Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
december 17. vasárnap, Lázár

Részletfizetési, fizetési halasztás iránti és adómérséklési kérelmek

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése

Méltányossági eljárás

II. Konkrét megnevezése

Részletfizetés, fizetési halasztás és adómérséklés iránti kérelem.

Vonatkozó jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:

Az eljárás az adózó által benyújtott kérelemre indul, a kérelem elbírálása után külön határozatban kerül sor a fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésére, valamint az adó mérséklésére vagy elengedésére.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapú – az adózó által írt kérelem
b) személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Adózó neve, címe/székhelye, adó/azonosító száma. Részletes indoklás a fizetési könnyítés engedélyezéséhez, hány hónapra kéri a fizetési könnyítést. Késedelmi pótlék mentes részletfizetés engedélyezését kéri-e. Adómérséklés esetén az adómérséklésre okot adó körülmény leírása, késedelmi pótlék elengedését kéri-e.

IV. Csatolandó mellékletek

Ügyintézéshez szükséges vagyoni és jövedelmi viszonyokat igazoló iratok.

  • Magánszemélyek esetében jövedelem igazolása, rendszeres havi kiadások igazolása.
  • Nem magánszemélyek esetében előző évi mérleg és eredmény kimutatás, pénzforgalmi kimutatás, utolsó havi bankszámla forgalom.

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Eljárás hiányos kérelem esetén:
Az adóhatóság a gazdálkodó szervezetek intézkedésre jogosult képviselőjének hiánypótlásra felszólítást küld a kért iratok benyújtására. A hiánypótlásra nyitva álló határidő a kézhezvételtől számított 15 nap.

Döntés formája:

Az önkormányzati adóhatóság által előírt kötelezettségek teljesítését akadályozhatja az adózó átmenetileg vagy tartósan fennálló fizetési nehézsége. Az adózó a jogerős fizetési kötelezettségre vonatkozóan – az esedékességet megelőzően illetve azt követően is – kezdeményezheti méltányossági eljárás lefolytatását. A méltányossági eljárás irányulhat részletfizetésre, fizetési halasztásra (fizetési könnyítés), valamint adómérséklésre.

Fizetési könnyítés kérelmezése esetén adóhatóság vizsgálja, hogy a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek felróható-e, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben tőle az elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Fontos, hogy nem engedélyezhető fizetési könnyítés a már beszedett, befizetett helyi adóra.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a fenti feltételek vizsgálata nélkül.

Az adómérséklés szabályai eltérnek a magánszemély és a jogi személy kérelmezők esetében. Jogszabály alapján az adóhatóság a magánszemély adózót terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti az építményadó, gépjárműadó, bírság és ezek járuléka (késedelmi pótlék) vonatkozásában, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. A kérelem elbírálásához környezettanulmány felvételére kerül sor.

Jogi személyek esetében adómérséklésre kivételes méltányosságból kizárólag a pótlék- és bírságtartozás vonatkozásában van lehetőség. Az adóhatóság abban az esetben mérsékli a fennálló tartozást, ha annak megfizetése a jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklés engedélyezéséhez feltételt is köthet, amely leggyakrabban az adótartozás egy részének  megfizetését jelenti.

A rendelkezésre álló adatok alapján adóhatóság komplex vizsgálatot folytat le, amely során a jövedelmi viszonyok mellett az adózó vagyoni helyzetét is figyelembe kell venni (ingatlanok, gépjármű tulajdon, nagy értékű ingóság) és ezek alapján kerül sor a döntésre. Ha az adózó által kért kedvezmény törvényi feltételei a benyújtott igazolások alapján fennállnak, a kedvezmény határozattal kerül engedélyezésre. Amennyiben a kérelmező adózó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, az eljárás megszüntetésre kerül.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

A gazdálkodó szervezeteknek 10 000 forint eljárási illetéket kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetni.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 11784009-15514004-03470000 Eljárási Illeték Beszedési számlájára kell banki átutalással teljesíteni.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

A döntésben (határozatban) szereplő határidők szerint kell a megadott bankszámlákra az adózónak kötelezettségeit teljesítenie.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133/A. § (1) bekezdése szerint, ha az adózó az esedékes részlet befizetést nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel. Ezt követően az adóhatóság a hátralék összegére végrehajtási cselekményt foganatosít.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Jegyző döntése ellen:
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel élhet.

Illeték:
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

b) Bírósági felülvizsgálat:
A másodfokú adóhatóság elutasító döntése ellen.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Az 1990. évi XCIII. Illetékekről szóló törvény 29. § (8) pontja alapján a magánszemélyeket (egyéni vállalkozókat) nem terheli illetékfizetési kötelezettség.

X. További információk

Ügyfélfogadás: Ügyfélszolgálat (Bácskai u. 53.)

Hétfő: 8.15-12.00 és 12.30-17.00
Kedd: 8.15-12.00 és 12.30-15.30
Szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.00
Csütörtök: 8.15-12.00 és 12.30-15.00
Péntek: 8.15-11.30

 

Megosztás

Hozzászólások lezárva.