Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Hirdetmény civil szervezetek 2024. évi környezetvédelmi programjainak támogatására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi alapítású civil szervezetek) 2024. évi környezetvédelmi programjainak támogatására

Pályázat célja:
A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni. A helyi civil szervezetek számára szeretnénk keretet nyújtani a közösséget szolgáló környezet- és természetvédelmi célok megvalósítására, ösztönözve az ilyen kezdeményezéseket. Célja a kerület polgárai életminőségét javító környezetvédelmi intézkedések, beruházások, programok elősegítése.

A pályázat kiírása a nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, egyházi alapítású civil szervezet) 2024-ben megvalósításra kerülő környezetvédelmi  programjainak támogatása érdekében történik.

Pályázók köre:
azok a civil szervezetek – egyesületek, alapítványok – ideértve intézményi alapítványok, egyházi alapítású civil szervezetek (ide nem értve: érdekvédelmi szervezetek és politikai tevékenységet folytató szervezetek, civil társaságok), amelyeket a törvényszék 2022. január 01. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és létesítő okiratuknak (alapszabály, alapító okirat) megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény szerint:

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) * olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) * az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

Egyéb jogosultsági feltételek:

1. A támogatható civil szervezetek

a) Zuglóhoz kapcsolódó vagy zuglói lakosokat érintő nyitott programokat szerveznek és az Önkormányzat közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek vagy
b) más székhelyen bejegyzettek, de tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban, igazolhatóan Zugló polgárainak érdekében végzik.

2. A pályázó szervezet (nek):

 • közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;
 • a korábbi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően és határidőre elszámolt;
 • nincs az Önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
 • az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs;
 • a pályázó szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28.-30. §-a szerinti beszámolási kötelezettségének 2020-2022 között maradéktalanul eleget tett

3. Azok a pályázó civil szervezetek, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott határidőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem teljesítik vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak.

Támogatható tevékenységek (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető):
Zuglói illetőségű civil szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységének és projektjeinek anyagi támogatása.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A támogatás keretösszege 16.000.000 Ft. A támogatási összeg a 2024. február 1. és 2024. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel. Egy pályázó maximum 800.000 forint támogatásban részesülhet.
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30. nap, de legkésőbb 2025. január 31.

Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, annak mértékét fel kell tüntetni.

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívás kizárólag a pályázók köréhez tartozó szervezetek programjainak megvalósítása során felmerült költségek és működési kiadások finanszírozására fordítható.

A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, csak közvetlenül a programokhoz kapcsolódó költségek során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére. Azon pályázó szervezet, amely a megpályázott programját valamely önkormányzati tulajdonú szervezetnél vagy annak tagintézményében tartja, illetve az Önkormányzattal együttműködik, a pályázat elbírálása során előnyt élvez.

A Környezetvédelmi  Alap felhasználásának céljai:

 • környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása,
 • környezet-egészségügyi megelőzési célok,
 • a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartása,
 • a környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezése,
 • hulladékgyűjtési akcióval felmerülő költségek fedezése,
 • a környezetvédelemmel, a klímaváltozással, a lég- és zajszennyezéssel kapcsolatos helyi programok támogatása,
 • a környezettudatos gondolkodást és cselekvést segítő lakossági programok, pályázatok támogatása.

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöltésével, valamint meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok letölthetők a bejegyzés alján megtalálható “Letölthető dokumentumok” felsorolásból.

A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban, zárt borítékban személyesen a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Bácskai utca 53.) vagy postai úton ajánlottan a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan a köznevelési és környezetvédelmi referensnek címezve (varga.laszlo@zuglo.hu) megküldheti.

A borítékon/tárgy mezőben kérjük feltüntetni: “Civil pályázat környezetvédelmi célokra 2024”

Pályázat benyújtásának határideje:

 • postán és/vagy e-mailen benyújtva: legkésőbb 2024. április 2. (bélyegzőnapja),
 • személyesen benyújtva: 2024. április 2. a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet);
b) a hatályos létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata;
c) 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat;
d) közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet);
e) átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
f) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet);
g) országos vagy budapesti hatáskörű civil szervezet esetében tagszervezeti igazolás.

Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtatható meg, minden sora kitöltendő!

A pályázat kezelése:
A pályázatokat az Önkormányzat iktatja és archiválja.
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak, az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az Önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét, összegét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az Önkormányzat nem küldi vissza.

A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, ami feltétele a támogatás megfizetésének. A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben korábbi támogatásával maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az önkormányzat felé egyéb lejárt köztartozása nincs, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-a alapján a 2023. évre vonatkozó beszámolója letétbe helyezését teljesítette.

A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen keresztül, történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a köznevelési és környezetvédelmi referenstől kérhető az alábbi e-mail címen: varga.laszlo@zuglo.hu .

Budapest, 2024. február 29.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete


Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszterbérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
VEDD ÁT!
Ingyenes diákbérlet az Önkormányzattól!
Zugló Önkormányzata a 15-25 év közötti, zuglói állandó lakcímmel rendelkező diákoknak ingyenes szemeszter bérletet biztosít a budapesti közösségi közlekedés járataira.
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb