Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Lakásra vonatkozó vételi szándék bejelentése

I. Bérlő által bérelt lakásra

A lakás akkor idegeníthető el, ha az elidegenítés az Önkormányzat ingatlangazdálkodási koncepciójával nem ellentétes és a kérelem benyújtását követően az elidegenítésről a tulajdonosi jogkörben eljáró szerv (értékhatár függvényében az Önkormányzat Képviselő-testülete vagy Gazdasági Bizottsága) dönt.

A vételár megállapítása ingatlanforgalmi értékbecslés alapján történik. Ezt követően az Önkormányzat megküldi a bérlő részére az eladási ajánlatot. Az ajánlat elfogadását követően a Lakáshasznosítási Osztály gondoskodik az adásvételi szerződés előkészítéséről.

Önkormányzati tulajdonú lakás vásárlására jogosult elővásárlási joga alapján – a Törvényben megjelölt – bérlő, bérlőtárs, társbérlő, illetőleg hozzájárulásukkal egyenesági rokonuk, örökbefogadott gyermekük.
Bérlőtársak esetén az elővásárlási jog csak a lakás egészére gyakorolható.
A társbérlők a lakás tulajdonjogát az általuk kizárólagosan használt lakásrész arányában szerzik meg.

Részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor fizetendő első vételárrészlet a vételár 20 %-a.
Az elővásárlásra jogosult vevő részére biztosított részletfizetés időtartama legfeljebb 15 év, elővásárlásra nem jogosult vevő esetén ezen időtartam legfeljebb 10 év. Az első vételárrészlet megfizetését követően fennmaradt összegből a havi törlesztőrészlet összegét egyenlő mértékben kell megállapítani.
A vételárhátralékot kamatfizetési kötelezettség terheli. A kamat.és késedelmi kamat mértékére a Ptk-ban meghatározott kamat és késedelmi kamat szabályai az irányadók.

Ha a vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, akkor a  vételárból 10 % kedvezmény illeti meg. Ha a vevő a vételárhátralékot a szerződés megkötése után bármikor egy összegben megfizeti a kedvezmény mértéke a vételárhátralék 10 %-a. Ha a vevő törlesztési kötelezettségét a 15 éves törlesztési időnél rövidebb futamidővel, magasabb havi törlesztőrészlettel teljesíti, a kedvezmény mértéke a többletfizetés után 10 %

Ha a vevő olyan bérlő, aki szociálisan rászorult:

a) részletfizetés esetén az adásvételi szerződés megkötésekor fizetendő első vételárrészlet a vételár 5 %-a,
b) a vételár hátralék fizetésére vonatkozó kötelezettsége felfüggeszthető, amelynek feltételeit minden év március 31-ig igazolnia kell,
c) a hátralék fizetésére vonatkozó kötelezettségének felfüggesztése idejére a hátralék után kamat nem számítható fel.

(2) A szociális rászorultságra és igazolására Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló rendeletét kell alkalmazni.

(3) A vételárból 5 % engedmény illeti meg a vevőt, ha a szerződés megkötését közvetlenül megelőző két éven keresztül folyamatosan a megvásárolni kívánt lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szól törvénynek megfelelően lakóhelyekénti bejelentéssel lakott és a szerződés megkötésekor:

a) nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, vagy
b) saját háztartásában orvos szakértői bizottsági határozattal igazolt munkaképtelen, vagy korlátozottan munkaképes fogyatékkal élő eltartásáról gondoskodik, vagy
c) saját háztartásában legalább 3 kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

(4) A (3) bekezdésben szabályozott vételárengedmény mértéke több feltétel együttes fennállása estén sem haladhatja meg az 5 %-ot.

A vételárhátralék kiegyenlítéséig az ingatlanon az Önkormányzat javára jelzálogjogot és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az eladott ingatlan tulajdoni lapjára bejegyeztetni. A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy a Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen, írásban lehet benyújtani.

Letölthető dokumentum:

II. Üresen álló lakásra

Amennyiben az elidegenítésre kijelölt lakásingatlan forgalmi értéke eléri a bruttó 10 millió forintot nyilvános versenytárgyalás útján, amennyiben bruttó forgalmi értéke a 10 millió forintot nem éri el hirdetmény útján kerül értékesítése.

Az értékesítésre meghirdetett lakásokról az önkormányzat honlapján (www.zuglo.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.ingatlan.com hirdetési felületén értesülhet.

A részletes szabályozást a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában állólakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 26/2020. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III. 04.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb