Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Tűzifajuttatás

I. Hatósági tevékenység átfogó megnevezése: Szociális természetbeni ellátás

II. Konkrét megnevezése: Tűzifa-juttatás

1. Vonatkozó jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (Ör.)

2. Tevékenység engedély kiadás feltétele:

 • a háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 100 000 Ft-ot,
 • a család tagjainak egyike sem rendelkezik az Ör. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vagyonnal, – kérelmező Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik
 • háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa juttatható
 • előny, ha a háztartásban élők valamelyike aktívkorúak ellátásban. Időskorúak járadékában, lakhatási támogatásban részesül,
  Kérelem benyújtási határideje augusztus 1-je szeptember 21-e között, ezt követően az Ör. szerinti különös méltánylást érdemlő esetben.

3. Kérelem benyújtás módja:

 • Papír alapon (Ör. 11. mellékletét képező formanyomtatványon)
 • Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ (1144 Budapest, Füredi park 6.)
 • 15 napon belül továbbítja a Polgármester felé (kérelmet a szükséges mellékletekkel és a javaslattal együtt).

III. Kérelem tartalma tételesen

kérelmezővel közös háztartásban lakó személyek természetes személyazonosító adatai,

 • TAJ szám
 • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
 • jövedelemi adatok,
 • nyilatkozatokat,
 • vagyon nyilatkozat

IV. Csatolandó mellékletek:

 • saját és a közös háztartásban élők, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemének igazolását, vagy
 • munkanélküli személy esetén a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat), amely az érvényes státuszát igazolja, vagy
 • nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító szervtől kapott éves összesítőt és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt,
 • tartásdíj hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolalátogatási igazolást 16 éves felüli gyermek esetében,
 • a saját és az együtt lakók vagyonnyilatkozata,

V. Engedélyezési eljárás, jogkövetkezmények, jogorvoslat:

 • hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
 • tényleges eljáró szerv: polgármester
 • eljáró szerven belül: Szociális Osztály
 • Ügyintézési határidő:
  • sommás eljárás esetén 8 nap,
  • teljes eljárás esetén: 60 nap
 • eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlás
 • Döntés formája, tartalma: egyszerűsített határozat/végzés (a kérelem elutasítás
  esetén alakszerű határozat)

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezmények

 • A rászorult családok részére a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ gondoskodik a tűzifa szállításáról,
 • A rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell: – ellátás pénzbeli egyenértékének a visszafizetésére.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai:

Polgármester döntése ellen: a kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálati Osztálynál) lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A fellebbezést indokolni kell.

 • Illeték: nincs
 • igazgatási szolgáltatási díj: nincs

Bírósági felülvizsgálat: Bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozattal szemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kereset nyújtható be a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevélnek tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A keresetlevelet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) – az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél – lehet benyújtani.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk:

Telefon: 06 1 872 9139

Letölthető dokumentumok:

Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb