Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
augusztus 24. szombat, Bertalan

Idegenforgalmi adó

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Idegenforgalmi adó

II. Konkrét megnevezése

Idegenforgalmi adó bevallása

Vonatkozó jogszabályok:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
  • Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2011. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:
Idegenforgalmi adót köteles fizetni az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszaka, mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450.- Ft.

Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell a bevallást benyújtania.

A beszedett idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedést követő hónap 15-ig kell megfizetni Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalának 11784009-15514004- 03090000 számlájára.

Bevallás benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (idegenforgalmi adó bevallás)
b) személyesen vagy postai úton

III. Bevallás tartalma tételesen

Bevallás: bevallott időszak, adóbeszedésre kötelezett azonosító kódja, adózó neve, címe/székhelye, levelezési címe, pénzintézeti számlaszáma, statisztikai jele, adó/azonosító száma, telefonszáma, e-mail címe, szálláshelyként benyújtott betétlapok száma, településre fizetendő idegenforgalmi adó összege.
„A” jelű betétlap: szálláshely címe, adóalap, tárgyhavi összes megkezdett vendég éjszakák száma, mentes vendégéjszakák, adóköteles vendégéjszakák száma, önkormányzati rendeleti mentesség, önkormányzati rendeleti mentességgel csökkentett adóköteles vendégéjszakák száma, számított adó, önkormányzati rendeleti kedvezmény, fizetendő adó összege, dátum, aláírás.

IV. Csatolandó mellékletek

Amennyiben személyesen nem az adózó jár el, meghatalmazás.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző
Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás hiányos bevallás esetén: Az adóhatóság hiánypótlásra felszólítást küld, a hiánypótlásra nyitva álló határidő kézhezvételtől számított 15 nap. Amennyiben a bevallásra kötelezett a megadott határidőre nem tesz eleget a hiánypótlásnak, az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű mulasztási bírságot szab ki.

Döntés formája:

Az idegenforgalmi adó megállapítása önadózás keretében történik, az adózók maguk állapítják meg az adóalapot, kedvezményt, adót majd ezt önként bevallják, és megfizetik.

Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § alapján adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];
e) az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Az adó beszedésére kötelezettnek valamennyi szállásadás esetén nyilvántartást kell vezetnie az adóalanyok által eltöltött adóköteles, illetve adómentes vendégéjszakákról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell fejlécében az adóbeszedésre kötelezett nevét, lakcímét, adóazonosító számát, szálláshely címét, továbbá az adóalany (vendég) nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazolványának, útlevelének vagy egyéb, személyazonosságát igazoló okmányának nevét és számát, érkezésének és távozásának idejét, beszedett idegenforgalmi adó összegét, adómentességének Htv. 31. § szerinti jogalapját és adómentességi nyilatkozatának sorszámát, az adóalany vagy törvényes képviselőjének aláírását.
Az adómentesség igénybevételéhez szükséges, hogy az adómentességi nyilatkozatot érkezéskor az adóalany kitöltse és aláírja.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye
Fizetendő idegenforgalmi adó előírása az adózó számláján. Abban az esetben ha, az adózó idegenforgalmi adó fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai
Idegenforgalmi adó esetében döntés meghozatalára nem kerül sor, ezért jogorvoslati eljárás nincs.

IX. További információk
Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)
Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-.2.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.