Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu
október 18. csütörtök, Lukács

Útügyi szakhatósági eljárás

I. Tevékenység átfogó megnevezése:
Útügyi szakhatósági eljárás

Az építési tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások kivételével – szakhatóságként vesz részt a közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére, a közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban, valamint – ha a kérelem a szakhatóság korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti – az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban.
A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a telekalakítási szakhatósági eljárásokban a jegyző megbízásából a Főépítészi Csoport jár el.

II. A szakhatósági állásfoglalás megkérésének módja:
A szakhatósági eljárás a közlekedési hatóság megkeresésére indul. Az ügyfélnek az engedélyezési eljárás megindítása előtt lehetősége van 6 hónapig (a forgalomba helyezési, ideiglenes forgalomba helyezési, valamint az ideiglenes forgalomba helyezés időbeli hatálya meghosszabbítási eljárásban egy évig) felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére.

A kérelmet írásban kell előterjeszteni.
A kérelemnek – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, az egyes engedély iránti kérelmek mellékletét képező tervdokumentációk felsorolását.
Az eljáráshoz szükséges tervdokumentációt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.

III. Csatolandó mellékletek:

  • az egyes közlekedési hatósági engedély iránti kérelmek esetében előírt mellékletek
  • 3.000,- Ft eljárási illeték (illetékbélyeg formájában)

IV. Eljárási határidő:
15 nap, melybe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében meghatározott határidők nem számítanak be.

V. Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:
Az eljárás során a jegyző szakhatóságként vizsgálja, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak. A forgalomba helyezési, ideiglenes forgalomba helyezési, valamint az ideiglenes forgalomba helyezés időbeli hatálya meghosszabbítási eljárásban a jegyző azt vizsgálja, hogy az építmény a korábbi szakhatósági állásfoglalásnak megfelelően valósult-e meg.

A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.
Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.
Ha a szakhatóság megállapítja illetékessége hiányát, a megkeresést a megérkezésétől számított nyolc napon belül az ügy összes iratával együtt az illetékességgel rendelkező hatósághoz – a hatóság egyidejű tájékoztatása mellett – átteszi.

Ha a szakhatóság megállapítja, hogy változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett a megkeresés szerinti ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelemről – az előzetes szakhatósági hozzájárulás kivételével – korábban szakhatósági állásfoglalást adott ki, haladéktalanul megküldi a hatóságnak a korábbi szakhatósági állásfoglalását, és megszünteti a szakhatósági eljárást. Nincs lehetőség a megkeresésnek a korábbi szakhatósági állásfoglalás megküldésével történő teljesítésére újrafelvételi eljárásban.

A szakhatóság szükség esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet, amiről a hatóságot haladéktalanul értesíti. Ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely – ha az eljárás hivatalbóli folytatásának nincs helye – az eljárást megszünteti.

VII. A döntés elleni jogorvoslat:
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az engedélyező hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VIII. Vonatkozó jogszabályok:

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
  • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
  • az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
  • helyi építési szabályzat (Budapest XIV. kerületi ingatlan esetében: Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelete)
Megosztás

Hozzászólások lezárva.