövedelemhatár a 130 000 Ft-ot

3. Kérelem benyújtás módja

a) papír alapon (Ör. 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
b) személyesen vagy postai úton

II. Kérelem tartalma tételesen

 • kérelmező személyi azonosító adatai (neve, születési neve, születési helye, ideje anyja neve),
 • családi állapot,
 • TAJ szám,
 • eseti szociális segély megállapításának típusonkénti kiválasztása,
 • lakóhelye, tartózkodási helye,
 • kérelmező által lakott lakás adatai, kérelmező családtagjainak személyi adatai, kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i),
 • kérelem indokolása,
 • nyilatkozat különélésről és gyermektartásról,
 • igazolás a kérelmező receptköteles gyógyszerköltségéről,
 • vagyonnyilatkozat,

III. Csatolandó mellékletek

 • kérelmező valamint vele közös háztatásban élők, a kérelem benyújtását
  megelőző hónap nettó jövedelem igazolása, vagy
 • álláskereső személy esetén a területileg illetékes a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított irat,
 • a váratlanul jelentkező többletkiadások (krízis-helyzetéből adódó
  többletköltséget igazoló irat) vagy
 • gyermek családban történő gondozásához, ellátásához kapcsolódó
  irat vagy,
 • egészségi állapot megőrzéséhez kapcsolódó igazolás (gyógyszerköltség), vagy
 • elhunyt személy eltemettetési költségihez halotti anyakönyvi kivonat másolata, eredeti temetési számla, vagy
 • munkába állás költséginek támogatásához kapcsolódó igazolás,
 • hallgatói/tanulói jogviszony igazolása,
 • gyermek elhelyezését tanúsító irat,
 • családi állapot igazolása elvált vagy özvegy esetén,
 • gondnokság alatt álló személy esetén gondnok kirendelő határozat

V. Az engedélyezési eljárás:

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • hatáskör tényleges gyakorlója: Polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívásírásban vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat/ végzés, eseti szociális segély iránt benyújtott kérelemről döntés

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatások kifizetése folyósítási listán keresztül
 • helyszíni szemle (környezettanulmány készítés),
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott
  szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és
  rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

Szükség esetén eljáró ügyintéző: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2, tárgyaló

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb