Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Részletfizetési, fizetési halasztás iránti és adómérséklési kérelmek

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Méltányossági eljárás

II. Konkrét megnevezése

Részletfizetés, fizetési halasztás és adómérséklés iránti kérelem.

Vonatkozó jogszabályok:

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:
Az eljárás az adózó által benyújtott kérelemre indul, a kérelem elbírálása után külön határozatban kerül sor a fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésére, valamint az adó mérséklésére vagy elengedésére.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – az adózó által írt kérelem, kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (automatikus fizetési könnyítés iránti kérelem magánszemélyek részére)
b) jogi személy adózók cégkapun vagy önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül,
c) magánszemély adózók önkormányzati hivatali portálon (OHP) keresztül, személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Adózó neve, címe/székhelye, adó/azonosító száma. Részletes indoklás a fizetési könnyítés engedélyezéséhez, hány hónapra kéri a fizetési könnyítést. Késedelmi pótlék mentes részletfizetés engedélyezését kéri-e. Adómérséklés esetén az adómérséklésre okot adó körülmény leírása, késedelmi pótlék elengedését kéri-e.

 IV. Csatolandó mellékletek

 Ügyintézéshez szükséges vagyoni és jövedelmi viszonyokat igazoló iratok.

  • Magánszemélyek esetében jövedelem igazolása, rendszeres havi kiadások igazolása.
  • Nem magánszemélyek esetében előző évi mérleg és eredmény kimutatás, pénzforgalmi kimutatás, utolsó havi bankszámla forgalom.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója: Jegyző

Ügyintézési határidő: Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás hiányos kérelem esetén:
Az adóhatóság a gazdálkodó szervezetek intézkedésre jogosult képviselőjének hiánypótlásra felszólítást küld a kért iratok benyújtására. A hiánypótlásra nyitva álló határidő a kézhezvételtől számított 15 nap.

Döntés formája:

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a végleges fizetési kötelezettségre vonatkozóan – az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását. A méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre.

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóság vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Fontos, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett, befizetett helyi adóra.

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 1 000 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fenti feltételek vizsgálata nélkül.

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy kérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti az építményadó, gépjárműadó, bírság és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A kérelem elbírálásához környezettanulmány felvételére kerül sor.

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Az adóhatóság abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, amely leggyakrabban az adótartozás egy részének megfizetését jelenti.

A rendelkezésre álló adatok alapján adóhatóság komplex vizsgálatot folytat le, amely során a jövedelmi viszonyok mellett az adózó vagyoni helyzetét is figyelembe kell venni (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság) és ezek alapján kerül sor a döntésre. Ha az adózó által kért kedvezmény törvényi feltételei a benyújtott igazolások alapján fennállnak, a kedvezmény határozattal kerül engedélyezésre. Amennyiben a kérelmező adózó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, az eljárás megszüntetésre kerül.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

A kérelem benyújtása díj és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A döntésben (határozatban) szereplő határidők szerint kell a megadott bankszámlákra az adózónak kötelezettségeit teljesítenie.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. § (8) bekezdése szerint, ha az adózó az esedékes részlet befizetést nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel. Ezt követően az adóhatóság a hátralék összegére végrehajtási cselekményt foganatosít.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

Illeték:
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

b) Bírósági felülvizsgálat:
A másodfokú adóhatóság elutasító döntése ellen.

IX. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.00
Péntek: 8.15-11.30

Kapcsolódó űrlapok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb