Telefon: +36 1 8729 100
E-mail: hivatal@zuglo.hu

Településképi bejelentési eljárás

A leírás frissítve – 2023. március 10.

I. Tevékenység átfogó megnevezése
településképi bejelentési eljárás

II. A bejelentés benyújtás módja
A településképi bejelentési eljárást az ügyfél bejelentés formájában az önkormányzatnál kezdeményezi.
A bejelentés kérelmét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton lehet benyújtani. (KRID 459657115)
Ha jogszabály az elektronikus ügyintézést nem írja elő, akkor a kérelem papír alapon is benyújtható.

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2
Ügyfélszolgálat (irat személyes benyújtása): 1145 Budapest, Bácskai u. 53.

III. A bejelentés tartalma tételesen
A településképi bejelentés tartalmazza:

 • a bejelentő nevét,
 • a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 • a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,
 • a tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát és
 • az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

A településképi bejelentéshez az adatlapot Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete (ZVR) 18. melléklete tartalmazza.

IV. Csatolandó mellékletek
A településképi bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a rendezési terv rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni. Fővárosi egyedi védelem alatt álló épület esetén a városképi követelményeknek való megfelelés igazolásához a fővárosi főépítész véleményét is csatolni kell.
A bejelentési dokumentációt a megértéshez szükséges méretarányban, a főbb alaprajzi és magassági méretek feltüntetésével kell készíteni.
A bejelentési dokumentáció készítőjére és munkarészeire vonatkozó követelményeket a ZVR 19. melléklete, a tartalmára vonatkozó követelményeket a ZVR 20. melléklete határozza meg.

Letölthető dokumentumok:

V. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj
A településképi bejelentési eljárás lefolytatása illeték- és díjmentes.

VI. Településképi bejelentési eljárás leírása
A településképi bejelentési eljárásban a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester jár el. A polgármesternek a településképi bejelentési eljárás során hozott döntését a főépítész készíti elő.
A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy

 • a bejelentés és a bejelentési dokumentáció tartalma megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek,
 • a tervezett építési tevékenység illeszkedik-e a településképbe, és megfelel-e a településképi követelményeknek,
 • a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik-e a településképbe, megfelel-e a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,
 • a tervezett rendeltetésváltozás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) és a rendezési tervben foglalt követelményeknek.

A településképi követelményeket a ZVR 14-77. §-a, a bejelentés elbírálásának településképi szempontjait a ZVR 15. melléklete tartalmazza.

A településképi bejelentési eljárás során hozott döntés Zugló főépítészének vagy Tervtanácsának szakmai véleményén alapul.
Az önkormányzat a bejelentést követő 15 napon belül

 • a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi,
 • elutasítja az építési tevékenységre, reklám és reklámhordozó elhelyezésére vagy rendeltetésváltoztatás megkezdésére irányuló kérelmet, és egyúttal figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, vagy
 • megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, vagy az eljárás okafogyottá válik.

A tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és az önkormányzat a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.

A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti jogszerű hallgatásnak van helye. A jogszerű hallgatás esetéről a főépítésztől igazolás kérhető.
Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

VII. A településképi bejelentéssel kapcsolatos jogkövetkezmények
Az önkormányzat ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását. A kötelezettség megszegése esetén a Képviselő-testület átruházott hatáskörében jogkörében a polgármester jár el.

Településképi kötelezettség megszegésének minősül:

 • a kötelezően előírt közterület-alakítási terv elmulasztásával, a közterület-alakítási tervet jóváhagyó döntésben foglaltaktól vagy a jóváhagyott dokumentáció tartalmától eltérően végzett tevékenység;
 • a kötelezően előírt előzetes konzultáció elmulasztásával, a konzultáció keretében kiadott szakmai véleményben foglaltaktól vagy a konzultáció során jóváhagyott dokumentáció tartalmától eltérően végzett tevékenység;
 • a bejelentési eljárás elmulasztásával, a polgármester tiltása ellenére, a bejelentési eljárásban hozott döntésben foglaltaktól vagy a bejelentési eljárás során jóváhagyott dokumentáció tartalmától eltérően végzett tevékenység;
 • a véleményezési eljárásban adott polgármesteri véleményben foglaltaktól vagy a véleményezési eljárás során jóváhagyott dokumentáció tartalmától eltérően végzett tevékenység; valamint
 • a rendeltetésekre előírt, vagy városképi követelmények megsértésével végzett tevékenység.

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket – a rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzatban foglaltakat vagy a településrendezési illeszkedés követelményét – megsértette, az önkormányzat a figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

A figyelmeztetésben megállapított határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat a településképi követelmények érvényesítése, a rendeltetésváltozás esetén a helyi építés szabályzat előírásainak teljesítése érdekében az ingatlan tulajdonosát – önkormányzati hatósági döntéssel – az előírások betartására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, amelynek legkisebb összege 100 000 Ft. Az egyes kötelezettségek megszegésével végzett tevékenységek esetére a közigazgatási bírság kiszabható legnagyobb összegét a ZVR 21. melléklet határozza meg.

Ha a földrészlet és a felépítmény tulajdonosa nem azonos, a kötelezési eljárást a felépítmény tulajdonosával szemben kell lefolytatni, kivéve, ha a felépítmény tulajdonosának kiléte nem állapítható meg.

Reklám és reklámhordozó esetén a polgármester 15 napon belül értesíti a fővárosi kormányhivatalt, ha annak elhelyezésére a bejelentési eljárás elmulasztásával, a kérelem elutasítása ellenére, a bejelentési eljárásban hozott döntésben foglaltaktól vagy a bejelentési eljárás során jóváhagyott dokumentáció tartalmától eltérően került sor.

VIII. A döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai
A településképi bejelentés ügyében hozott döntéssel szemben az önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

IX. Vonatkozó jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
 • a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
 • a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
 • Budapesti Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelete
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
 • Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete
Megosztás

Hozzászólások lezárva.

Tartalom | Menü | Akadálymentes gomb