Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Minimum-jövedelem juttatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli ellátás

II. Konkrét megnevezése: Minimumjövedelem-juttatás

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 • a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.),

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele:

 • az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 28 500 forintot,
 • a család tagjainak egyike sem rendelkezik az Ör. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyonnal, – kérelmező Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • Budapest XIV. kerületi lakcímmel rendelkezik, ahol életvitelszerűen él, és
 • a háztartásban az aktívkorú és munkaviszonnyal vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonnyal nem rendelkező nagykorú személy/ek köteles/ek együttműködni a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal.

3. Kérelem benyújtás módja:

 • papír alapon, (Ör. 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
 • személyesen vagy postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatait,
 • TAJ-száma,
 • állampolgársága,
 • családi állapota,
 • lakcíme,
 • részesül-e fogyatékossági támogatásban,
 • idegenrendészeti státusza,
 • a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám, állampolgárság, családi állapot, részesül-e fogyatékossági támogatásban, idegenrendészeti státusza
 • más szerv ellátásában részesül-e a kérelmező vagy háztartástagja,
 • ha munkanélküli, csatolnia kell a foglalkoztatási szerv hatósági bizonyítványát, miszerint együttműködik álláskeresés céljából.
 • munkanélküliség esetén nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központtal vállalja az együttműködést
 • vagyonnyilatkozat. (A vagyonnyilatkozat tartalma: kérelmező és háztartástagja ingatlanai valamint egyéb ingósága és annak forgalmi értéke)

IV. Csatolandó mellékletek:

 • kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása,
 • munkanélküliség esetén a foglalkoztatási szerv hatósági bizonyítványa együttműködésről (Budapest Főváros Kormányhivatala
 • IV. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály (IV. kerület Kassai utca 24/B.),
 • iskolalátogatási igazolás tanköteles gyermek részéről,
 • igazolás vagy nyilatkozat tartásdíj összegéről,
 • családi állapotra vonatkozó igazolás, amennyiben a kérelmező özvegy vagy elvált

V. Az engedélyezési eljárás:

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben: polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat/végzés, (támogatás megállapítása, elutasítása, felülvizsgálata, eljárás megszüntetése)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • A határozatban megállapított pénzbeli támogatás kifizetése
 • Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén szankcionálásra kerül
  (támogatás mértékének csökkentésére, megszüntetésre).
 • Soron kívüli felülvizsgálatra kerül sor, ha a kérelmező háztartásában jövedelemváltozás következett be. A felülvizsgálat után a pénzellátás összegét a megváltozott jövedelemviszonyokhoz mérten kell megállapítani, illetve meg kell szüntetni a támogatást.
 • A támogatás felülvizsgálásra kerül a megállapítást követő egy év elteltével. A felülvizsgálat során szükséges vizsgálni, hogy a jogosultsági feltételeknek továbbra is megfelel el a kérelmező és háztartásában élő személyek.
 • helyszíni szemle (környezettanulmány),
 • Ha a kérelmező vagy háztartása bármely tagja munkába áll, a pénzellátás összegét tovább kell folyósítani 3 hónapig 50%-kal csökkentett összegben abban az esetben, ha jövedelemhatár-túllépés következik be, ha nincs jövedelemhatár-túllépés, az eredeti összeget kell folyósítani három hónapon keresztül, majd ezt követően csökkenteni az új jövedelmi viszonyoknak megfelelően.
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott
  szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és
  rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő- testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • Igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

Telefon: 06 1 872 9139

Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 1145 Budapest, Bácskai utca 53.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 17.00
Kedd: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Szerda: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 16.00
Csütörtök: 8. 15 – 12.00 és 12.30 – 15.30
Péntek: 8. 15 – 11.30.

Szükséges esetén eljáró ügyintéző: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2, tárgyaló

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb