Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Köztemetés

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Köztemetés

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint végrehajtására vonatkozó 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.),

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele:

 • haláleset helye Zugló közigazgatási területe,
 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

3. Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon

 • Az egészségügyi intézmény papír alapon kezdeményezi az elhunyt köztemetését, vagy
 • a temetésre nem képes hozzátartozó kérelmet nyújt be formanyomtatványon

b) személyesen

III. Kérelem tartalma tételesen

 • kérelmező természetes személyazonosító adatait
 • egyedi indokolása

IV. Csatolandó mellékletek

 • halotti anyakönyvi kivonat eredetben,
 • halott-vizsgálati bizonyítvány eredetben,
 • temetésre köteles személy és a közös háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló igazolás vagy
 • munkanélküli személy esetén a Kormányhivatal foglalkoztatási osztály által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat), amely az érvényes státuszát igazolja vagy,
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító szervtől kapott éves összesítőt és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt,
 • tartásdíj hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolalátogatási igazolást 16 éves felüli gyermek esetében.
 • vagyonnyilatkozata,

V. Az engedélyezési eljárás

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • hatáskör tényleges gyakorlója: polgármester,
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály :
 • ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma:
  – alakszerű határozat
  – rendelkezés III. osztályú hamvasztásos temetés megrendeléséről,
  – nem zuglói személy esetén a lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat
  felkérés a temetési költség megtérítéséről,
  – ügyfél figyelmének felhívása a temetéssel kapcsolatos információkról
  – a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesség feltételei

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

Köztemetés a Budapest Főváros Temetkezési Intézet Zrt.-től történő megrendelése, a Temetkezési Intézet értesítése alapján a hozzátartozó értesítése a temetés időpontjáról, helyéről. A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell: – a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) Polgármester döntése ellen: A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: –
 • igazgatási szolgáltatási díj:-

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztály) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb