Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Útügyi szakhatósági eljárás

A leírás frissítve – 2023. március 10.

I. Tevékenység átfogó megnevezése:
Útügyi szakhatósági eljárás

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások kivételével – szakhatóságként vesz részt a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban, valamint – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban.

A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül az útügyi szakhatósági eljárásokban a jegyző megbízásából a Főépítészi Iroda jár el.

II. A szakhatósági állásfoglalás megkérésének módja:
A szakhatósági eljárás a közlekedési hatóság megkeresésére indul. Az ügyfélnek az engedélyezési eljárás megindítása előtt lehetősége van 1 évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére.
A kérelmet írásban kell előterjeszteni.
A kérelemnek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyes engedély iránti kérelmek mellékletét képező tervdokumentációk felsorolását.
Az eljáráshoz szükséges tervdokumentációt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.

III. Csatolandó mellékletek:

  • az egyes közlekedési hatósági engedély iránti kérelmek esetében előírt mellékletek
  • 3.000,- Ft eljárási illeték

IV. Eljárási határidő:
15 nap. Az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni.

V. Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:
Az eljárás során a jegyző szakhatóságként vizsgálja, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak. A forgalomba helyezési, ideiglenes forgalomba helyezési, valamint az ideiglenes forgalomba helyezés időbeli hatálya meghosszabbítási eljárásban a jegyző azt vizsgálja, hogy az építmény a korábbi szakhatósági állásfoglalásnak megfelelően valósult-e meg.
A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.
A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.
Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

VI. A döntés elleni jogorvoslat:
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az engedélyező hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VIII. Vonatkozó jogszabályok:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
  • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
  • az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
  • helyi építési szabályzat (Budapest XIV. kerületi ingatlan esetében: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete Zugló építési szabályzatáról)
  • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot Adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Hangot adunk Zuglónak!
A zuglóiak megelégelték, hogy a metróépítésre, az otthonfelújításokra, valamint az útfelújításokra és zöld-fejlesztésekre szánt pénzüket a kormány elvonja és ez a sarc évről évre emelkedik.

Ezért Zugló Önkormányzata kampányt indít Hangot adunk Zuglónak! címmel, amelynek során minden zuglói csatlakozhat az elvonások elleni tiltakozáshoz!
Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb