Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Gyermekvédelmi természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 67/A. §
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 83/A. §

2. Feltételek, jogosultak köre:

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

3. Kérelem benyújtásának módja

 • papír alapon
 • elektronikus úton
 • személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

nincs

IV. Csatolandó mellékletek

 • Gyer. a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal együtt:
  a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,
  b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,
  c) településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az elvégzett vagy beszerzett, 3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, hat hónapnál nem régebbi, ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány

V. Engedélyezési eljárás:

 • Hatáskör gyakorlója: Jegyző
 • Ténylegesen eljáró szerv: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • Döntés formája: egyszerűsített határozat/végzés
  (elutasítás esetén: alakszerű határozat)
 • Eljárás hiányos kérelem esetén: a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hiánypótlásra felkérés.
 • Az elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények feltárására Környezettanulmány készítés, amelyre a Jegyző a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központot kéri fel.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – meg kell állapítani a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.

VI. Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A szülő/törvényes képviselő lakcímében, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett lényeges változást 15 napon belül köteles bejelenteni. A támogatott tanulói, hallgatói jogviszonyának megszüntetését, illetve a kiskorú támogatott házasságkötését a törvényes képviselő, vagy a nagykorú támogatott köteles bejelenteni.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) jegyzői döntés ellen: A döntés ellen az érdekelt a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztályához címzett, de a Polgármesteri Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A fellebbezést indokolni kell.

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése: – .

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Ügyfélszolgálati Osztály (1145 Budapest Pétervárad utca 2.)

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00 , 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb