Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók támogatása

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális pénzbeli, természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók támogatása

Vonatkozó jogszabályok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény,
 • Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.)

Tevékenység engedély kiadás feltétele – tevékenységenkénti (engedély) döntés típusonkénti leírása:

 • zuglói bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a kerület területén él, továbbá a pályázó a sajátos nevelési igényű gyermekkel, tanulóval egy lakásban él,
 • a pályázat benyújtásakor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 18. életévét nem töltötte be,
 • pályázó igazolja, hogy a pályázat benyújtásakor a különleges bánásmód szükségességét szakértői bizottság érvényes szakértői véleményével,
 • 16. év felett a tanuló esetén a tanulói jogviszony igazolása,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermekkel kapcsolatos többletkiadás igazolása,
 • szociálisan rászorulónak minősül.
 • egy családból egy személy nyújthat be pályázatot.
 • Az a kérelmező tekinthető szociális rászorulónak, akinek
  • családjában az egy főre jutó jövedelem a 199 500 Ft-ot,
  • egyedül élő szülő esetén az egy főre jutó jövedelem 230 000 Ft-ot

nem haladja meg.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás pályázatra indul, amely tárgyév április 6  – május  5. napja között nyújtható be. Az előírt benyújtási határidőn kívüli időpontban benyújtott pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Kérelem benyújtás módja:

 • a) papír alapon,
 • b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • TAJ szám,
 • állampolgársága,
 • a kérelmezőre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok.

IV. Csatolandó mellékletek:

 • kérelmező valamint vele közös háztatásban élők, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolása, vagy
 • álláskereső személy esetén a területileg illetékes a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiállított irat,
 • a különleges bánásmód szükségességét igazoló szakértői bizottság érvényes szakértői véleménye,
 • 16. év felett a tanuló esetén a tanulói jogviszony igazolása,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermekkel kapcsolatos többletkiadás igazolása.

V. Az engedélyezési eljárás:

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • átruházott hatáskörben eljár: Népjóléti Bizottság
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • ügyintézési határidő: a pályázat zárónapját követő 30 napon belül
 • eljárás hiányos kérelem esetén: nincs (érdemi vizsgálat nélküli elutasítás)
 • döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, elutasítása)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: az eljárás költség- és illetékmentes

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

 • a határozatban megállapított pénzbeli támogatás
 • A meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

a)  Népjóléti Bizottság döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (ügyfélszolgálat) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysérelemre való hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset-levélen illetéket nem leróni.

IX. Költségmentesség engedélyezése: –

X. További információk:

 • telefon: 872-9139
 • Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
  Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Zuglói Polgármesteri Hivatal
  Ügyfélszolgálati Osztály
  1145 Budapest, Bácskai utca 53
 • Ügyfélfogadás rendje:
  Hétfő: 08.15 – 12.00, 12.30 – 17.00
  Kedd: 08.15 – 12.00, 12.30 – 15.30
  Szerda: 08.15 – 12 00 , 12.30 – 16.00
  Csütörtök: 08.15 – 12.00, 12.30 – 15.30
  Péntek: 08.15 – 11.30

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb